REKLAMA

iALBATROS GROUP SA: Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ

2016-12-07 19:22
publikacja
2016-12-07 19:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Zadanie_wprowadzenia_punktu_do_porzadku_obrad_od_Franklin_Templeton.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwaly_na_NWZA_28.12.2016_od_Franklin_Templeton.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 111 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-07
Skrócona nazwa emitenta
iALBATROS GROUP SA
Temat
Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), informuje o otrzymanym w dniu 7 grudnia 2016 roku od Franklin Templeton Investment Management Limited, żądaniu uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 roku, na godzinę 12:00. Podstawą żądania jest art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a żądanie dotyczy umieszczenia nowego punktu porządku obrad NWZ dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zbycia akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie.

W załączeniu Emitent przekazuje żądanie wraz z projektem uchwały. Nowy porządek obrad zostanie przekazany w terminie ustawowym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) w zw. z §38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
Załączniki
Plik Opis
Żądanie wprowadzenia punktu do porządku obrad od Franklin Templeton.pdfŻądanie wprowadzenia punktu do porządku obrad od Franklin Templeton.pdf Żądanie od Franklin Templeton wprowadzenia punktu do porządku obrad na NWZA 28.12.2016 r.
Projekt uchwały na NWZA 28.12.2016 od Franklin Templeton.pdfProjekt uchwały na NWZA 28.12.2016 od Franklin Templeton.pdf Projekt uchwały zgłoszony przez Franklin Templeton

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-07 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura
2016-12-07 Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu Paweł Tarnowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki