WAŻNE

Zawody przyszłości – lista najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów

Weronika Szkwarek2019-07-27 06:01redaktor Bankier.pl
publikacja
2019-07-27 06:01

Wraz z rozwojem technologii jedne profesje giną, ale pojawiają się nowe. Studenci i uczniowie stają przed trudnymi wyborami. Co robić po skończonej szkole? Jakie kierunki opłaca się studiować? I w końcu – jakie są zawody przyszłości? Odpowiadamy w artykule.

Kiedy mowa o zawodach przyszłości, często eksperci skupiają się wyłącznie na rozwoju technologii i dylemacie – które profesje zostaną zastąpione przez roboty. Tymczasem wraz z rosnącą długością życia, będzie rósł staż pracy – a z nim – konieczność przystosowania się do nowych oczekiwań na rynku.

/ fot. Anton Novoderezhkin / FORUM

Przyszłościowe zawody? Zweryfikują je roboty

Podczas jednej z edycji Europejskiego Forum Nowych Idei Ebrahim Rahbari, ekonomista Citi, przekonywał, że „Innowacje, niestety, zabierają miejsca pracy. Z badań wynika, że w perspektywie kilkudziesięciu lat 50 proc. miejsc pracy w USA jest zagrożonych likwidacją wskutek automatyzacji. W krajach wschodzących ten wskaźnik może sięgnąć nawet 70–80 proc.”. 

W tym samym roku światło dzienne ujrzał raport polskiego Infuture Hatalska Foresight Institute „Praca: scenariusze przyszłości”. Czytamy w nim, że gdy znikają jedne zawody, pojawiają się inne. „Jeszcze kilkanaście lat temu media społecznościowe nie istniały (Facebook powstał dopiero w 2004 roku), a dziś na świecie mamy 2,3 mld ich aktywnych użytkowników i całe rzesze ludzi pracujących jako specjaliści właśnie w tej dziedzinie. Szacuje się, że 65% dzieci urodzonych po 2007 roku będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją”  podają autorzy raportu.

Z tych i wielu innych opracowań wyłania się obraz zawodów przyszłości  wraz z rozwojem technologii, w najbliższym przynajmniej czasie, automatyzacja będzie nie tyle likwidowała konkretne zawody, co niektóre zadania, w obrębie których są wykonywane. A tym, co wówczas najważniejsze, będzie umiejętność dostosowania się do zmian i chęć do nauki.

Najbardziej opłacalne zawody

Patrząc jednak na najbliższe lata, można z dużym prawdopodobieństwem ocenić, które zawody będą najbardziej opłacalne. Biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego, w 2018 rokiem najlepiej opłacaną branżą była ta zajmująca się informacją i komunikacją. Pracownik IT w ubiegłym roku otrzymywał przeciętnie 7980,97 zł brutto miesięcznie, równie wysokie zarobki należały do sekcji górnictwo i wydobywanie, gdzie płace również przekroczyły pułap 7,5 tys. zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie brutto według branż

Przeciętne

miesięczne wynagrodzenie brutto w zł

2018

2017=

=100

Ogółem

4585,03

107,0

w tym w sferze budżetowej

4751,63

105,6

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo

4888,83

106,3

Górnictwo i wydobywanie

7772,86

110,7

Przetwórstwo przemysłowe

4398,05

107,1

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

7430,31

105,9

Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja∆

4330,35

105,3

Budownictwo

3840,46

108,1

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

3989,85

107,0

Transport i gospodarka magazynowa

3996,01

106,3

Zakwaterowanie i gastronomia∆

3029,13

106,5

Informacja i komunikacja

7980,97

106,9

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

7509,91

106,2

Obsługa rynku nieruchomości∆

4752,00

105,1

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

5755,11

106,8

Administrowanie i działalność wspierająca

3431,50

108,3

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

5555,42

104,7

Edukacja

4478,60

105,2

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

4418,95

110,3

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

4098,84

106,4

Pozostała działalność usługowa

3387,92

102,6

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Jak wynika z zestawienia GUS-u, dobre zarobki czekały również na pracowników zatrudnionych w finansach i ubezpieczeniach oraz w sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, gdzie płace również przekraczały 7 tys. zł brutto.

Na podstawie raportów serwisu Pracuj.pl można również wyodrębnić najlepiej płatne zawody i stanowiska pracy. Wśród nich znaleźli się: dyrektorzy hotelów, project managerowie w budownictwie czy kierownicy zakładów produkcyjnych.

Najlepiej płatne zawody 2019

Project Manager (budownictwo)

13 tys. zł brutto

Dyrektor hotelu

12,5 tys. zł brutto

Kierownik zakładu produkcyjnego

13 tys. zł brutto

Inżynier systemowy

9 tys. zł brutto

Makler papierów wartościowych

8,8 tys. zł brutto

Kierowca C+E w transporcie międzynarodowym

8,7 tys. zł brutto

Architekt – główny projektant

8,7 tys. zł brutto

Starszy analityk finansowy

8,6 tys. zł brutto

Źródło: oprac. Bankier.pl na podstawie danych Pracuj.pl

Jak wynika z powyższych danych nie tylko w IT można oczekiwać wysokich zarobków, jednak to tutaj bez dużego stażu pracy wynagrodzenia sięgają 9 tys. zł brutto.

Co opłaca się studiować?

Polski Instytut Ekonomiczny policzył, że zaledwie 5 proc. maturzystów nie chce iść na studia, o czym pisaliśmy na łamach Bankier.pl. Najlepsi bez doświadczenia w pierwszej pracy etatowej mogli liczyć już na płace rzędu 8 tys. zł brutto, gdzie średnia dla absolwentów w 2017 toku wyniosła 3,3 tys. zł brutto. Co zatem warto studiować?

Na liście 10 kierunków, po których absolwenci zarabiali najwyższe stawki, królowała informatyka.

10 kierunków, po których absolwenci zarabiali najwięcej

Kierunek

Uczelnia

Poziom studiów

Wynagrodzenie* [zł]

Informatyka

Uniwersytet Warszawski

Stacjonarne II Stopnia

7850,66 zł

Informatyka

Politechnika Warszawska

Stacjonarne II Stopnia

7318,42

Informatyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Stacjonarne II Stopnia

7055,15

Informatyka analityczna

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Stacjonarne I Stopnia

6823,74

Informatyka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Niestacjonarne II stopnia

6516,88

Analiza danych – big data

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Niestacjonarne II stopnia

6508,98

Informatyka stosowana

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Stacjonarne II stopnia

6380,39

Informatyka

Politechnika Gdańska

Stacjonarne II stopnia

6095,43

Mechanika i budowa maszyn

Politechnika Wrocławska

Niestacjonarne II stopnia

6050,00

Teleinformatyka

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Stacjonarne II stopnia

5992,73

*Mediana średnich zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie, dotyczy osób bez doświadczenia zawodowego

Źródło: oprac. własne Bankier.pl na podstawie danych ELA, 2017.

Jeśli nie informatyka, to co opłaca się studiować? Patrząc na zarobki absolwentów, którzy najlepiej radzili sobie po szkołach wyższych, to poza informatyką dobrze opłacani byli studenci analizy danych, mechaniki i budowy maszyn czy teleinformatyki. Ale nie tylko oni – patrząc szerzej na listę najlepiej zarabiających absolwentów danych kierunków, znajdują się również takie specjalizacje, jak niderlandystyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, farmacja, czy ekonomia i zarządzanie.

Zawody przyszłości

Na podstawie danych z raportu przygotowanego przez serwis Gumtree.pl „Aktywni + Przyszłość rynku pracy”, można wymienić zawody, których wybór będzie bezpieczny w kontekście powszechnej automatyzacji.

Wśród takich zawodów przyszłości wymienia się:

 • profesje związane z opieką nad ludźmi i służbą zdrowia
 • profesje kreatywne oraz związane z tworzeniem nowych idei
 • przedstawicieli wolnych zawodów
 • pracowników uniwersytetów.

„W Polsce już w tym momencie brakuje pracowników w służbie zdrowia i ten deficyt będzie się pogłębiał, głównie ze względu na trendy demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa. Zmieniający się styl życia, nacisk na zdrowe żywienie, zdrowy wygląd i kondycję fizyczną sprawi, że na rynku przypuszczalnie nie zabraknie również pracy dla tych wszystkich, którzy dbają o te aspekty życia: dietetyków, kosmetologów, trenerów osobistych i stylistów” - komentują autorzy raportu.

Kiedy jedni wymieniają jednym tchem zawody przyszłości, drudzy zastanawiają się nad kompetencjami, które będą najbardziej pożądane na rynku pracy. I tak w raporcie Instytutu Hatalskiej „Praca: scenariusze przyszłości” wymieniono następujące umiejętności, które będą docenione w 2020 roku:

 1. kompleksowe rozwiązywanie problemów
 2. krytyczne myślenie
 3. kreatywność
 4. zarządzanie ludźmi
 5. współpraca z innymi
 6. inteligencja emocjonalna
 7. wnioskowanie i podejmowanie decyzji
 8. zorientowanie na usługi
 9. negocjacje
 10. elastyczność poznawcza

– W  kontekście postępującej automatyzacji pracy pojawia się bardzo dużo postaw wśród badaczy i  ekspertów, zarówno po prawej, jak i  lewej stronie politycznego spektrum, które mogą budzić entuzjazm. Wspomnijmy choćby o  Nicku Srnicku, który w  Inventing the Future domaga się uniwersalnego dochodu podstawowego, kreśląc wizje technoutopii, w  której maszyny zastępując ludzi dają im wreszcie szanse na samorealizacje zamiast kieratu. Ja przychylam się do pewnego stopnia do tych, którzy podkreślają generowanie przez nowe technologie nowych zawodów, które wcześniej nie istniały lub były rzadkie (informatyk jeszcze kilka dekad temu) – komentuje wyniki raportu dr Aleksandra Przegalińska, adiunkt w Center for research on organizations and workplaces w Akademii Leona Kozmińskiego.

Na określenie zawodów przyszłości – tej od 2030 roku pokusili się stratedzy z kanadyjskiej fundacji The Canadian Scholarship Trust Plan. Wymienili oni:

 • tele-chirurgów – sterujących maszyną zamiast bezpośredniej pracy rąk przy operacjach pacjentów,
 • nostalgistów mogących odtworzyć wspomnienia z przeszłości emerytom,
 • ekspertów ds. prostoty odpowiadających za uproszczenie narzędzi w firmach,
 • trenerów zdrowia.

Wśród zawodów, które są popularne obecnie i prawdopodobnie zainteresowanie nimi nie spadnie, wymieniają również m.in. policjantów, projektantów mody czy inżynierów energii odnawialnej.

Znikające zawody

Wśród zawodów, które można określić mianem profesji bez przyszłości, wymienia się te, które opierają się na rutynowych, powtarzających się czynnościach. W raporcie serwisu Gumtree czytamy, że najnowsze analizy Oxford University sugerują, że w ciągu następnych 25 lat zniknie niemal połowa miejsc pracy na amerykańskim rynku. Za najbardziej podatne na automatyzację zawody uznaje się:

 • te związane z logistyką i transportem,

 • związane z pracą biurową i urzędniczą
 • związane ze sprzedażą i handlem
 • związane z przemysłem i przetwórstwem (w największym stopniu przemysł elektroniczny, samochodowy, maszynowy i wydobywczy.

Zawody narażone na automatyzację

Zawód

Ryzyko automatyzacji (proc.)

Terapeuta

0,7

Psycholog

0,7

Pielęgniarka

0,9

IT analityk bizn., architekt danych i system deisigner

1

Duchowny

1,6

Lekarz

2

Wykładowca

3,2

Opiekunka do dzieci

8

Kosmetyczka

37

Kierowca tira

41

Sprzątaczka

57

Kierowca autobusu

61

Pracownik call center

75

Rolnik

76

Murarz/tynkarz

82

Urzędnik lub pracownik administracji

89

Robotnik rolny

95

Sprzedawca

95

Recepcjonista

96

Księgowy

97

Bibliotekarz

97

Agent ubezpieczeniowy

97

Urzędnik w banku lub na poczcie

97

Sprzedawca przez telefon

99

Źródło: raport Gumtree.pl „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy”

– Zarówno automatyzacja, postęp technologiczny, jak i  wykorzystywanie AI (sztucznej inteligencji - przyp. red.) wiąże się z  ograniczeniem miejsc pracy. Praca zatem może stać się dobrem luksusowym, nie dla każdego – mówi Małgorzata Mickiewicz, dyrektor zarządzająca HR studio, komentują wyniki raportu „Praca: Scenariusze Przyszłości".

Źródło:
Weronika Szkwarek
Weronika Szkwarek
redaktor Bankier.pl

Zajmuje się tematyką prawa pracy. Pisze o związanych z nim nadużyciach i wyzwaniach, jakie stoją przed obecnym rynkiem pracownika. W swoich artykułach zajmuje się również problemami polskich i zagranicznych konsumentów. Autorka cyklu "Życie po etacie", w którym opowiada historie osób decydujących się na zamianę umowy o pracę na własną działalność gospodarczą.

Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (17)

dodaj komentarz
petrolnuts
To zawody związane z prawem, medycyną i prostytucją czy religią nie są wcale dobrze opłacane?
forfun
no dobra ale ktoś musi te roboty budować i szukać surowców na nie bo same tego nie zrobią jeszcze długo
prs
Eee, tam..
Kiedy algorytm uwzgledniajacy wszystkie zachowania, przypadki, wypadki itd?.
Jeszcze do niego daleko.
Zycie zatem, jak rowniez zachodzace w nim bardzo interesujace zmiany, powoduja gigantyczna ilosc nowych mozliwosci, szans, okazji.
Trzeba bedzie sie dostosowac i.. korzystac!
takeda83
polityków powinni być najbardziej zagrożeni na automatyzacje po co tylu w sejmie i tak wiadomo ze co powie wódz to i papuga powtórzy jak nie to won. ZUS to samo mamy takie komputery ze spokojnie 45 tyś nierobów spokojnie można zautomatyzować i to błby postęp ale wiadomo że te 2 pasożytnictwa zostaną zachowane choć polityków powinni być najbardziej zagrożeni na automatyzacje po co tylu w sejmie i tak wiadomo ze co powie wódz to i papuga powtórzy jak nie to won. ZUS to samo mamy takie komputery ze spokojnie 45 tyś nierobów spokojnie można zautomatyzować i to błby postęp ale wiadomo że te 2 pasożytnictwa zostaną zachowane choć by się państwo waliło polityk zawsze będzie plus policja i wojsko do gnojenia obywateli niesfornych i zbuntowanych i rozbrojonych.
onurb
Po przeczytaniu kolejnego artykułu p. Szkwarek doszedłem do wniosku, że to będzie ostatni. Już we wrześniu 2015!!! roku czyli 4 lata temu w BBC com można było przeczytać artykuł pod tytułem Will a robot take your work? łącznie z tym, że mozna było sobie wyszukać zawód i zobaczyć wojakiem stopniu prognozuje się Po przeczytaniu kolejnego artykułu p. Szkwarek doszedłem do wniosku, że to będzie ostatni. Już we wrześniu 2015!!! roku czyli 4 lata temu w BBC com można było przeczytać artykuł pod tytułem Will a robot take your work? łącznie z tym, że mozna było sobie wyszukać zawód i zobaczyć wojakiem stopniu prognozuje się jego zautomatyzowanie. Dlaczego odgrzewa pani takie stare kotlety. Ile można klepać bez sensu, że najlepiej opłacanym zawodem jest informatyk. Dziwie się, że ktoś pani płaci za te pseudo artykuliki. Ja generalnie pani twórczości już więcej nie strawię.
lodzianin
Skoro świat się robotyzuje, to zawody związane z IT są jak najbardziej z sensem. To, że ktoś przewidział, że informatyzacja będzie postępować, to Twoim zdaniem wyczerpanie tematu na kolejne dekady? Propozycje w zawodach się zmieniają, jak również zarobki, zapotrzebowanie liczbowo, możliwości czy same nazwy stanowisk.Skoro świat się robotyzuje, to zawody związane z IT są jak najbardziej z sensem. To, że ktoś przewidział, że informatyzacja będzie postępować, to Twoim zdaniem wyczerpanie tematu na kolejne dekady? Propozycje w zawodach się zmieniają, jak również zarobki, zapotrzebowanie liczbowo, możliwości czy same nazwy stanowisk. Czy w artykule, który przytoczyłeś znajdę te dane? Jakoś nie widzę https://www.bbc.com/news/technology-34066941
oklahoma_kid
w zestawieniu brakuje: influencerek, szafiarek, youtuberów, trenerów pokemonów, i tych bab co to w przedszkolach chcą uczyć nowych teorii o płciach ze swoich zrytych beretów
carlito1
Zagrożony zawód??? "prace związane z pracą biurową i urzędniczą" z tego co widzę to w administracji miasta itp. to co chwila biorą sobie kolejne budynki bo się nie mieszczą...
nostsherlock
W tym artykule dość sporo bzdur jest
open_mind
Czy ja już jestem rasista? :
Biali są tylko 10% światowej populacji i jedynym spadkiem populacji (tworząc jedynie 7% dzieci na świecie), ale są najbardziej pracowitą i innowacyjną rasą, jaką świat zna. Biali odblokowali sekrety DNA i teorii względności, uruchomili satelity, stworzyli automatykę, odkryli elektryczność
Czy ja już jestem rasista? :
Biali są tylko 10% światowej populacji i jedynym spadkiem populacji (tworząc jedynie 7% dzieci na świecie), ale są najbardziej pracowitą i innowacyjną rasą, jaką świat zna. Biali odblokowali sekrety DNA i teorii względności, uruchomili satelity, stworzyli automatykę, odkryli elektryczność i energię jądrową, wynaleźli samochody, samoloty, łodzie podwodne, radio, telewizję, komputery, medycynę, telefony, żarówki, fotografię i niezliczone inne cuda technologiczne. Biali byli pierwszymi, którzy opłynęli planetę statkiem, okrążają ją statkami kosmicznymi, chodzą po księżycu, sondują poza układ słoneczny, wspinają się na najwyższe szczyty, docierają do obu biegunów, przekraczają barierę dźwiękową, schodzą do głębin oceanów ... Czarni nie mogę się nawet nakarmić.

Biali stworzyli narody dla Czarnych, ale teraz muszą zapewnić pomoc żywnościową, medyczną, finansową i inżynieryjną każdemu czarnemu narodowi. Czarni nie mogą przetrwać bez białej dobroczynności.

Żadne wstępne kontakty Czarne społeczeństwo nigdy nie stworzyło języka pisanego, utkanych tkanin lub kutej stali, ani nie wymyśliło koła, pługa, nie wymyśliło kalendarza, kodeksu praw lub systemu pomiaru, matematyki lub zbudowało multi -struktura konstrukcji, kanalizacja lub wiercenie studni, lub nawadnianie, lub stworzenie jakiegokolwiek rolnictwa, lub zbudowanie drogi lub statku wartego morza. Nigdy nie udomowili zwierząt ani nie eksploatowali podziemnych zasobów naturalnych ani nie wytwarzali niczego, co można by uznać za urządzenie mechaniczne.

Czarni wciąż żyli w epoce kamiennej, kiedy Biali odkryli je zaledwie 400 lat temu.

Czarni są najstarszą rasą, więc powinni być najbardziej zaawansowani - ale nigdy nie awansowali. Afrykanie Subsaharyjscy nigdy nie wnieśli żadnego wkładu w świat. Wszystko, co mają, zostało im dane przez białych. Czarni żyli samotnie w Afryce, rozległym kontynencie o umiarkowanym klimacie i bogatych zasobach przez 60 000 lat, więc nie mogą winić niewolnictwa, rasizmu, kolonializmu, kultury, środowiska ani niczego innego za swoje niepowodzenia.

Po prostu życie jest testem IQ.

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki