XTPL S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2019-06-09 19:08
publikacja
2019-06-09 19:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-09
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Pankiewicz sp.k. zawiadomienie w trybie 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”),

spółka Pankiewicz sp.k. zawiadamia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („XTPL”, "Spółka") z 16,71% do 12,84% w wyniku wniesienia akcji jako wkładu wspólnika do spółki Leonarto Funds SCSp kontrolowanego pośrednio przez Konrada Pankiewicza.

Beneficjent rzeczywisty (Konrad Pankiewicz – członek Rady Nadzorczej XTPL) nie uległ zmianie i dalej posiada przez swoje podmioty zależne 298.015 akcji XTPL stanowiące 16,71% udziału w ogólnej liczbie głosów w XTPL.

Zmniejszenie udziału Pankiewicz sp.k. w kapitale zakładowym Spółki nastąpiło w dniu 7 czerwca 2019 roku w wyniku wniesienia przez Pankiewicz sp.k. (przed przekształceniem Leonarto sp. z o.o.) do spółki Leonarto Funds SCSp z siedzibą w Luksemburgu (numer w rejestrze B234200) jako wkład niepieniężny 69 000 akcji XTPL ("Aport") stanowiących 3,87% udziału w ogólnej liczbie głosów w XTPL.

Podmiotem kontrolującym Leonarto Funds SCSp jest Leonarto Management S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu (numer w rejestrze B233632). Leonarto Management S.a r.l. jest podmiotem w pełni kontrolowanym przez Pana Konrada Pankiewicza.

Przed dniem Aportu spółka Pankiewicz sp.k. posiadała 298.015 akcji XTPL, stanowiących 16,71% udziału w kapitale zakładowym XTPL i uprawniających do 298.015 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy XTPL, co stanowiło 16,71% w ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie Pankiewicz sp.k. posiada 229.015 akcji XTPL, co łącznie stanowi 12,84% udziału w kapitale zakładowym XTPL i uprawnia do 229.015 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy XTPL, co stanowi około 12,84% w ogólnej liczbie głosów.


Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia tj. spółka Pankiewicz sp.k. nie posiada podmiotów zależnych. W wyniku dokonania Aportu spółka Pankiewicz sp. k. stała się komandytariuszem spółki Leonarto Funds SCSp, która to spółka w wyniku Aportu nabyła 69.000 akcji XTPL stanowiących 3,87% udziału w ogólnej liczbie głosów w XTPL.

Pankiewicz sp.k. informuje, że nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Pankiewicz sp. k. nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Pankiewicz sp.k. nie posiada instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Z uwagi na fakt, że Pankiewicz sp.k. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, odpowiadają wskazanej wcześniej liczbie głosów z akcji Spółki posiadanych przez Pankiewicz sp.k.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Management Board of XTPL S.A. (the "Issuer") informs that today it has
received from Pankiewicz sp.k. a notification under Article 69 section 1
point 2 of the Act on public offer and the conditions for introducing
financial instruments to the organized trading system and public
companies of 29 July 2005 as following:


As part of performance of the obligation referred to in Article 69
section 1 point 1 of the Act on public offer and the conditions for
introducing financial instruments to the organized trading system and
public companies of 29 July 2005 (the “Act”), acting on behalf of
Pankiewicz sp.k. (limited partnership) - KRS number 0000784354 (before
transformation Leonarto sp. z o.o. (limited liability company) KRS
number 0000579972), I hereby notify about decrease of the share in the
total number of votes in XTPL S.A. with its registered office in Wrocław
(“XTPL”, "Company") from 16.71% to 12.84% as a consequence of
contribution of shares as a shareholder's contribution to Leonarto
Management S.a r.l indirectly controlled by Mr Konrad Pankiewicz.Beneficial
owner (Konrad Pankiewicz – the member of the Supervisory Board of XTPL)
didnot change and still possess though his subsidiaries 298,015
shares of XTPL corresponding to 16.71% in the total number of votes in
XTPL.


Reduction of Pankiewicz sp.k. holding in the share capital of the
Company occurs on 7 June 2019 as a consequence of contribution by
Pankiewicz sp.k. (before transformation Leonarto sp. z o.o.) to the
company Leonarto Funds SCSp with its registered seat in Luxembourg
(number in registry B234200), as a contribution in-kind, 69,000 shares
of XTPL ("Contribution") representing 3.87% of votes in XTPL S.A.


The entity which controls Leonarto Funds SCSp is Leonarto Management S.a
r.l with its registered seat in Luxembourg (number in registry B233632).
Leonarto Management S.a r.l is fully controls by Mr Konrad Pankiewicz.


Prior to the date of the Contribution, Pankiewicz sp.k. held 298,015
XTPL shares, representing 16.71% of share capital of XTPL and
corresponding to 298,015 votes at the general meeting of shareholders of
XTPL, representing 16.71% of the total number of votes.


At present Pankiewicz sp.k. holds 229,015 XTPL shares,
representing12.84% of share capital of XTPL and corresponding to 229,015
votes at the general meeting of shareholders of XTPL, representing
12.84% of the total number of votes.


The notifying shareholder i.e. Pankiewicz sp.k.) does not have any
subsidiaries. As a result of the Contribution Pankiewicz sp.k. become a
limited partner of Leonarto Funds SCSp which holds 69,000 shares of XTPL
corresponding to 3.87% of votes in XTPL.


Pankiewicz sp.k. informs that is not a part of any agreement which
results in delegation of power to exercise the voting rights of the
Company’s shares as referred to in Article 87 section 1 point 3 item c
of the Act.


Pankiewicz sp.k. do not hold any financial instruments, which after
expiration of a maturity date will directly entitle or obligate its
owner to acquire the shares issued by the Company, with which the voting
rights are connected, as referred to in Article 69b section 1 point 1 of
the Act.


Pankiewicz sp.k. not hold any financial instruments which are referring
to the shares of the Company in an direct or indirect way and have
economic results similar to the results of the financial instruments as
referred to in the previous sentence, as referred to in Article 69b
section 1 point 2 of the Act.


Due to the fact that Pankiewicz sp.k. do not hold any financial
agreements as referred to in Article 69b section 2 points 1 and 2 of the
Regulation, the total number of the votes at the shareholders’ meeting
and total percentage number of the Company’s share capital, as referred
to in Article 69 section 4 point 9 of the Act, correspond with the
previously mentioned number of shares of the Company held by Pankiewcz
sp.k.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-09 Maciej Adamczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki