0,8850 zł
-1,67% -0,0150 zł
ZAMET INDUSTRY SA (ZMT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
1._Raport_z_przegladu_(SSF_ZAMET_1H2017).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Raport_z_przegladu_(JSF_ZAMET_1H2017).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1._ZAMET_Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._ZAMET_Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._ZAMET_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-09-18
ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZAMET INDUSTRY S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
97-300 Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dmowskiego 38B
(ulica) (numer)
(44) 648-90-00 (44) 648-91-52
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7712790864 100538529
(NIP) (REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
Wybrane dane finansowe dotyczące Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
I. Przychody netto ze sprzedaży 77 506 109 896 18 248 25 088
II. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 12 638 3 279 2 976 748
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 762 7 164 -415 1 635
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 12 840 2 915 3 023 665
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 372 8 706 -794 1 987
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 206 -36 785 7 112 -8 397
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 902 27 720 -5 392 6 328
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 3 932 -359 926 -82
IX. Aktywa razem (*) 222 257 329 838 52 587 74 557
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*) 102 608 223 658 24 277 50 555
XI. Zobowiązania długoterminowe (*) 14 760 41 946 3 492 9 482
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (*) 56 764 127 347 13 431 28 785
XIII. Kapitał własny (*) 119 649 106 181 28 309 24 001
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*) 119 649 106 181 28 309 24 001
XV. Kapitał zakładowy (*) 74 144 74 144 17 543 16 759
XVI. Liczba akcji (w szt.) 105 920 000 105 920 000 105 920 000 105 920 000
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,1212 0,0275 0,0285 0,0063
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,1212 0,0275 0,0285 0,0063
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*) 1,1296 1,0025 0,2673 0,2266
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*) 1,1296 1,0025 0,2673 0,2266
Wybrane dane finansowe dotyczące Skróconego Sprawozdania Finansowego Jednostkowego.
XXI. Przychody netto ze sprzedaży 57 474 85 569 13 531 19 534
XXII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 13 226 6 628 3 114 1 513
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 850 6 710 -435 1 532
XXIV. Zysk (strata) netto 13 226 6 628 3 114 1 513
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 368 -6 397 087 -1 460
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 182 -51 737 7 106 -11 811
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 966 57 575 -6 820 13 144
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 1 584 -559 373 -128
XXIX. Aktywa razem (*) 188 063 245 276 44 496 55 442
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*) 67 127 138 069 15 882 31 209
XXXI. Zobowiązania długoterminowe (*) 14 432 41 380 3 415 9 354
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (*) 32 004 67 581 7 572 15 276
XXXIII. Kapitał własny (*) 120 936 107 208 28 614 24 233
XXXIV. Kapitał zakładowy (*) 74 144 74 144 17 543 16 759
XXXV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 105 920 000 100 392 486 105 920 000 100 392 486
XXXVI. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,1249 0,066 0,0294 0,0151
XXXVII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,1249 0,066 0,0294 0,0151
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*) 1,1418 1,0679 0,2701 0,2414


(*) Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego oraz
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień
30.06.2017 r. oraz 31.12.2016 r. Wybrane dane
finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w
następujący sposób: - pozycje
dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
za I półrocze 2017 roku (odpowiednio za I półrocze 2016 roku)
przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
Kurs ten za I półrocze 2017 r. wyniósł 1 euro = 4,2474 zł i odpowiednio
za I półrocze 2016 roku wyniósł 1 euro = 4,3805 zł; -
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień
bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30 czerwca 2017 roku 1 euro = 4,2265 zł;
na 31 grudnia 2016 roku 1 euro = 4,424 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1. Raport z przeglądu (SSF ZAMET 1H2017).pdf1. Raport z przeglądu (SSF ZAMET 1H2017).pdf Raport z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. Raport z przeglądu (JSF ZAMET 1H2017).pdf2. Raport z przeglądu (JSF ZAMET 1H2017).pdf Raport z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego
1. ZAMET Sprawozdanie finansowe skonsolidowane.pdf1. ZAMET Sprawozdanie finansowe skonsolidowane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zamet Industry Spółki Akcyjnej
2. ZAMET Sprawozdanie finansowe jednostkowe.pdf2. ZAMET Sprawozdanie finansowe jednostkowe.pdf Sprawozdanie finansowe Zamet Industry Spółki Akcyjnej
3. ZAMET Sprawozdanie z działalności.pdf3. ZAMET Sprawozdanie z działalności.pdf Sprawozdanie z działalności wraz z oświadczeniami Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-18 Tomasz Jakubowski Prezes Zarządu
2017-09-18 Przemysław Milczarek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.