3,2000 zł
-3,03% -0,1000 zł
ZUE SA (ZUE)

Zawarcie umowy z Strabag sp. z o.o.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Zawarcie umowy z Strabag sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2020 r. została podpisana przez Spółkę umowa z Strabag sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (Strabag), na podstawie której Spółka wykona roboty budowlane i usługi podwykonawcze polegające na kompleksowym wykonaniu robót związanych z przebudową sieci trakcyjnej na realizowanej przez Strabag na rzecz PKP PLK S.A. (Zamawiający) inwestycji pn. „Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Dobiegniew – Słonice, od km 105,820 do km 128,680” w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice” (Umowa).

Wartość netto Umowy: 44,9 mln zł.

Termin realizacji zadań objętych Umową to kwiecień 2022 roku.

Okres gwarancji jakościowej udzielonej Strabag przez Spółkę wynosi 6 lat od daty odbioru przez Zamawiającego robót objętych Umową. Okres odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz Strabag w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu poszczególnego etapu budowy w stosunku do terminów wskazanych w Umowie czy też opóźnienia w usunięciu wad i usterek. Spółka zapłaci również Strabag karę w wysokości 10% wartości netto Umowy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 20% wartości netto Umowy, przy czym w wypadku naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Spółki, łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości netto Umowy.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Strabag prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Emitent informuje, że poza ww. Umową w okresie ostatniego roku wartość współpracy ze Strabag wyniosła ok. 3,6 mln zł.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 922 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-31 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.