Wynagrodzenia pracowników administracji

Artykuł pochodzi z portalu wynagrodzenia.pl

Już po raz czwarty portal wynagrodzenia.pl przy współpracy z pracuj.pl, gazeta.pl, wp.pl, infopraca.pl, jobpilot.pl, bankier.pl przeprowadził Internetowe Badanie Wynagrodzeń (IBW). Jest to największe w Polsce pozarządowe badanie płac. Uczestniczyła w nim rekordowa liczba 80008 osób. W obliczeniach uwzględniliśmy dane 72111 osób. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem najważniejszych wyników.

Zanim przejdziemy do prezentacji danych pragniemy podkreślić, że podobnie jak w poprzednich latach, w tegorocznym badaniu dominują ludzie młodzi z wykształceniem wyższym. 74,9% badanych ma nie więcej niż 35 lat. Ponadto 62,3% to osoby z wykształceniem wyższym. Na pewno wpływa to na wyniki. Prosimy więc pamiętać, że prezentowane dane dotyczą głównie młodych, wykształconych ludzi, posiadających dostęp do internetu.

Pragniemy również podkreślić, że prezentując dane liczbowe posługujemy się głównie medianą gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje populację badaną. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.

Wynagrodzenie całkowite na poszczególnych stanowiskach pracy

W 2007 roku co drugi pracownik szeregowy administracji zarabiał co najmniej 2 000 PLN. Średnio o 20% więcej od niego zarabiał specjalista. Połowa spośród kierowników małych zespołów zarabiała powyżej 3 150 PLN. Spośród ankietowanych dyrektorów 25% zarabiało powyżej 12 000 PLN. Taki sam odsetek tej grupy zarobił poniżej 4 200 PLN.

Tabela 1. Wynagrodzenie całkowiteWynagrodzenie podstawowe na poszczególnych stanowiskach pracy

Co drugi pracownik szeregowy otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie podstawowe w wysokości co najmniej 1 700 PLN. Specjaliści otrzymują od nich o blisko 18% wyższe wynagrodzenie. Natomiast 10% pracowników szeregowych otrzymuje wynagrodzenie podstawowe poniżej 1 100 PLN. Najlepiej zarabiający w tym zestawieniu to dyrektorzy, co czwarty z nich zarabia powyżej 9 500 PLN.

Tabela 2. Wynagrodzenie podstawoweŚredni udział premii w wynagrodzeniu całkowitym

Poniższy wykres przedstawia udział premii w wynagrodzeniach poszczególnych pracowników. Największy udział premii w wynagrodzeniu (blisko 20%) zanotowano na stanowiskach: kierownik zespołu (powyżej 11 osób) oraz dyrektor. W przypadku pracownika szeregowego udział premii w wynagrodzeniu wynosił 12%.

Wykres 1. Udział premii w wynagrodzeniu całkowitymWybrane świadczenia dodatkowe na poszczególnych stanowiskach

Pracownikom administracji i biur zarządu przysługuje szereg świadczeń dodatkowych. W poniższej tabeli przedstawione są te świadczenia, które najczęściej otrzymywali.

Tabela 3. Wybrane świadczenia dodatkowe na poszczególnych stanowiskach w działach administracjiDo najpopularniejszych świadczeń w działach administracji w 2007 roku należały: telefon komórkowy (otrzymało go 27,6% ankietowanych), laptop bądź komputer do osobistego użytku (14,7%) oraz szkolenia wybierane wg własnego uznania (12,6%). W obrębie zajmowanych stanowisk wystąpiło zróżnicowanie. Jeśli chodzi o ubezpieczenia dodatkowe to otrzymywało je więcej pracowników szeregowych (9,0%) niż specjalistów (7,7%) czy kierowników (8,1%). Natomiast najmniej popularne dla pracowników szeregowych było dofinansowanie nauki (10%). Dyrektorzy w ramach świadczeń dodatkowych najczęściej otrzymywali telefony komórkowe (74,2%), laptopy/komputery do własnego użytku (52,7%) i szkolenia wybierane wg własnego uznania (29,2%).

Wynagrodzenie w zależności od płci

Istnieje zróżnicowanie jeśli chodzi o wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w działach administracji i biurach zarządu. Poniższa tabela i wykres przedstawiają, jak kształtują się zarobki kobiet i mężczyzn.

Tabela 4. Wynagrodzenie w administracji w zależności od płciMężczyźni z medianą zarobków 3 500 PLN, zarabiali o blisko 53% więcej niż kobiety, których pensje wynosiły 2 300 PLN (mediana). W przypadku grup najlepiej zarabiających różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn była najwyraźniejsza. 10% mężczyzn zarabiało powyżej 12 000 PLN, natomiast taki sam odsetek kobiet zarabiał powyżej 5 032 PLN czyli o 58% mniej.

Wykres 2. Wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach w zależności od płciWykres 2 przedstawia różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn na poszczególnych stanowiskach. Najmniejsza różnica w wynagrodzeniu występowała na stanowisku pracownika szeregowego. Na stanowiskach specjalisty i kierownika różnica ta kolejno wynosiła blisko 20% i 10% na korzyść mężczyzn. Największą dysproporcje pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet odnotowano na stanowisku dyrektora - wyniosła ona blisko 74%.

Wynagrodzenia w zależności od stażu pracy

Poniższe tabele przedstawiają różnicę w wynagrodzeniu pomiędzy pracownikami z różnym stażem pracy.

Tabela 5. Wynagrodzenie w administracji w zależności od stażu pracyTabela 5 ukazuje zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na staż pracy. W pierwszym roku pracy mediana zarobków wyniosła 1 810 PLN. Wraz ze wzrostem stażu pracy wzrasta wynagrodzenie, i tak po pięciu latach pracy mediana zarobków wrosła o blisko 15%. Najwięcej zarabiały osoby z najdłuższym stażem pracy (powyżej 16 lat). Mediana ich zarobków wynosiła 3 400 PLN. Co czwarta osoba ze stażem dłuższym niż 16 lat zarabiała powyżej 5 950 PLN. Natomiast 10% z nich otrzymywało wynagrodzenie wyższe niż 10 641 PLN.

Tabela 6. Wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach w zależności od stażu pracyNajniższe wynagrodzenie w pierwszym roku pracy otrzymywał pracownik szeregowy. Wynosiło ono 1 750 PLN (mediana). Pracownik na tym samym stanowisku ze stażem pracy 9-10 lat otrzymywał już wynagrodzenie wyższe od początkowego o 32%. Na stanowisku specjalisty najwyższe wynagrodzenie - 2 870 PLN (mediana) otrzymywały osoby ze stażem pracy 9-10 lat. Nieco inaczej wyglądała sytuacja na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich. Tam osoby ze stażem pracy 11-15 lat otrzymywały najwyższe wynagrodzenie. Płaca kierowników wynosiła 3 820 PLN, a dyrektorów 7 200 PLN.

Wynagrodzenie w zależności od poziomu wykształcenia

Poniższe tabele przedstawiają zróżnicowanie wynagrodzenia w działach administracji i biurach zarządu ze względu na poziom wykształcenia.

Wykres 4. Wynagrodzenie w działach administracji i biurach zarządu w zależności od poziomu wykształceniaWykres 4 pokazuje, że najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby z wyższym wykształceniem. Mediana ich zarobków wynosiła 2 800 PLN i była o blisko 21% wyższa od mediany pracowników z licencjatem i wykształceniem niepełnym wyższym. Co czwarta osoba z wykształceniem wyższym zarabiała powyżej 4 500 PLN. Połowa osób ze średnim wykształceniem zarabiała w przedziale od 1 520 PLN do 3 033 PLN.

Tabela 7. Mediana wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w zależności od wykształceniaJak widać w tabeli 7 osoby ze średnim wykształceniem na poszczególnych stanowiskach otrzymywały najniższe wynagrodzenie. Pracownik szeregowy ze średnim wykształceniem zarabiał o blisko 14% mniej niż pełniący tę samą funkcję pracownik z wyższym wykształceniem. Osoby z wykształceniem wyższym zajmujące stanowiska kierownicze zarabiały 3 500 PLN (mediana), czyli o 25% więcej niż kierownicy ze średnim wykształceniem. Dyrektorzy z wykształceniem wyższym zarabiali 7 200 PLN (mediana).

Wynagrodzenie w zależności od znajomości języków obcych

Tabele 8 i 9 pokazują w jakim stopniu znajomość języka angielskiego i innych języków obcych miała wpływ na wynagrodzenie w działach administracji i biurach zarządu.

Tabela 8. Wynagrodzenie w działach administracji w zależności od znajomości języka angielskiegoWyniki w tabeli 8 wskazują, że im lepsza znajomość języka angielskiego tym wyższe zarobki w działach administracji i biurach zarządu. Osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym otrzymywały najwyższe wynagrodzenie. Mediana ich zarobków wynosiła 3 200 PLN. Połowa osób z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego zarabiała w przedziale od 2 138 PLN do 5 400 PLN. Co czwarta osoba nie znająca języka angielskiego zarabiała poniżej 1 755 PLN, a co dziesiąta poniżej 1 360 PLN.

Tabela 9. Wynagrodzenie w zależności od ilości znanych języków obcych w stopniu dobrym lub bardzo dobrymJak pokazuje tabela 9 znajomość języków obcych w stopniu przynajmniej dobrym wpływała na wysokość wynagrodzenia. Co druga osoba ze znajomością ponad trzech języków obcych w stopniu dobrym lub bardzo dobrym zarabiała 4 050 PLN (mediana). Osoba znająca dwa języki obce zarabiała mniej o blisko 27% . Połowa pracowników działów administracji i biur zarządów znających jeden język obcy zarabiała w przedziale od 1 850 PLN do 4 150 PLN.

Wynagrodzenie w zależności od wielkości firmy

Poniższa tabela pokazuje, jaki wpływ na wysokość wynagrodzenia w dziale administracji i biurach zarządu ma wielkość firmy.

Tabela 10. Wynagrodzenie w działach administracji w zależności od wielkości firmyCo druga osoba pracująca w dużych przedsiębiorstwie (>1000) otrzymywała w 2007 roku najwyższe wynagrodzenie - mediana zarobków wynosiła 2 900 PLN. Pracownicy mikro przedsiębiorstw otrzymywali wynagrodzenie mniejsze o blisko 29%. Mediany zarobków w małych i średnich przedsiębiorstwach wynosiły tyle samo - 2 500 PLN. Połowa osób zatrudnionych w dużym przedsiębiorstwie (>1000) otrzymywała wynagrodzenie w przedziale od 2 018 PLN do 4 250 PLN.

Wykres 5. Wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach w zależności od wielkości firmyWielkość firmy wpływa na wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach pracy. Mediana zarobków pracownika szeregowego w mikro przedsiębiorstwie wynosiła 1 620 PLN i była o blisko 35% niższa od mediany zarobków pracownika szeregowego pracującego w dużym przedsiębiorstwie (>1000). Co drugi kierownik pracujący w dużym przedsiębiorstwie (>1000) zarobił 4 000 PLN (mediana).

Wynagrodzenie w zależności od kapitału, rodzaju i branży firmy

Wykres 6 przedstawia zróżnicowanie wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w firmach o kapitale polskim (powyżej 50%) i zagranicznym (powyżej 50%).

Wykres 6. Wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach w zależności od pochodzenia kapitału firmyZ powyższego wykresu wynika, że firmy z kapitałem zagranicznym wypłacały swoim pracownikom wyższe wynagrodzenia niż firmy z kapitałem polskim. Co drugi pracownik szeregowy w firmie z kapitałem zagranicznym zarobił 2 660 PLN (mediana). Było to o blisko 44% więcej od pensji pracownika szeregowego w firmie z kapitałem polskim. Największą różnicę w zarobkach odnotowano na stanowisku dyrektora. Firma z kapitałem zagranicznym oferowała swoim dyrektorom o blisko 87% wyższe wynagrodzenie niż firma z kapitałem polskim.

Tabela 11. Wynagrodzenie w działach administracji w zależności od rodzaj firmyPowyższa tabela przedstawia zależność pomiędzy wysokością wynagrodzenia a rodzajem firmy. W 2007 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymywał co drugi pracownik firmy prywatnej. Wynosiło ono 2 800 PLN (mediana). Połowa pracowników spółek skarbu państwa zarabiała w przedziale od 1 700 PLN do 3 726 PLN. 10% pracowników sfery budżetowej lub komunalnej zarabiało powyżej 4 700 PLN. Ten sam odsetek zatrudnionych w spółkach skarbu państwa zarabiał natomiast powyżej 5 800 PLN.

Tabela 12. Wynagrodzenie w działach administracji w wybranych branżachNa najwyższe wynagrodzenie w 2007 roku mogli liczyć pracownicy administracyjni branży przemysłu ciężkiego. Mediana ich zarobków wynosiła 3 484 PLN. 10% osób w tej branży zarabiało powyżej 12 000 PLN. Również wysoką medianę zarobków odnotowano w branży technologii informatycznych. Co drugi pracownik zarabiał tam 3 230 PLN. Najniższe mediany zarobków wystąpiły w nauce i szkolnictwie (2 000 PLN) oraz w służbie zdrowia (2 134 PLN).

Podsumowanie

Z danych zawartych w artykule wynika, że wynagrodzenia w dziele administracji i biurach zarządu są uzależnione od zajmowanego stanowiska. Najwięcej zarabiają dyrektorzy. Mediana ich zarobków wynosi 7 000 PLN. 10% z nich zarabia powyżej 20 000 PLN. Na wysokość zarobków wpływały również takie czynniki jak: staż pracy, poziom wykształcenia czy znajomość języków obcych. Najwyższe zarobki odnotowano w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 1 000 osób (mediana 2 900 PLN). Na wysokie dochody mogli również liczyć pracownicy firm prywatnych oraz firm z kapitałem zagranicznym.

Magdalena Oleszkowicz
wynagrodzenia.pl

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowy

wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i in.

mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół; lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, jako że średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 PLN, to połowa osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a połowa powyżej 3000 PLN

górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4500 PLN, to 3/4 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 1/4 powyżej 4500 PLN

dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 1500 PLN, to 1/4 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 3/4 powyżej 1500 PLN.

pierwszy decyl - wartość, poniżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli pierwszy decyl wynosi 1000 PLN, to 1/10 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 9/10 powyżej 1000 PLN.

dziewiąty decyl - wartość, powyżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli dziewiąty decyl wynosi 5000 PLN, to 9/10 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 1/10 powyżej 5000 PLN.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~ela sz

wszyscy powinni mieć godna zapłatę za swoją pracę. Ten urzędnik ( w domyśle sumienny ) ma również odpowiedzialną pracę. Nie można jej porównać z pracą ekspedientki, która nie zawsze jest taka ciężka i odpowiedzialna np. ekspedientka pracująca w sklepie pss Społem, więcej wygląda za klientem niż ich obsługuje.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Michał

Śmiać mi się z was chce.. Co wy wiecie ? te liczby to sciema az miło.. w urzedach siedzi sie za 1000zł nettp.
Wasze słodkie pierdzenie to lament platfusa

! Odpowiedz
0 0 ~kruk777pl

Aż mnie trzęsie ze złości!!!! Ja juz około 20 lat tyram za granicą,w wiekszosci na czarno,gdyż z zarobku w Polsce tj 1000 zł nigdy w życiu nie utrzymał bym rodziny 7 osobowej!!!! Te medy urzedaski mają 2000 tyś ,nic kurwa nie robią i jeszcze biadolą!!! Ciekawe skąd oni biorą pensje!!!!,kto tych darmozjadów!!! utrzymuje !! Napewno własnie ten, któtry zarobi za granicą 1200 euro ,przywiezie kase do kraju! i żyjąc w tym bandyckim kraju ,płacąc rachunki ,kupując chleb ograbiany jest!! przez tych łotrów płacąc najjwieksze podatki w europie!!!!Kurwy!!!!! złodzieje!!!! zeby nie młodzi ludzie, którzy zostawiają obcą walute zarobioną za granicą ,nie mieli byście nic!!!złodzieje jebane!!!!zusy,srusy, krusy itd itd!!!! urzedaski pierdolone!!! wyjebać wszystkich w powietrze!!! albo niech sie kurwy do uczciwej pracvy wezmą!!! z pustego nawet salomon nie nalał!!!!!!!!!!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~endi

Jeśli ktoś ma znajomego posła to proponuję w drodze inicjatywy obywatelskiej zebrać 100 000 podpisów pod projektem ustawy w myśl której podczas wyborów obywatele wybierając danego posła,prezydenta ,radnego czy senatora sami zakreślali by "widełki" pensji ile powinni oni zarabiać ( z jego podatków ).Natomiast pensje wszystkich niższych urzędników ( administracji , skarbówki etc ) byłyby niższe od tej całej śmietanki - dla której obywatele by sami wyznaczyli wysokość pensji .A takie biadolenie naprawdę nic nie da - urzednicy różnego szczebla takie biadolenie i zawodzenie obywateli Harujących w pocie czoła na ich pensje traktują jak w powiedzeniu - PSY SZCZEKAJĄ KARAWANA IDZIE DALEJ .Oczywiście obywatele podczas wyborów mogliby ustalać pensje tylko tym politykom na których by oddawali ważny głos.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~AZ

Ale ten artykuł jest w ogóle o sferze administracji, nie tylko publicznej !! (zwróćcie uwagę na branże czy chociażby pochodzenie kapitału - no chyba nikt nie chce mi powiedzieć, że jakiś urząd ma kapitał zagraniczny !?

a nie słyszałam, żeby ludzie z administracji niepublicznej żądali jakichś podwyżek ! ? więc dyskusja lekko bezsensowna jest ;p

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~jack

Przeczytałem wasze opinie i zgadzam się z nimi,tylko jeden "gość" zle pisze ale to urzedas niskiego szczebla.faktycznie duzo ludzi po studiach pracuje w marketach za 800.pln. a urzedasy po średnim wykształceniu NIC nie robią i maja 2500-5000.pln. WYWALIĆ NA ZBITY PYSK znajdą sie lepsi i za mniejsze wynagrodzenie. A teraz jeszcze skarbówka strajkuje to już calkiem przesada.Tam wlasnie nic normalnie nie działa a ludzie tam zatrudnieni mają BARDZO WIELE do życzenia,znam ten B..... bardzo dobrze-szkoda gadać.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~jack

Przeczytałem wasze opinie i zgadzam się z nimi,tylko jeden "gość" zle pisze ale to urzedas niskiego szczebla.

! Odpowiedz
0 0 ~były urzednik

Zwróćcie uwagę ile w administracji zarabiają ludzie ze średnim wykształceniem. 2000 zł to niemal minimum. To jest skandal !!!!

W urzędach miejskich, powiatowych, marszałkowskich oraz delegaturach Urzędów Wojewódzkich moc jest urzędników ze średnim wykształceniem, pobierających wysokie pensje.

Tymczasem ludzie młodzi po studiach pracują na kasach w marketach, przy układaniu towarów, fizycznie za marne 800 czy 1000 złotych.

Dlaczego? Bo debilnemu, miernemu kierownictwu z NADANIA PARTYJNEGO łatwiej jest kierować niedouczonymi. W ten sposób wyzbywają się kompleksów i mogą POkazać swoją WYŻSZOŚĆ. Ludzie z wyższym stanowią dla nich zagrożenie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Mandaryn

TEGO "PANA" NIE OBSŁUGUJEMY !

! Odpowiedz
0 0 ~Sławek

Jak się zwolni połowę ludzi z administracji to nie będzie problemu z zatrudnianiem ludzi w firmach - ilu fachowców przybędzie na rynku :-) wtedy podatki będzie można obniżyć, także dla tych, którzy odejda z administracji :-))

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.