4,1600 zł
-1,89% -0,0800 zł
ZUE SA (ZUE)

Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-17
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 17 września 2019 r. została podpisana przez Spółkę umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK, Zamawiający) na inwestycję pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” dla zadania pn. LOT D – Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu: POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” (Umowa).

Spółka informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 22/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wartość netto Umowy uwzględniająca tzw. kwotę warunkową: 582,7 mln zł.

Wartość brutto Umowy: 716,7 mln zł.

Termin realizacji zadań objętych umową to 41 miesięcy od zawarcia Umowy.

Okres gwarancji jakościowej udzielonej PKP PLK przez Spółkę wynosi 6 lat od daty odbioru końcowego usługi. Okres odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz PKP PLK w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu poszczególnego etapu budowy w stosunku do terminów wskazanych w Umowie czy też opóźnienia w usunięciu wad i usterek. Spółka zapłaci również PKP PLK karę w wysokości 30% wartości brutto Umowy pomniejszonej o kwotę warunkową oraz koszty uzgodnionej umownie komunikacji zastępczej w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości brutto Umowy pomniejszonej o kwotę warunkową oraz koszty uzgodnionej umownie komunikacji zastępczej.

Zapłata kary umownej nie pozbawia PKP PLK prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Emitent informuje, że poza ww. Umową w okresie od 7 lutego 2019 r. spółki z Grupy Kapitałowej ZUE działając samodzielnie zawarły ze spółkami z Grupy Kapitałowej PKP PLK umowy i zlecenia o łącznej wartości ok. 15,3 mln zł.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 2 093 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-17 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.