REKLAMA

ZUE S.A.: Zawarcie umowy z podwykonawcą.

2019-11-22 13:44
publikacja
2019-11-22 13:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-22
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Zawarcie umowy z podwykonawcą.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 22 listopada 2019 r. została obustronnie podpisana umowa (Umowa) pomiędzy Spółką a Zakładami Automatyki KOMBUD S.A. z siedzibą w Radomiu (Podwykonawca).

Umowa dotyczy zlecenia przez Spółkę do Podwykonawcy określonego zakresu prac projektowych oraz budowlanych w związku z realizacją przez Spółkę kontraktu kolejowego w obszarze LOT D – prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2019.

Wartość Umowy wynosi 111,6 mln zł netto.

Termin realizacji Umowy został wyznaczony na luty 2023 r.

Okres gwarancji jakościowej udzielonej przez Podwykonawcę wynosi 6 lat i 21 dni od daty odbioru końcowego kontraktu głównego. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Podwykonawcę na rzecz Spółki w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu poszczególnego etapu robót, opóźnienia w usunięciu wad czy też odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości netto Umowy.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Spółkę prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki