ŻYWIEC: wyniki finansowe

2019-10-23 07:56
publikacja
2019-10-23 07:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SARSQ_Grupa_Zywiec_SA_IFRS_IIIQ_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 806 072 2 600 862 651 272 611 464
II. Zysk z działalności operacyjnej 283 985 318 047 65 911 74 773
III. Zysk przed opodatkowaniem 259 191 299 966 60 157 70 522
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 207 207 240 589 48 091 56 563
V. Zysk netto za okres sprawozdawczy 207 207 240 589 48 091 56 563
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 420 623 504 358 97 624 118 575
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (652 327) (101 279) (151 401) (23 811)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 254 536 (365 373) 59 076 (85 899)
IX. Przepływy pieniężne netto 22 832 37 706 5 299 8 865
X. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 755 576 1 856 751 630 048 431 802
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 036 925 25 568 237 087 5 946
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 507 507 1 521 448 344 683 353 825
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 211 144 309 735 48 277 72 031
XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 211 144 309 735 48 277 72 031
XV. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 20,17 23,42 4,68 5,51
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 547 740 2 614 077 591 315 614 571
XVIII. Zysk z działalności operacyjnej 265 621 315 260 61 649 74 118
XIX. Zysk przed opodatkowaniem 347 130 298 474 80 567 70 171
XX. Zysk netto za okres sprawozdawczy 299 544 242 015 69 522 56 898
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 349 558 453 574 81 130 106 635
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (627 371) (77 155) (145 609) (18 139)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 269 572 (364 747) 62 566 (85 752)
XXIV. Przepływy pieniężne netto (8 241) 11 672 (1 913) 2 744
XXV. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 609 259 1 790 063 596 593 416 294
XXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 949 368 22 002 217 068 5 117
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 351 832 1 453 748 309 089 338 081
XXVIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 308 059 314 313 70 436 73 096
XXIX. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 29,16 23,56 6,77 5,54


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na
walutę EUR przyjęto następujące kursy:-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 30.09.2019
roku według kursu 1 EUR = 4,3736 PLN(kurs średni NBP na dzień 30.09.2019
r.);- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2019 roku do
30.09.2019 roku według kursu 1 EUR = 4,3086 PLN*;-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2018
roku według kursu 1 EUR = 4,3000 PLN(kurs średni NBP na dzień 31.12.2018
r.);- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 roku do
30.09.2018 rokuwedług kursu 1 EUR =
4,2535 PLN*;


*kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów
średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w
okresie od stycznia do września odpowiednio 2019 i 2018 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SARSQ Grupa Zywiec SA IFRS IIIQ 2019.pdfSARSQ Grupa Zywiec SA IFRS IIIQ 2019.pdf Skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-22 Francois - Xavier Mahot Prezes Zarządu
2019-10-22 Piotr Nowakowski Członek Zarządu
2019-10-22 Luca Giordano Członek Zarządu
2019-10-22 Marcin Celejowski Członek Zarządu
2019-10-22 Michael McKeown Członek Zarządu
2019-10-22 Andrzej Borczyk Członek Zarządu
----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
2019-10-22 Łukasz Tlałka Pełnomocnik Grupy Żywiec S.A.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki