REKLAMA

ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej w przez spółkę zależną Emitenta oraz mBank.

2021-03-09 21:52
publikacja
2021-03-09 21:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej w przez spółkę zależną Emitenta oraz mBank.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent) informuje, że w dn. 8 marca 2021 roku spółka zależna Emitenta: Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Kredytobiorca”) zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), aneks do umowy o współpracy z dnia 18.03.2015 r. z późn. zm., o której Emitent informował w raportach nr 3/2017 a także 7/2018 (dalej: „Umowa”).
Mocą przedmiotowego aneksu, strony postanowiły o przedłużeniu okresu obowiązywania linii wieloproduktowej do dnia 30 listopada 2023 roku. Data ostatecznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym została przedłużona do dnia 28 lutego 2022 roku. Maksymalny termin wygaśnięcia gwarancji uległ wydłużeniu do dnia 26 lutego 2027 roku. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie. W ramach przedmiotowej Umowy, Kredytobiorca ma możliwość korzystania z produktów bankowych (kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy, gwarancje bankowe) łącznie do wysokości 15.000.000 zł (piętnastu milionów złotych), na warunkach określonych w Umowie.
Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-09 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu
2021-03-09 Rafał Komorowski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki