PILNE

mBank: Emisja obligacji niezabezpieczonych o wartości 125 000 000,00 CHF w ramach Programu EMTN

2019-04-05 17:05
publikacja
2019-04-05 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-05
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Emisja obligacji niezabezpieczonych o wartości 125 000 000,00 CHF w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. Bank wyemitował w ramach Programu Emisji Euroobligacji („Program EMTN”) obligacje niezabezpieczone, o następujących parametrach:

(a) łącznej wartości nominalnej 125 000 000,00 CHF (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów franków szwajcarskich) tj. równowartość 477 775 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 5 kwietnia 2019 r.,
(b) stałym kuponie wynoszącym 1,0183% p.a. płatnym rocznie,
(c) terminie zapadalności w dniu 4 października 2024 r.,
(d) wartości nominalnej jednej obligacji: 200 000 CHF (słownie: dwieście tysięcy franków szwajcarskich) tj. równowartość 764 440,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia zdarzenia,
(e) kodzie ISIN CH0467182454.

Agencje ratingowe S&P Global Ratings („S&P”) i Fitch Ratings („Fitch”) przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio „BBB+” i „BBB”. Powyższe ratingi są zgodne z ocenami Programu EMTN i ratingami długoterminowymi Banku przyznanymi przez S&P i Fitch.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu i będą przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange Ltd.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The issuance of 125,000,000.00 CHF unsecured bonds under EMTN Programme


The Management Board of mBank S.A. with its registered office in Warsaw
("Bank") informs that on 5 April 2019 the Bank issued, under Euro Medium
Term Note Programme (“EMTN Programme”), unsecured bonds of:


(a) aggregate nominal amount of 125,000,000.00 CHF (in words: one
hundred twenty five million Swiss francs), which is equal to
477,775,000.00 PLN according to average NBP exchange rate of 5 April
2019,


(b) fixed rate: 1,0183% p.a. payable annually,


(c) maturity date: 4 October 2024,


(d) par value of one bond: 200,000 CHF (in words: two hundred thousand
Swiss francs), which is equal to 764,440.00 PLN according to average NBP
exchange rate from the day of the event,


(e) ISIN code: CH0467182454.


Rating agencies S&P Global Ratings (“S&P”) and Fitch Ratings (“Fitch”)
assigned the above-mentioned issue credit rating of „BBB+” (in case of
the former) and „BBB” (in case of the latter). Those credit ratings are
consistent with credit rating for the EMTN Programme and long-term
ratings for Bank assigned by S&P and Fitch.


The bonds are governed by English law and are going to be listed on SIX
Swiss Exchange Ltd.
INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-05 Agata Rowińska Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki