REKLAMA
PILNE

ZUE S.A.: Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego.

2021-10-22 14:16
publikacja
2021-10-22 14:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 22 października 2021 r. Spółka zawarła umowę z PKP PLK S.A. (Zamawiający) na inwestycję pn. „Wykonanie rewitalizacji infrastruktury kolejowej na odcinku podg. Dorota Sosnowiec Dańdówka na linii nr 171 w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na południowo-wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami” (Umowa).

Spółka informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 26/2021 z dnia 11 października 2021 r.

Przedmiot Umowy składa się z 3 części na łączną kwotę 84,9 mln zł brutto (69,0 mln zł netto):

1)Zamówienie podstawowe – 44,3 mln zł brutto (36,0 mln zł netto),

2)Opcja 1 – 24,9 mln zł brutto (20,2 mln zł netto),

3)Opcja 2 – 15,8 mln zł brutto (12,8 mln zł netto).

Opcja 1 oraz Opcja 2 będą realizowane w zależności od decyzji Zamawiającego. Ewentualne oświadczenia o skorzystaniu z prawa dla poszczególnych opcji Zamawiający złoży w dowolnym terminie trwania realizacji zakresu podstawowego.

Termin realizacji zadania:

1)Zakres podstawowy: do końca 2022 roku.

2)Opcja 1: 22 miesiące od daty złożenia oświadczenia przez Zamawiającego o skorzystaniu z Opcji 1.

3)Opcja 2: 22 miesiące od daty złożenia oświadczenia przez Zamawiającego o skorzystaniu z Opcji 2.

Okres gwarancji jakościowej udzielonej przez Spółkę wynosi 6 lat. Okres odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu etapu określonego w Umowie czy też opóźnienia w usunięciu wad. Spółka zapłaci również Zamawiającemu karę w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia netto, z zastrzeżeniem, że jeżeli zostanie naliczona kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, to łączna suma kar nie przekroczy 30% wynagrodzenia netto.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Emitent informuje, że poza ww. Umową w okresie od listopada 2020 r. Spółka zawarła z PKP PLK umowy i zlecenia o łącznej wartości ok. 17,7 mln zł.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 178 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-22 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki