XTPL S.A.: Decyzja dotycząca emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego

2019-06-13 11:32
publikacja
2019-06-13 11:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-13
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Decyzja dotycząca emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że wobec otrzymania od grupy inwestorów zagranicznych wstępnej deklaracji zainteresowania dotyczącej objęcia akcji Emitenta, jak również mając na uwadze dalsze plany rozwojowe Spółki w zakresie komercjalizacji rozwijanej technologii, podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do wyemitowania nowych akcji i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Emitenta planuje następujące działania:

1) Pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w pkt. 2 poniżej, podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (w granicach kapitału docelowego) poprzez emisję od 55 000 (słownie: pięćdziesięciu pięciu tysięcy) do 65 000 (słownie: sześćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji („Akcje”) o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

2) Pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta prawa poboru Akcji w całości, w związku z czym Zarząd zamierza zwrócić się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na podstawie art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §10 ust. 8 statutu Emitenta;

3) Zaoferować objęcie Akcji inwestorom znanym Emitentowi przed dniem publikacji tego raportu. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nie więcej niż 149 osobom, a w związku z tak przeprowadzaną ofertą Akcji nie zostanie sporządzony prospekt emisyjny ani memorandum informacyjne;

4) Ustalić cenę emisyjną Akcji w oparciu o VWAP (średnia cena ważona wolumenem obrotu) obliczoną za ostatni miesiąc notowań akcji Spółki według stanu na dzień poprzedzający dzień publikacji tego raportu i pomniejszonego o 7% dyskonta i po zaokrągleniu w dół do pełnych złotych, co oznacza, że cena emisyjna jednej Akcji wynosić będzie 130 zł;

5) Przeznaczyć środki pozyskane z emisji Akcji m.in. na finansowanie prac związanych z komercjalizacją technologii na rynkach Azji Południowo-Wschodniej oraz dalszy rozwój chmury patentowej.

Zarząd planuje zakończyć emisję Akcji w ciągu miesiąca od dnia tego raportu.

O podjęciu uchwały o emisji Akcji przez Zarząd Emitenta oraz o zakończeniu subskrypcji Akcji Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of XTPL S.A. with its registered office in Wrocław
(the “Issuer”, “Company”) announces that in view of the declaration of
interest received from a group of foreign investors regarding
subscription of the Issuer's shares, and taking into account the
Company’s further development plans concerning commercialization of its
technology, the Management Board has decided to start actions designed
to issue new shares and increase the Issuer’s share capital within the
authorized capital.


The Issuer's Management Board plans to undertake the following actions:


1) Subject to the Supervisory Board’s consent referred to in point 2
below, to adopt a resolution on increasing the Company's share capital
(within the authorized capital) by issuing from 55 000 (fifty five
thousand) up to 65 000 (sixty five thousand) shares (“Shares”) with a
nominal value of PLN 0.10 each;


2) To fully deprive the Issuer's existing shareholders of their
pre-emptive rights to the Shares; the Management Board intends to ask
the Supervisory Board for its consent in this regard, pursuant to
Article 447 § 1 of the Commercial Companies Companied and § 10(8) of the
Issuer's Articles of Association;


3) To offer the Shares to the investors known to the Issuer before the
date of publication of this report. The Shares will be offered through a
private placement based on Article 431 § 2(1) of the Commercial
Companies Code to no more than 149 persons – for this reason, no share
prospectus or information memorandum will be drawn up;


4) To determine the issue price of the Shares based on VWAP (volume
weighted average price) calculated for the last month of trading in the
Company's shares as of the day preceding the date of publication of this
report and reduced by a 7% discount and rounded down to full PLN, which
means that the issue price of one Share will be PLN 130;


5) To allocate the funds from the issue of the Shares, to, inter alia,
the financing of work on commercialization of the technology in
Southeast Asian markets and further development of the patent cloud.


The Management Board plans to end the issue of the Shares within one
month of the date of this report.


The Issuer’s Management Board will release separate current reports to
inform about adoption of the resolution on the issue of the Shares and
about the end of subscription of the Shares.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-13 Maciej Adamczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki