REKLAMA

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA

2021-10-04 08:09
publikacja
2021-10-04 08:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tekst_jednolity_Statutu_ZE_PAK_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-04
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje o powzięciu informacji, iż Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji w dniu 30 września 2021 roku zmian Statutu Spółki przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 28 czerwca 2021 roku, polegających na zmianie firmy Spółki z Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna na ZE PAK Spółka Akcyjna, nadając § 1 ust. 1 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie: „Firma Spółki brzmi: ZE PAK Spółka Akcyjna”.

Uchwałą nr 29 z dnia 28 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu ZE PAK SA, uwzględniającego zmianę dokonaną na mocy tej uchwały.

Uchwałą nr 1198/2021/VIII, Rada Nadzorcza przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity Statutu ZE PAK SA.pdfTekst jednolity Statutu ZE PAK SA.pdf Tekst jednolity Statutu ZE PAK SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-04 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2021-10-04 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki