68,00 zł
2,72% 1,80 zł
WÓLCZANKA S.A. (WLC)

Wólczanka SA - Projekty uchwał NWZ

Projekty uchwał NWZ

Raport bieżący 7 / 2005
Zarząd Spółki Wólczanka S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na NWZ w dniu 10 lutego 2005 r. : Uchwała nr 1 / I / 2005
NWZ Wólczanka S.A. z dnia 10 lutego 2005 r. "Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wólczanka S.A.: 1. wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 561 (pięćset sześćdziesiątym pierwszym), o obszarze 2,2994 ha, położonej w Wieruszowie, przy ulicy Kopernika (adres używany do korespondencji: Wieruszów, ulica Dąbrowskiego 42), ze znajdującymi się na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami, o powierzchni 6678,20 m2, dla których to praw w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Wieruszowie - prowadzona jest księga wieczysta Kw 1310, 2. przeprowadzenie transakcji sprzedaży nastąpi w drodze przetargu, za cenę nie niższą niż wartość wynikająca z operatu szacunkowego, sporządzonego nie wcześniej niż na sześć miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży, 3. wykonanie uchwały powierza się zarządowi Spółki." Uchwała nr 2 / I / 2005
NWZ Wólczanka S.A. z dnia 10 lutego 2005 r. "Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wólczanka S.A.: 1. wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami: 1951 i 629/1 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym pierwszym i sześćset dwudziestym dziewiątym łamane przez jeden), o obszarze 1,8244 ha, położonych w Opatowie, przy ulicy Sempołowskiej nr 4, ze znajdującymi się na nich, stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami, o powierzchni 7137,66 m2, dla których to praw w Sądzie Rejonowym w Opatowie, Wydział Ksiąg Wieczystych - prowadzona jest księga wieczysta Kw 5475, 2. przeprowadzenie transakcji sprzedaży nastąpi w drodze przetargu, za cenę nie niższą niż wartość wynikająca z operatu szacunkowego, sporządzonego nie wcześniej niż na sześć miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży, 3. wykonanie uchwały powierza się zarządowi Spółki." Uchwała nr 3 / I /2005
NWZ Wólczanka S.A. z dnia 10 lutego 2005 r. Na podstawie art. 453 par. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wólczanka S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 9/IV/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ten sposób, że powyższa uchwała otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę łącznie 81 000 warrantów subskrypcyjnych: a) serii A o numerach od 1 do 27 000; b) serii B o numerach od 1 do 27 000; c) serii C o numerach od 1 do 27 000; uprawniające do objęcia akcji na okaziciela nowej emisji Spółki, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są: ˇ w przypadku warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 1 do 20 250, serii B o numerach od 1 do 20 250 oraz serii C o numerach od 1 do 20 250- uprawnionym jest Pan Rafał Bauer, ˇ w przypadku warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 20 251 do 27 000, serii B o numerach od 20 251 do 27 000 oraz serii C o numerach 20 251 do 27 000 - uprawnionymi będą członkowie Zarządu wskazani przez Radę Nadzorczą w stosownej uchwale, Osoby te zwane są dalej Uprawnionymi. 3. Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie. 4. Jeden warrant subskrypcyjny serii A, B i C uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji Spółki, o których mowa w uchwale nr 8/IV/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2004 r.
5. Warrantu subskrypcyjnego: a) serii A - będą zaoferowane Uprawnionym jeżeli średni kurs zamknięcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w I kwartale 2006 r., osiągnie co najmniej 37,00 zł (trzydzieści siedem złotych) za jedną akcję, oraz zysk na jedną akcję liczony jako zysk za rok obrotowy 2005 do całkowitej liczby akcji Spółki na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniesie co najmniej 3 zł - warranty subskrypcyjne serii A będą zaoferowane Uprawnionym nie wcześniej niż 16 kwietnia 2006 r. i nie później niż 30 kwietnia 2006 r.,
b) serii B - będą zaoferowane Uprawnionym jeżeli średni kurs zamknięcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w I kwartale 2007 r., osiągnie co najmniej 44,00 zł (czterdzieści cztery złote) za jedną akcję, oraz zysk na jedną akcję liczony jako zysk za rok obrotowy 2006 do całkowitej liczby akcji Spółki na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniesie co najmniej 4 zł - warranty subskrypcyjne serii B będą zaoferowane Uprawnionym nie wcześniej niż 16 kwietnia 2007 r. i nie później niż 30 kwietnia 2007 r.,
c) serii C - będą zaoferowane Uprawnionym jeżeli średni kurs zamknięcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w I kwartale 2008 r., osiągnie co najmniej 52,50 (pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, oraz zysk na jedną akcję liczony jako zysk za rok obrotowy 2007 do całkowitej liczby akcji Spółki na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniesie co najmniej 4,50 zł - warranty subskrypcyjne serii C będą zaoferowane Uprawnionym nie wcześniej niż 16 kwietnia 2008 r. i nie później niż 30 kwietnia 2008 r.
6. Przez zysk, o którym mowa w ust. 5 lit. a) do c), rozumie się zysk netto wykazany w zbadanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za dany rok obrotowy, skorygowany o wynik będący skutkiem emisji warrantów subskrypcyjnych i akcji obejmowanych za te warranty. Radzie Nadzorczej przysługiwać będzie w terminie 30 dni od przedstawienia jej przez Zarząd zbadanego sprawozdania finansowego za dany rok prawo do skorygowanja wskazanego w zdaniu poprzednim zysku netto o wynik ze zdarzeń o charakterze wyjątkowym i jednorazowym nie związanych z prowadzoną przez Spółkę główną działalnością. 7. Liczba warrantów subskrypcyjnych danej serii, które zostaną zaoferowane Uprawnionym zależna będzie od średniego kursu akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA - w przypadku, gdy: a) średni kurs akcji, o którym mowa w ust. 5 lit. a) będzie wyższy od 42 zł Uprawnionym zostaną zaoferowane wszystkie warranty subskrypcyjne serii A w liczbie 27 000, a jeżeli kurs ten będzie mieścił się w przedziale od 37 zł do 42 zł Uprawnionym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne w takiej liczbie, jaka wynikać będzie z iloczynu liczby warrantów serii A przysługujących danemu Uprawnionemu oraz ilorazu różnicy średniego kursu akcji, o którym mowa w ust. 5 lit. a), i kwoty 37 zł oraz liczby 5, b) średni kurs akcji, o którym mowa w ust. 5 lit. b) będzie wyższy od 50 zł Uprawnionym zostaną zaoferowane wszystkie warranty subskrypcyjne serii B w liczbie 27 000, a jeżeli kurs ten będzie mieścił się w przedziale od 44 zł do 50 zł Uprawnionym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne w takiej liczbie, jaka wynikać będzie z iloczynu liczby warrantów serii B przysługujących danemu Uprawnionemu oraz ilorazu różnicy średniego kursu akcji, o którym mowa w ust. 5 lit. b), i kwoty 44 zł oraz liczby 6, c) średni kurs akcji, o którym mowa w ust. 5 lit. c) będzie wyższy od 60 zł Uprawnionym zostaną zaoferowane wszystkie warranty subskrypcyjne serii C w liczbie 27 000, a jeżeli kurs ten będzie mieścił się w przedziale od 52,50 zł do 60 zł Uprawnionym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne w takiej liczbie, jaka wynikać będzie z iloczynu liczby warrantów serii C przysługujących danemu Uprawnionemu oraz ilorazu różnicy średniego kursu akcji, o którym mowa w ust. 5 lit. c), i kwoty 52,50 zł oraz liczby 7,5. 8. Warranty subskrypcyjne serii A, B i C mogą być zaoferowane tylko tym Uprawnionym, którzy odpowiednio na dzień 31 grudnia 2005 r. - wobec warrantów subskrypcyjnych serii A, 31 grudnia 2006 r. - wobec warrantów subskrypcyjnych serii B, oraz 31 grudnia 2007 r. - wobec warrantów subskrypcyjnych serii C będą członkami Zarządu Spółki. Prawa z warrantów subskrypcyjnych wszystkich serii, mogą być wykonywane w terminie do dnia 16 kwietnia 2009 r. 9. Warranty subskrypcyjne będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki domu maklerskim skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane. 10. Złożenie oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych nastąpi na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu Spółki. Przy składaniu oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych Uprawnionym, w przypadku gdy będą pełnić funkcję w Zarządzie Spółki, oraz przy odbieraniu od nich oświadczeń o objęciu tych warrantów, Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza. Oświadczenie o objęciu warrantów winno zostać złożone w terminie 1 miesiąca od dnia ich zaoferowania. 11. Akcje objęte przez Uprawnionych w wykonaniu prawa z warrantów subskrypcyjnych, nie mogą być przez nich zbywane przed upływem 12 miesięcy od dnia stanowiącego termin początkowy zaoferowania danej serii warrantów, wskazanego odpowiednio w pkt 5 litery od a) do c). 12. Jeżeli w uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 10 listopada 2004 r. mowa jest o warrantach subskrypcyjnych wskazanych w uchwale nr 9/IV/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2004 r. rozumieć należy przez to warranty subskrypcyjne serii A, B i C wskazane w tejże uchwale w brzmieniu nadanym jej niniejszą uchwałą. Projektów uchwał do siódmego punktu porządku obrad Spółka nie jest w stanie sporządzić z uwagi na brak wiadomości o zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Data sporządzenia raportu: 2005-02-01
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl