REKLAMA

YOLO S.A.: Wyznaczenie kierunków rozwoju Spółki

2022-01-13 18:20
publikacja
2022-01-13 18:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-13
Skrócona nazwa emitenta
YOLO S.A.
Temat
Wyznaczenie kierunków rozwoju Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2021 dotyczące zwołania NWZA, informuje o podjęciu uchwały na temat wyznaczenia kierunków rozwoju spółki na lata 2022 – 2026.

W związku z projektami uchwał o zmianie profilu działalności spółki, Zarząd planuje rozwój spółki w następujących kierunkach:
- rozwój w obszarze infrastruktury dla samochodów elektrycznych poprzez budowa sieci stacji ładowania w modelu franczyzowym
- rozwój narzędzi IT pozwalających na optymalizację obsługi klientów detalicznych przez właścicieli stacji elektrycznych.
W ramach rozwoju w wymienionych obszarach Spółka planuje rozwój modelu franczyzowego umożliwiającego skalowanie biznesu w możliwie optymalnym modelu kosztowym. Realizacja projektu sieci rozpocznie się od zaprojektowania systemu IT i budowie pierwszej stacji pokazowej. W dalszej kolejności poszczególne stacje ładowania będą realizowane we współpracy z partnerami rozwijającymi poszczególne obiekty franczyzowe.

Strona technologiczna i finansowa będzie budowana we współpracy z partnerem z rynków azjatyckich, z którym prowadzone są rozmowy dotyczące stosownych umów. O realizacji procesu tych rozmów spółka będzie informować w oddzielnych raportach bieżących.

W zakresie finansowania Spółka planuje korzystać z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Dzięki realizacji programu w całej Polsce ma powstać sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 milionów złotych.

Dzięki zastosowania modelu franczyzowego Zarząd Spółki szacuje, że do 2026 roku liczba stacji działających we franczyzie Spółki wyniesie 2 000, w tym super 500 jednostek szybkiego ładowania i 1 500 podstawowych.
Zarząd Spółki wskazuje, że szczegóły przedstawionych założeń znajdą się w Strategii Spółki na lata 2022 – 2026, która zostanie opublikowana w 1Q 2022 r.English version:
The Management Board of the Company informs, with reference to the current report number 36/2021, on the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, informs about adopting a resolution on setting the directions of the company's development for the years 2022 – 2026.

In connection with the draft resolutions on the change of the company's business profile, the Management Board plans to develop the company in the following directions:
- development in the area of infrastructure for electric cars by building a network of charging stations in a franchise model
- development of IT tools allowing for the optimization of retail customer service by electric station owners.
As part of the development in the above-mentioned areas, the Company plans to develop a franchise model that enables business scaling in the most optimal cost model. The implementation of the network project will start with the design of the IT system and the construction of the first demonstration station. Subsequently, individual charging stations will be implemented in cooperation with partners developing individual franchise facilities.

The technological and financial side will be built in cooperation with a partner from Asian markets with whom negotiations regarding relevant agreements are being conducted. The company will inform about progress of these negotiations in separate current reports.

In terms of financing, the Company plans to use the priority program of the National Fund for Environmental Protection and Water Management "Support for electric vehicle charging and hydrogen refuelling infrastructure". Thanks to the implementation of the program, a network of over 17,000 charging points for electric cars and 20 hydrogen stations is to be created throughout Poland. The budget of the program is 870 million PLN.

Thanks to the use of the franchise model, the Management Board of the Company estimates that by 2026 the number of stations operating in the franchise of the Company will amount to 2,000, including super 500 fast charging units and 1,500 basic ones.
The Management Board indicates that the details of the presented assumptions will be included in the Company’s Strategy for 2022-2026, which will be published in Q1 2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-13 Paweł Kiciński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki