REKLAMA

ZE PAK S.A.: Zawarcie aneksu nr 3 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.

2022-09-26 12:46
publikacja
2022-09-26 12:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-26
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Zawarcie aneksu nr 3 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ZE PAK S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku, dotyczącego zawarcia przez Spółkę przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, dotyczącego zawarcia przez Spółkę aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („PAK-PCE”), reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-PCE, która została zawarta przez Spółkę z Cyfrowym Polsatem S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 20 grudnia 2021 roku („CP”, „Umowa”), oraz raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. dotyczącego podjęcia przez Spółkę decyzji o zawarciu z CP aneksu nr 2 do Umowy oraz przeniesieniu własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrowni Konin na PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o., niniejszym informuje o zawarciu przez Spółkę z CP aneksu nr 3 do Umowy („Aneks 3”).

Przedmiotem Aneksu 3 jest zmiana daty końcowej (tzw. long stop date), do której powinny zostać spełnione wszystkie warunki zawieszające Umowy, która zostanie przesunięta z dnia 30 września 2022 roku na dzień 5 stycznia 2023 roku.

Zawarty Aneks 3 oznacza, że finalny cel zaplanowany przez Spółkę i CP w umowie z 20 grudnia 2021 roku, dotyczący nabycia przez CP 67% udziałów w PAK-PCE pozostaje bez zmian i ma zostać osiągnięty do 5 stycznia 2023 roku. Obecnie CP posiada 40,4% udziałów w PAK-PCE a Spółka posiada pozostałe 59,6% udziałów w PAK-PCE.

Transakcja stanowi istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.).

Mając na względzie, że Transakcja odbędzie się na warunkach rynkowych, nie dojdzie do naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2022-09-26 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2022-09-26 Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki