Zachodni NFI SA uchwaly podjete przez ZWZA w dniu 19 pazdziernika (WZA)

Zachodni NFI SA uchwaly podjete przez ZWZA w dniu 19 pazdziernika (WZA)

2001 r.


63/2001
Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. (Fundusz)
podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Funduszu w dniu 19 października 2001 r.


Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia


§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego
Zgromadzenia Pana Włodzimierza Głowackiego.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej


§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej
następujące osoby:
1) Pana Karola Kucha,
2) Pana Tomasza Siembidę.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Funduszu w roku 2000


§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki w roku 2000.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok
obrotowy 2000


§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2000, w skład którego wchodzą:


1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku wykazujący po
stronie aktywów i pasywów kwotę 213.224.123,69 zł,
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie
1.096.682,50 zł,
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1
stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, wykazujące zwiększenie
stanu środków pieniężnych o kwotę 52.853.508,99 zł,
4) zestawienie portfela inwestycyjnego,
5) informacja dodatkowa.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie pokrycia zrealizowanej straty za rok 2000
i zrealizowanej straty z lat ubiegłych


§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
pokryć zrealizowaną stratę za rok obrotowy 2000 w wysokości
2.276.333,72 zł z kapitału zapasowego,
pokryć zrealizowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości
4.668.474,22 zł z kapitału zapasowego.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Staniewskiemu Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000


§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Staniewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2000.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Pani Iwonie Dorocie Ślusarskiej Członkowi
Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2000


§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Dorocie
Ślusarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres
piastowania funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2000.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kozłowskiemu Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2000


§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Kozłowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
piastowania funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2000.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie sposobu głosowania nad udzieleniem Członkom Rady
Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000


§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia głosować nad udzieleniem
Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2000 w sposób łączny.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000


§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
1) Pan Leszek Kocięcki,
2) Pan Adam Dujczyński,
3) Pani Iwona Sułek,
4) Pan Grzegorz Wlazło,
5) Pan Tomasz Pasikowski,
6) Pan Jerzy Tobolewski,
7) Pan Włodzimierz Waśniewski,
8) Pan Andrzej Szukalski,
9) Pan Paweł Ziółek,
otrzymują absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2000.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie usunięcia punktów z porządku obrad


§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad
głosowanie nad zmianą Statutu Funduszu określoną w ogłoszeniu o
zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Funduszu w zakresie:


1) punktu 1 - dotyczył zmiany art. 7 pkt 2),
2) punktu 2 - dotyczył zmiany art. 7 pkt 6),
3) punktu 4 - dotyczył zmiany art. 8.1.,
4) punktu 13 - dotyczył zmiany art. 19.2.,
5) punktu 14 - dotyczył dodania art. 19.4.,


§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie sposobu głosowania zmian w Statucie Spółki


§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia głosować nad zmianami
Statutu Spółki określonymi w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenie Spółki w punkcie 10 (zmiana art. 16.2),
punkcie 15 (zmiana art. 20.2 zdanie 2), punkcie 17 (zmiana art. 22
w zakresie art.22.8) oraz w punkcie 19 (zmiana art. 32.2) w drodze
głosowań nad każdą z tych zmian oddzielnie. Nad pozostałymi
zmianami Statutu Spółki objętymi porządkiem obrad Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia głosować łącznie.


§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu


Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że:


1) w art. 7 Statutu dodaje się pkt 8 w brzmieniu:


8. inna działalność inwestycyjna.,


2) art. 8.3. Statutu skreśla się,


3) art. 8.5. Statutu skreśla się,


4) art. 8.6. Statutu otrzymuje brzmienie:


8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych
przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot którego
głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami
wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) %
wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu
zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.,


5) art. 8.8. Statutu otrzymuje brzmienie:


8.8. Fundusz nie może nabywać nieruchomości, których łączna cena
przekraczałaby 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według
ostatniego bilansu. Fundusz nie może także nabywać akcji Spółek,
zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w
wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów
Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w aktywach
jednego podmiotu zajmującego się taką działalnością. Ograniczenie
wskazane w zdaniach poprzedzających nie dotyczy nabywania tego
typu aktywów, jeżeli nabycie następuje w celu zabezpieczenia
wierzytelności Funduszu.,


6) art. 13 Statutu skreśla się,


7) art. 17.2. Statutu otrzymuje brzmienie:


17.2. Jeżeli prokura została udzielona firmie zarządzającej, o
której mowa w art. 24.3., oświadczenia składa i podpisuje w
imieniu Funduszu jeden członek Zarządu zawsze łącznie z tym
prokurentem. W przypadku reprezentowania Funduszu przez
prokurenta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, współdziałanie
z członkiem Zarządu nie jest wymagane.,


8) art. 19.1. Statutu otrzymuje brzmienie:


19.1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 9 członków. Wspólna
kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja
członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19
października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003.,


9) art. 21.2. zdanie 1 Statutu otrzymuje brzmienie:


21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać
posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej jednego
członka Rady lub na pisemny wniosek Zarządu.,


10) art. 22 Statutu otrzymuje brzmienie:


22.1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące
czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać
wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem
posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady
Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą
być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty
elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia.
Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania
zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty
elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
22.2. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd,
jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
22.3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady
Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W
przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i
Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków
Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
22.4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza
uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są
obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
22.5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego
zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie,
którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie
poszczególnych spraw na porządku obrad.
22.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez
odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę
na postanowienie, które ma być powzięte.
22.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu
uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
członka Rady Nadzorczej.
22.8. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin, określający
szczegółowo zasady działania Rady.,


11) art. 24.2 lit. d) Statutu otrzymuje brzmienie:


d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia
straty;


Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie usunięcia punktów z porządku obrad


§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad
głosowanie nad zmianą Statutu Funduszu określoną w ogłoszeniu o
zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Funduszu w zakresie
punktu 17 - dotyczył zmiany art. 20.2 zdanie 2.


§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu


Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Funduszu w
ten sposób, że po art. 22.8 dodaje się art.22.9 w brzmieniu:


22.9. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez
Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż
członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i
podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział
w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o
treści projektów uchwał oraz muszą wyrazić zgodę na taki tryb
głosowania. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt
otrzymania treści projektów uchwał oraz fakt wyrażenia zgody na
podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefaksu lub
poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich
otrzymaniu..


Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2001 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu Funduszu


§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Funduszu do
ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, obejmującego zmiany
uchwalone podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 42 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998
r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i
okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów
papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
(Dz.U.Nr 163,poz.1160, z późn.zm.).


Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl