REKLAMA

YOLO S.A.: Przydział obligacji serii I

2019-06-24 14:27
publikacja
2019-06-24 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
YOLO S.A.
Temat
Przydział obligacji serii I
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 12/2019 z 10 czerwca br. Zarząd YOLO S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym dokonany został przydział 1 500 szt. obligacji zwykłych na okaziciela serii I („Obligacje”) o jednostkowej wartości nominalnej równej cenie emisyjnej, tj. 1 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,5 mln zł. Termin wykupu Obligacji ustalono na 36 miesięcy licząc od daty przydziału Obligacji, tj. od dnia dzisiejszego.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 4.28 punktu procentowego w skali roku.

Emisja przeprowadzona została w trybie nie stanowiącym oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.

Spółka nie będzie się ubiegała o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, ani też o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji na rynek regulowany.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-24 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki