REKLAMA

Zagrożenie kradzieżą w lokalu użytkowym

2009-12-07 05:09
publikacja
2009-12-07 05:09
Ocena zagrożenia przed działaniami przestępczymi typu kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, zniszczenie mienia, będzie stanowić, jakiego rodzaju zabezpieczenia mechaniczne, elektroniczne, organizacyjne będą potrzebne, aby zapewnić ochronę obiektowi, zgromadzonemu mieniu.

Zgromadzone mienie w magazynach, lokalach usługowych, hurtowniach i sklepach, biurach, firmach produkcyjnych, szkołach narażone jest na kradzież lub zniszczenie. Przedmiot ubezpieczenia jest określony w umowie ubezpieczenia i mogą nim być:

- środki obrotowe – towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze, itp.,

- wyposażenie zakładów produkcyjnych, usługowych, gabinetów lekarskich, biur, placówek handlowych, obiektów sportowych itp.,

- mienie przyjęte w celu wykonania usługi, np. naprawy, czyszczenia, prania,

- środki pieniężne w lokalu i transporcie.

Przy ubezpieczaniu mienia od kradzieży ważna jest ocena zagrożenia. Ustalenie wartości mienia, jego atrakcyjności i możliwości zbycia na czarnym rynku pozwoli nam na określenie poziomu zakresu zagrożenia, a zatem pozwoli na dobór odpowiednich zabezpieczeń.

Oceny zagrożenia można dokonać na podstawie analizy czynników obiektywnych i subiektywnych. Przedstawione poniżej czynniki zagrożenia to jedynie podstawowe wskazówki w ocenie.

Analiza poziomu zagrożenia – czynniki obiektywne

Usytuowanie placówki – miejsce o dużym ruchu ulicznym – ulice główne lub boczne, możliwość parkowania pojazdu, place targowe, dzielnica o dużej przestępczości – częste kradzieże i próby włamań,

Architektura – placówka w budynku wolno stojącym lub na parterze budynku wielorodzinnego lub innego budynku o wielu użytkownikach, ilość wejść do lokalu, bliskość płotu, drzew, ogrodzenie, bramy wjazdowe, zakamarki, piwnice, klatki schodowe, korytarze, wyjścia ewakuacyjne z budynku,

Układ komunikacyjny wokół budynku – dojazd pojazdów pracowników, gości lub klientów, dostarczających towar, parking z wydzielonymi miejscami parkowania, parkingi strzeżone i niestrzeżone, natężenie ruchu pojazdów lub pieszego na przyległych ulicach i chodnikach, łatwość włączenia się do ruchu lub zgubienia w tłumie,

Oświetlenie placówki – pełne – wszystkich pomieszczeń lub tylko wybranych, światło ciągle zaświecone lub na czujkę ruchu, system oświetlenia głównego i awaryjnego,
Klienci – stali lub przypadkowi, nowi.

Analiza poziomu zagrożenia – czynniki subiektywne

Towar – szczególne zagrożenie dla placówek sprzedających alkohol i tytoń, drobny sprzęt elektroniczny i fotograficzny o dużej wartości, gabaryty towaru – możliwość łatwego wyniesienia, np. odzież, możliwość identyfikacji towaru, jego atrakcyjność handlowa w drugim obiegu, rozmieszczenie towaru i kas,

Personel – stała załoga, wysoki stopień zaufania, duża zmienność personelu, małe doświadczenie w obsłudze klientów, zatrudnienie pracowników z referencjami, świadectwem niekaralności, zwolnienia dyscyplinarne,

Obrót pieniędzy – zakupy za gotówkę, przy użyciu kart płatniczych, dostarczenie gotówki do banku – transport pieszy lub pojazdem, przenoszenie gotówki w specjalnych walizkach lub odbiór przez grupę konwojową, przechowywanie gotówki w placówce w sejfie zgodnie z warunkami określonymi w przepisach, uprawnienie osób do dostarczenia gotówki do banku,

Wejście do lokalu – jedno lub kilka zarówno do części handlowej jak i magazynowej, wspólne wejście dla personelu i klientów, drogi ewakuacji, dla personelu wejścia dozorowane.

Przedstawione powyżej elementy oceny zagrożenia kradzieżą zapewne nie obejmują wszystkich możliwych zagrożeń. Każda ocena będzie indywidualna dla danego obiektu.

Rodzaje zabezpieczeń

Podstawowym rodzajem zabezpieczenia obiektu przed włamaniami są zabezpieczenia mechaniczne, uzupełnione w zależności od potrzeb systemem elektronicznym i przedsięwzięciami organizacyjnymi.

Zabezpieczenia mechaniczne – drzwi, okna o podwyższonej odporności na włamanie lub antywłamaniowe, witryny, rolety i okiennice, kraty z odpowiedniej grubości prętów i wielkości oczek, zamki i wkładki, kłódki bezkabłąkowe. Odpowiednie zabezpieczenia mechaniczne powinny zagwarantować chociaż w minimalnym stopniu bezpieczeństwo użytkownikowi budynku czy lokalu i są warunkiem do przyjęcia przez ubezpieczycieli i firmę ochrony osób i mienia.

Powyższe wymagania, dotyczące mechanicznego zabezpieczenia oszkleń, mogą nie mieć zastosowania, jeżeli:
- ustanowiono poza godzinami urzędowania dozór wewnętrzny lub zewnętrzny obiektu; lub
- placówkę wyposażono w elektroniczny system wizualno-dźwiękowy o działaniu miejscowym alarmu; lub
- placówkę wyposażono w monitoring elektroniczny podłączony do centrum monitorowania policji lub firmy ochrony mienia; lub
- oszklenie budynku, lokalu zostało wykonane ze szkła o zwiększonej odporności, co najmniej klasy P-3.

Zabezpieczenia elektroniczne – powinny zapewnić wykrycie naruszenia strefy ochrony poprzez wykrycie otwarcia albo wyłamywania drzwi lub okien, zbicia szyb, ruchu, zmiany położenia przedmiotów. Zabezpieczenia elektroniczne mogą dotyczyć:
* kontroli dostępu do obiektów i pomieszczeń,
* telewizji dozorowej,
* sygnalizujących włamania i napady,
* monitorujących,
* ochrony zewnętrznej obiektu.
Zabezpieczenia elektroniczne są elementem zabezpieczenia technicznego obiektu.

Zabezpieczenia organizacyjne – ograniczenie dostępu personelu do niektórych pomieszczeń, wyznaczenie przejść i dróg ewakuacyjnych, ewidencja i nadzór nad kluczami do budynku i pomieszczeń (zdarza się, że tak naprawdę nie wiadomo, ile jest kompletów kluczy i kto nimi dysponuje, najczęściej to sprzątaczka dysponuje wszystkimi kluczami do wszelkich pomieszczeń i pracuje w godzinach, gdy miejsca pracy są opuszczone przez pracowników), zamontowanie monitoringu elektronicznego wywołującego alarm lokalny dźwiękowy i świetlny, włączenie grup patrolowo-interwencyjnych, przyciski napadowe – automatyczne zamknięcie wyjść z wezwaniem służb ochrony, regulamin i procedura przekazania obiektu pod ochronę pracownikowi ochrony mienia.

Minimalne wymogi ubezpieczycieli

Zastosowane środki ochrony powinny być odpowiednio dobrane do przewidywanego zagrożenia. Ubezpieczyciele określają minimalny zakres zabezpieczeń mechanicznych i wymagań konstrukcyjnych, które muszą być spełnione dla drzwi, okien, otworów w ścianach, dachach. Warunkuje to przyjęcie odpowiedzialności przez ubezpieczyciela.

Budynki i lokale

Drzwi zewnętrzne – zamknięte na dwa zamki wielozastawkowe lub dwie kłódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach albo jeden zamek lub kłódka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej stosownym certyfikatem,

Drzwi wewnętrzne – dla lokali znajdujących się w budynku biurowym, galerii handlowej, w której zorganizowany jest całodobowy dozór, za wystarczające zabezpieczenie uznaje się wyposażenie drzwi wewnętrznych w jeden zamek wielozastawkowy,

Drzwi dwuskrzydłowe – jedno skrzydło musi być unieruchomione z dołu i z góry za pomocą zasuw, blokad zainstalowanych od strony wewnętrznej lokalu,

Drzwi oszklone – powinny mieć zainstalowane zamki, których nie można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie,

Okna, przeszklone drzwi, witryny – zamontowane szyby o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie albo szyby o podwyższonej odporności na włamanie.

Kraty ruchome, żaluzje, rolety, okiennice powinny być prawidłowo zamontowane i zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę bezkabłąkową.

Środki pieniężne muszą być przechowywane w lokalu spełniającym minimalne wymagania zabezpieczeń mechanicznych oraz dodatkowo być zabezpieczone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Budki straganowe

Mienie znajdujące się budkach straganowych mogą być przyjęte do ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia mechaniczne będą spełniały takie same warunki jak dla budynków i lokali tylko wtedy, gdy budki znajdują się na ternie oświetlonym i dozorowanym przez pracownika ochrony.

Salony samochodowe

Szczególnego rodzaju placówkami handlowymi są salony samochodowe i autokomisy, dla których ustanawia się dodatkowe warunki zabezpieczeń, gdyż pojazdy stanowiące przedmiot handlu często przechowywane są poza lokalem. Wówczas plac musi być ogrodzony, zamknięty, oświetlony w porze nocnej, dozorowany całodobowo. Kluczyki do tych pojazdów powinny być przechowywane w lokalu, a same pojazdy zamknięte z włączonymi systemami zabezpieczającymi.

Przestawione powyżej minimalne wymagania są u ubezpieczycieli bardzo podobne, różnią się nieznacznie, ale w konkretnych warunkach te nieznaczne różnice mogą okazać się bardzo istotne i decydować o tym, czy jest ochrona czy też jej nie ma.

Wymagania konstrukcyjne

W budynku, lokalu nie może pozostać żaden otwór – drzwi, okna, świetliki – niezabezpieczony, przez który możliwy byłby dostęp do ubezpieczonego mienia bez włamania. Drzwi i okna powinny być zamontowane zgodnie z technologią przewidzianą przez producenta. Wszelkie odstępstwa od prawidłowego montażu mogą skutkować odmową przyjęcia lokalu do ubezpieczenia lub w razie powstania szkody odmową lub ograniczeniem wypłaconego odszkodowania. Wszelkie oszklenia okien, drzwi, balkonów i przybudówek oszklonych powinny być z odpowiedniego szkła, właściwie zamontowane i w należytym stanie technicznym. Kraty, żaluzje, okiennice i rolety mają być na tyle skuteczne, aby ich pokonanie nie było możliwe beż użycia narzędzi.

Projekt i wykonanie prac budowlanych

Zagadnienia zabezpieczenia obiektu powinny znaleźć odzwierciedlenie już na etapie projektowym, tak aby w przyszłości nie było problemów z wykonaniem kompleksowego systemu zabezpieczenia obejmującego elementy mechaniczne, elektroniczne i organizacyjne. Na tym etapie wskazana jest współpraca właściciela, użytkownika obiektu z projektantem. Należy właściwie dobrać stolarkę budowlaną (okna, drzwi) o podwyższonej odporności na włamanie lub antywłamaniową o odpowiedniej klasie bezpieczeństwa, kraty, rolety, oświetlenie główne i awaryjne.

Obiekty do prowadzenia działalności są nowo budowane lub adaptowane z już istniejących budynków, budowli. Ważna jest grubość murów nośnych, ścianek działowych i materiał na ich wykonanie, ilość i wielkość otworów, oszklenie witryn okien i drzwi.

Jeżeli w jednym budynku jest kilku użytkowników, to zazwyczaj odgradzają się od siebie, zamykają wspólne przejście lub je zamurowują i każdy dba o swoje bezpieczeństwo. Może być też tak, że w budynku wykorzystywana jest tylko część pomieszczeń przez użytkowników, pozostałe są wolne, wówczas też wspólne przejście jest zamknięte lub zamurowane pustakami, cegłami lub stawiana jest ścianka gipsowo-kartonowa. W takiej sytuacji częstym błędem jest niezwrócenie uwagi na możliwość wejścia do nieużywanej części budynku osób trzecich, zupełnie obcych. Wówczas może się zdarzyć, że do głównych urządzeń w budynku, np. głównej tablicy rozdzielczej energii elektrycznej, głównego zaworu wody lub gazu, nie ma dostępu najemca pomieszczeń, ale ma dostęp potencjalny włamywacz. Istnieje możliwość, że włamywacz bez większego problemu rozwali lichy mur z jednej warstwy cegły czy płyty gipsowo-kartonowej, spokojnie wyłączy zasilanie elektryczne główne i awaryjne albo odkręci zawory wody.

Podczas prac budowlanych, remontowych dochodzi, niestety, do pomyłek przy wykonywaniu prac związanych z konstrukcją obiektu – drzwi są nie w tym miejscu, co być powinny, brak okna, zawężone klatki schodowe, a spłuczka klozetowa jest zasilana gorącą wodą z podgrzewacza wody. Drzwi zamiast otwierać się do wewnątrz, otwierają się na zewnątrz albo odwrotnie.

Pomyłki mogą się zdarzyć, ale jak odbywa się odbiór techniczny i czy w ogóle się odbywa?

Jeżeli fuszerka przechodzi, to należy odpowiedzieć na pytanie, kto i w jakim stopniu odpowiada za ewentualne powstanie szkody?

Oddzielne zagadnienie stanowi proces produkcji okien, witryn, montażu w obiekcie. Osadzenie oszklenia w ramach powinno uniemożliwić wyjęcie szyby od strony zewnętrznej lokalu. Niewłaściwe osadzenie oszklenia powoduje, że łatwiej i szybciej wypchnąć całą szybę niż męczyć się z jej rozbiciem. Takie zdarzenia już miały miejsce. I nie pomoże nawet szkło klasy P-6, jeżeli jest niewłaściwie zamontowane w ramie.

Józef Hanusiak
Źródło:
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki