REKLAMA
PILNE

ZUE S.A.: Zawarcie pakietu umów na realizację projektu infrastrukturalnego.

2021-09-27 13:15
publikacja
2021-09-27 13:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Zawarcie pakietu umów na realizację projektu infrastrukturalnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 27 września 2021 r. Spółka zawarła umowy z Gminą Dąbrowa Górnicza (Zamawiający 1) oraz Tramwajami Śląskimi S.A. (Zamawiający 2) dotyczące realizacji inwestycji przebudowy torowiska wydzielonego w ciągu ul. Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej, na odcinku od al. Róż do ul. Kasprzaka (Inwestycja).

Zakres prac w ramach Umów został podzielony na część dotyczącą infrastruktury gminnej (Umowa 1 zawarta z Zamawiającym 1) oraz infrastruktury tramwajowej/torowej (Umowa 2 zawarta z Zamawiającym 2) (Umowa 1 i Umowa 2 łącznie jako Kontrakty).

Spółka informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na realizację Inwestycji w raporcie bieżącym nr 16/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Łączna wartość Kontaktów wynosi 62 mln zł netto ( 76,2 mln zł brutto), w tym:

1)Umowa 1 o wartości 43,4 mln zł netto (53,4 mln zł brutto) i terminem realizacji prac ustalonym na 31 grudnia 2022 roku,

2)Umowa 2 o wartości 18,6 mln zł netto (22,9 mln zł brutto) i terminem realizacji prac ustalonym na 31 sierpnia 2022 roku.

Okres gwarancji jakościowej udzielonej przez Spółkę na podstawie umów wynosi 7 lat. Okres odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji.

Umowa 1 przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego 1, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu Umowy 1 czy też opóźnienia w usunięciu wad. Spółka zapłaci również Zamawiającemu 1 karę w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto w razie odstąpienia od Umowy 1 z przyczyn leżących po stronie Spółki. Natomiast Zamawiający 1 zapłaci Spółce karę w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto w razie odstąpienia od Umowy 1 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 1. Umowa 1 nie zawiera przy tym limitu kar jakie mogą zostać nałożone na poszczególne jej strony.

Umowa 2 przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego 2, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu Umowy 2 czy też opóźnienia w usunięciu wad. Spółka zapłaci również Zamawiającemu 2 karę w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto w razie odstąpienia od Umowy 2 z przyczyn leżących po stronie Spółki. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Umowy 2 nie może przekroczyć 30% kwoty wynagrodzenia brutto.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umów, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od nich czy zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umów, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 176 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-27 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki