Wykazanie w raportach ZUS świadczeń powypadkowych

W przypadku gdy niezdolność do pracy zostanie spowodowana wypadkiem przy pracy, to osobie ubezpieczonej przysługuje tzw. świadczenie wypadkowe. Nie zawsze jednak jest możliwe automatyczne podjęcie jego wypłaty z funduszu wypadkowego. Zwykle bowiem prowadzone postępowanie powypadkowe przeciąga się w czasie, przez co uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy następuje już po wypłacie zwykłego świadczenia chorobowego.

Co wykazać w raporcie?

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie uwzględnia się pracownikowi m.in. zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego. Nie stanowią one również podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Nie oskładkowuje się ich bez względu na to, z jakiego ubezpieczenia - chorobowego czy wypadkowego - są one wypłacane. Pracodawca nie wykazuje ich więc w raporcie składkowym ZUS RCA. Powinien jednak przekazać do ZUS informację o okresie nieopłacania za pracownika składek oraz rodzaju należnego/wypłaconego mu świadczenia. Świadczenie chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego powinno więc być wykazane w raporcie świadczeniowym ZUS RSA. Jeżeli pracodawca jest płatnikiem danego świadczenia, to w raporcie tym podaje również liczbę dni zasiłkowych/liczbę wypłat oraz kwotę (przykład 1). Jeśli natomiast zasiłek wypłaca ZUS, wówczas pracodawca pozycje te pozostawia puste bądź wpisuje wartość 0.

Wypłata wynagrodzenia zamiast zasiłku

Najwięcej problemów pracodawcy zgłaszają w sytuacji, gdy pracownikowi zostanie wypłacone wynagrodzenie chorobowe z art. 92 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), a dopiero później okazuje się, że przysługiwał mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Najczęściej tak się zdarza się z powodu niezakończonego postępowania powypadkowego. Pracodawca powinien wówczas złożyć korektę:

  • raportu ZUS RSA - w którym wypłacone wynagrodzenie chorobowe przekwalifikuje na zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (wykaże go z kodem 314) oraz
  • raportu ZUS RCA - w którym skoryguje składkę zdrowotną oraz podstawę jej wymiaru; została ona bowiem naliczona w pierwotnie złożonym raporcie od wynagrodzenia chorobowego (uznanego obecnie za zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego).

Zmiana wysokości składki zdrowotnej oraz podstawy jej wymiaru powinna też mieć odzwierciedlenie w skorygowanej deklaracji ZUS DRA. Przekwalifikowanie świadczenia chorobowego (z wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego) spowoduje również konieczność skorygowania łącznej wysokości składek społecznych (za wszystkich ubezpieczonych), wykazanej w deklaracji ZUS DRA. Zasiłek wypadkowy powinien bowiem zostać rozliczony w ciężar należności składkowych.

Oprócz korekty dokumentów rozliczeniowych pracodawca musi też wyrównać wypłacone pracownikowi świadczenie chorobowe, ponieważ zasiłek wypadkowy przysługuje w wysokości 100% podstawy jego wymiaru, a wynagrodzenie chorobowe najprawdopodobniej wypłacone było w wysokości 80%. Wyrównanie to powinno być wykazane w raporcie ZUS RSA sporządzonym za miesiąc, w którym nastąpi jego wypłata - z kodem świadczenia/przerwy 318.

Korektę dokumentów rozliczeniowych pracodawca powinien przekazać do ZUS także wtedy, gdy pracownik pierwotnie otrzymał zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, a przeprowadzone postępowanie powypadkowe wykazało, że dana niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy i tym samym zasiłek powinien być wypłacony z ubezpieczenia wypadkowego (przykład 2).

Co zrobić z odszkodowaniami?

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych. Odszkodowanie to nie podlega składkom ZUS (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.).

Przykład 1

Pracodawca wypłacił pracownikowi we wrześniu 2016 r. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego za okres od 1 do 14 września br. w kwocie 2.523 zł. Za pozostałe dni września wypłacił mu wynagrodzenie w wysokości 3.130 zł. W dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za wrzesień 2016 r. pracodawca wykazał pracownika w raporcie:

- ZUS RCA, wykazując w nim składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty 3.130 zł, a składkę zdrowotną od 2.700,88 zł (3.130 zł - 429,12 zł),
- ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 314, okresem 01.09.2016 - 14.09.2016, liczbą 14 jako liczbą dni zasiłkowych oraz kwotą 2.523 zł.


Przykład 2

Pracownik uległ wypadkowi w pracy. Otrzymał z tego tytułu zwolnienie lekarskie na okres od 12 do 26 sierpnia 2016 r. Postępowanie powypadkowe nie zakończyło się przed terminem wypłaty wynagrodzenia za sierpień br. Pracodawca naliczył więc i wypłacił pracownikowi zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego (w wysokości 80% podstawy wymiaru) w kwocie 2.689 zł oraz wynagrodzenie za dni przepracowane w sierpniu w kwocie 2.923 zł. Po otrzymaniu protokołu powypadkowego pracodawca złożył korektę sierpniowego raportu ZUS RSA, w którym skorygował podany wcześniej kod świadczenia/przerwy (zamiast 313 wpisał 314), a pozostałe pola raportu wypełnił tak jak w poprzednim raporcie. Korygujący raport załączył do korygującej deklaracji ZUS DRA, w której wypłacony zasiłek rozliczył jako świadczenia wypłacone z ubezpieczenia wypadkowego, a nie chorobowego. Następnie pracodawca obliczył kwotę przysługującego pracownikowi wyrównania zasiłku chorobowego. Ponieważ wypłaci je w październiku br., wykaże ją w raporcie ZUS RSA sporządzonym za październik 2016 r., podając jako kod świadczenia/przerwy 318, a jako okres 12.08.2016-26.08.2016.


autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 2016-10-10

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

    Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

    Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

    Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.