387,0000 zł
1,47% 5,6000 zł
mBank S.A. (MBK)

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-08
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 5 listopada 2019 roku dotyczącą zalecenia Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r., s.1. z późn. zm., "rozporządzenie nr 575/2013").

KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank na poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 3,62 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,71 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,02 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013). Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 21 ustawy - Prawo bankowe, ma moc ostatecznej decyzji administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Dotychczas mBank S.A. w ujęciu jednostkowym utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 4,18 p.p., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 3,14 p.p.) oraz w co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiadało 2,34 p.p.). Bank informował o tych wymogach w raporcie nr 52/2018 z dnia 17 października 2018 roku.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Decision of Polish Financial Supervision Authority concerning the
recommendation for mBank S.A. to maintain an additional capital
requirement related to FX mortgage loan portfolio


The Management Board of mBank S.A. (“Bank") informs that the Bank
received the decision of the Polish Financial Supervision Authority
(“PFSA") dated 5 November 2019 concerning the level of the additional
own funds requirement over the amount calculated in accordance with the
detailed rules defined in the Regulation of the European Parliament and
of the Council (EU) No 575/2013 of 26 June 2013 on prudential
requirements for credit institutions and investment firms and amending
Regulation (EU) No. 648/2012 (OJ L 176 of 27 June 2013, p. 1 with
subsequent amendments, “Regulation No. 575/2013").


The PFSA recommended the Bank to maintain on the individual basis own
funds for covering the additional capital requirement related to risk of
foreign currency mortgage loans for households at 3.62 p.p. over the
amount of the total capital ratio (TCR) calculated in accordance with
article 92 item 1 letter c of the Regulation No. 575/2013, which should
be covered at least in 75% by Tier 1 capital (which corresponds to the
capital requirement of 2.71 p.p. over the Tier 1 capital ratio
calculated in accordance with Article 92 item 1 letter b of the
Regulation No. 575/2013) and at least in 56% by Common Equity Tier 1
capital (which corresponds to a capital requirement of 2.02 p.p. over
the Common Equity Tier 1 capital ratio calculated in accordance with
Article 92 item 1 letter a of the Regulation No. 575/2013). This
decision, based on the article 11.2 item 21 of the Banking Law, has the
power of a final administrative decision and is immediately in force.


Previously mBank S.A. on the individual basis maintained own funds for
covering the additional capital requirement related to risk of foreign
currency mortgage loans for households at 4.18 p.p. which consisted of
at least 75% of Tier 1 capital (equivalent to 3.14 p.p.) and at least of
56% of Common Equity Tier 1 capital (equivalent to 2.34 p.p.). The Bank
informed about these requirements in the report no 52/2018 dated 17
October 2018.


At the date of this current report, the Bank fulfils the PFSA
requirements related to the minimum capital adequacy ratios on both the
individual and consolidated levels.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Andrzej Jakubiak Dyrektor Departamentu Compliance
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.