400,20 zł
-0,10% -0,40 zł
mBank S.A. (MBK)

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie Grupy i w sprawie wysokości indywidualnego narzutu mierzącego wrażliwość mBanku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny wykorzystywanego w polityce dywidendowej banków komercyjnych opublikowanej przez KNF 24 listopada 2017 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-18
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie Grupy i w sprawie wysokości indywidualnego narzutu mierzącego wrażliwość mBanku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny wykorzystywanego w polityce dywidendowej banków komercyjnych opublikowanej przez KNF 24 listopada 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2017 z 22 listopada 2017 roku, Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, iż Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z 15 grudnia 2017 roku, dotyczące zalecenia Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 ("Rozporządzenie") na poziomie skonsolidowanym Grupy Kapitałowej mBanku S.A..

W powyższym piśmie KNF zaleciła utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 3,53 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,65 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,98 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, mBank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.

Dodatkowo KNF poinformowała Bank, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez UKNF, indywidualny narzut (ST) wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, definiowany jako różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym z uwzględnieniem korekt nadzorczych, dla mBanku S.A. wynosi 0,00%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The letter from the Polish Financial Supervision Authority concerning
the recommendation for mBank S.A. to maintain an additional capital
requirement related to FX mortgage loan portfolio at the Group level and
concerning the amount of the individual add-on measuring the sensitivity
of mBank to the unfavorable macroeconomic scenario used in the
commercial banks' dividend policy published by the KNF on 24 November
2017


With reference to the Current Report No. 67/2017 of 22 November 2017,
the Management Board of mBank S.A. ("Bank") informs that the Bank
received a letter from the Polish Financial Supervision Authority
("PFSA") dated 15 December 2017, concerning the level of additional own
funds requirement over the amount calculated in accordance with detailed
rules defined in the Regulation (EU) No 575/2013 (“Regulation”) for the
Group level.


In the above letter the PFSA recommended mBank to maintain own funds for
covering the additional capital requirement related to the risk of the
foreign currency mortgage loans for households at the Group level at
3.53 p.p. over the amount of the total capital ratio (TCR) calculated in
accordance with art. 92 item 1 letter c of the Regulation, which should
be covered at least in 75% by Tier 1 capital, which corresponds to the
capital requirement of 2.65 p.p. over the Tier 1 capital ratio
calculated in accordance with Article 92 item 1 letter b of the
Regulation and at least in 56% by Common Equity Tier 1 capital, which
corresponds to a capital requirement of 1.98 p.p. over the Common Equity
Tier 1 capital ratio calculated in accordance with Article 92 item 1
letter a of the Regulation. At the date of this current report, the
mBank fulfils the PFSA requirement related to the minimum capital
adequacy ratios on both the individual and consolidated levels.


In addition, the PFSA informed the Bank, that as a result of stress
tests conducted by the PFSA, an individual add-on (ST) for mBank S.A.
used in the commercial banks' dividend policy, measuring the bank's
sensitivity to an unfavorable macroeconomic scenario, defined as the
difference between the TCR in the reference scenario and the TCR in the
shock scenario including supervisory adjustments, amounts to 0.00%.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-18 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl