ZASTAL SA: Korekta raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 05 czerwca 2020r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał.

2020-06-26 17:44
publikacja
2020-06-26 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 05 czerwca 2020r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zastal SA z siedzibą w Zielonej Górze zwanej dalej Spółką, z uwagi na omyłkę pisarską zawartą w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 05 czerwca 2020r. dotyczącego Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał, koryguje pomyłkę pisarską dot. pkt 9h porządku obrad, w którym błędnie wpisano " zatwierdzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki" nowym zapisem " zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki".
W ślad za korektą pkt 9h porządku obrad Spółka koryguje treść dwóch projektów uchwał:
dotychczasowe brzemienie projektu uchwały nr 3/2020
Uchwała nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 01 lipca 2020r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
par. 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki ZASTAL za 2019 rok, sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w 2019 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2019,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZASTAL SA za rok 2019,
c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2019,
d) podział zysku za rok obrotowy 2019,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
g) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej,
h) zatwierdzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki
10. Zamknięcie obrad.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3/2020 z poprawionym zapisem:
Uchwała nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 01 lipca 2020r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
par. 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki ZASTAL za 2019 rok, sprawozdania Zarządu Zastal SA z działalności Spółki w 2019 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2019,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZASTAL SA za 2019 rok,
c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2019,
d) podział zysku za rok obrotowy 2019,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
g) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej,
h) zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
10. Zamknięcie obrad.
par. 2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

dotychczasowe brzmienie projektu uchwały nr 18/2020;
Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 01 lipca 2020r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.
par. 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL SA na podstawie art. 395 par. 2 kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje i zatwierdza roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 18/2020 z nowym zapisem:
Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna z Zielonej Górze z dnia 01 lipca 2020r.
w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
par.1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL SA zatwierdza do stosowania przedstawioną politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Grzegorz Wrona Prezes Zarządu Grzegorz Wrona
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki