REKLAMA

iALBATROS GROUP SA: Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ

2016-12-07 19:09
publikacja
2016-12-07 19:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Zadanie_dodania_punktu_do_porzadku_obrad_od_Investors.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 110 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-07
Skrócona nazwa emitenta
iALBATROS GROUP SA
Temat
Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”), informuje o otrzymanym w dniu 7 grudnia 2016 roku od Investors TFI S.A. z siedzibą w Warszawie działającej w imieniu Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, żądaniu uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 roku, na godzinę 12:00. Podstawą żądania jest art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a żądanie dotyczy umieszczenia w porządku obrad NWZ następujących punktów porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu Spółki do udzielenia Walnemu Zgromadzeniu informacji odnośnie możliwości dystrybucji przez Spółkę do akcjonariuszy Spółki środków pozyskanych ze sprzedaży akcji spółki zależnej iAlbatros Poland S.A.;
2. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji o istnieniu potencjalnego konfliktu interesów Spółki, Członków Zarządu i akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy pozostających Członkami Zarządu Spółki lub będącymi podmiotami kontrolowanymi przez Członków Zarządu Spółki, w związku z zamiarem przeprowadzenia transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej iAlbatros Poland S.A. i ewentualną przyszłą współpracą Członków Zarządu z potencjalnym nabywcą oraz podjęcie ewentualnych uchwał o zobowiązaniu Zarządu Spółki do udzielenia dalszych informacji;
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych.

W załączeniu Emitent przekazuje żądanie wraz z projektami uchwał dotyczącymi zgłoszonych punktów porządku obrad i uzasadnieniami do części z projektów. Nowy porządek obrad zostanie przekazany w terminie ustawowym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) w zw. z §38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
Załączniki
Plik Opis
Żadanie dodania punktu do porządku obrad od Investors.pdfŻadanie dodania punktu do porządku obrad od Investors.pdf Żądanie od akcjonariusza wprowadzenia punktów do porządku obrad NWZA 28.12.2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-07 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura
2016-12-07 Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu Paweł Tarnowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki