REKLAMA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji RAFAMET SA

2021-10-11 17:20
publikacja
2021-10-11 17:20

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji FABRYKA OBRABIAREK „RAFAMET” S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej ogłoszone przez AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. z siedzibą w Warszawie - komunikat

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji (dalej jako: „Wezwanie”) zostało ogłoszone przez spółkę pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037957, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej: 5260300204, numer statystyczny (REGON): 006746410, o kapitale zakładowym w wysokości: 6.215.166.000,00 zł, wpłaconym w całości (dalej jako: „Wzywający”) w związku z planowanym nabyciem akcji spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (adres: ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000069588, posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej: 6390001564, numer statystyczny (REGON): 271577318, o kapitale zakładowym w wysokości: 43.187.010,00 zł, wpłaconym w całości (dalej jako: „Spółka”), uprawniających do wykonywania do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wezwanie ogłoszone jest na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) (dalej jako: „Ustawa”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2114) (dalej jako: „Rozporządzenie”).

Wszelkie wskazania w Wezwaniu, wyrażone w procentach, prezentowane są w zaokrągleniu do setnej części procenta.

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.

Przedmiotem Wezwania jest 2.276.487 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 22.764.870,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych), wyemitowanych przez Spółkę.

Akcje objęte Wezwaniem stanowią około 52,71% kapitału zakładowego Spółki. Każda akcja Spółki uprawnia do 1 (słownie: jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku z czym akcje objęte Wezwaniem uprawniają do łącznie 2.276.487 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi około 52,71% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje Spółki są zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLRFMET00016.

Akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: „GPW”).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną.

Firma:  Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres:  ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną.

Jedynym podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem (dalej jako: „Podmiot Nabywający”) jest Wzywający, wskazany w punkcie 2 Wezwania, w związku z czym wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 2 powyżej.

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.

Firma:  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa
Adres:  ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Numer telefonu:   +48 22 521 80 10 oraz +48 22 521 80 12
Numer faksu:  +48 22 521 79 46
Adres poczty elektronicznej: [email protected]

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji.

Na dzień ogłoszenia Wezwania, Podmiot Nabywający posiada 2.042.214 (słownie: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących około 47,29% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 2.042.214 (słownie: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące dwieście czternaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 47,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W ramach Wezwania, Podmiot Nabywający zamierza nabyć do 2.276.487 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących do około 52,71% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do łącznie 2.276.487 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 52,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Każda akcja Spółki uprawnia do 1 (słownie: jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku nabycia wszystkich akcji Spółki objętych Wezwaniem, Podmiot Nabywający zamierza łącznie posiadać wszystkie akcje Spółki, tj. 4.318.701 (słownie: cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy siedemset jeden) akcji Spółki, stanowiących 100% ogółu akcji Spółki i uprawniających łącznie do 4.318.701 (słownie: cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy siedemset jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie akcje Spółki będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane. Każda akcja Spółki uprawnia do 1 (słownie: jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona.

Wzywający, jako podmiot nabywający akcje Spółki, zobowiązuje się nabyć akcje Spółki pod warunkiem, że zapisami w Wezwaniu zostanie objęte co najmniej 808.128 (słownie: osiemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji Spółki, stanowiących około 18,71% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 808.128 (słownie: osiemset osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 18,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku nabycia przez Wzywającego ww. minimalnej liczby akcji Spółki objętej zapisami spowoduje, iż Wzywający będzie posiadał 2.850.342 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje Spółki, uprawniające do 2.850.342 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwie)

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. stanowiących nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z §4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia, informacja o ziszczeniu lub nieziszczeniu się warunku, o którym mowa powyżej, oraz o decyzji Wzywającego o nabywaniu lub nienabywaniu akcji Spółki objętych Wezwaniem w przypadku niespełnienia wspomnianego warunku zostanie niezwłocznie przekazana przez Wzywającego do agencji informacyjnej zgodnie z art. 58 Ustawy oraz zostanie ogłoszona w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, do którego, zgodnie z treścią Wezwania, warunek powinien się ziścić.

7. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania.

W ramach Wezwania, Podmiot Nabywający zamierza nabyć 2.276.487 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 52,71% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do łącznie 2.276.487 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 52,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Każda akcja Spółki uprawnia do 1 (słownie: jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku nabycia wszystkich akcji Spółki objętych Wezwaniem, Podmiot Nabywający zamierza łącznie posiadać wszystkie akcje Spółki, tj. 4.318.701 (słownie: cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy siedemset jeden) akcji Spółki, stanowiących 100% ogółu akcji Spółki i uprawniających łącznie do 4.318.701 (słownie: cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy siedemset jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.

Nie dotyczy - Podmiot Nabywający jest jedynym podmiotem nabywającym akcje Spółki objęte Wezwaniem.

9. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Z uwzględnieniem zastrzeżenia zawartego poniżej, akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 17,21 zł (słownie: siedemnaście złotych i dwadzieścia jeden groszy) za jedną akcję Spółki (dalej jako: „Cena Akcji w Wezwaniu”).

Wzywający zamierza nabyć od spółki pod firmą Promack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach - wszystkie posiadane przez nią akcje Spółki, tj. 939.680 (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji Spółki za cenę w wysokości 10,66 zł (słownie: dziesięć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) za jedną akcję Spółki (dalej jako: „Cena Akcji Sprzedającego”). Cena Akcji Sprzedającego stanowi cenę ustaloną zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy i wynika z uzgodnień zawartych w SPA, która to umowa została zdefiniowana i opisana w punkcie 37 Wezwania.

Wszystkie akcje Spółki objęte Wezwaniem są akcjami o tożsamych uprawnieniach co do głosu, tj. uprawniają do 1 (słownie: jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Wszystkie akcje Spółki objęte Wezwaniem są akcjami o tożsamych uprawnieniach co do głosu, tj. uprawniają do 1 (słownie: jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 Ustawy. Nie dotyczy to Ceny Akcji Sprzedającego, która to cena stanowi cenę ustaloną zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy i wynika z uzgodnień zawartych w SPA (zdefiniowanej i opisanej w punkcie 37 Wezwania.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (słownie: sześciu) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym GPW, wynosi 17,21 zł (słownie: siedemnaście złotych i dwadzieścia jeden groszy).

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (słownie: trzech) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym GPW, wynosi 16,56 zł (słownie: szesnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).

W okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania ani Wzywający, podmioty dominujące wobec Wzywającego, ani podmioty zależne Wzywającego nie nabywały akcji Spółki.

Wzywający nie jest, ani w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania nie był, stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

11. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów.

 
Data ogłoszenia Wezwania:   11 października 2021 r.  
 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:   12 listopada 2021 r.   
 
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:   13 grudnia 2021 r. do godz. 17:00  
 
Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji Spółki na GPW: 16 grudnia 2021 r.  
 
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki: 21 grudnia 2021 r.  

Na datę ogłoszenia Wezwania Wzywający nie przewiduje możliwości skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w Wezwaniu, jednakże gdyby na dalszym etapie miało do tego dojść, nastąpi to z zachowaniem trybu i warunków wynikających z przepisów Rozporządzenia.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego.

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Skarb Państwa.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Ponieważ Podmiotem Nabywającym akcje Spółki jest Wzywający, informacje na temat podmiotu dominującego wobec Podmiotu Nabywającego znajdują się w punkcie 12 Wezwania.

14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający posiada 2.042.214 (słownie: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące dwieście czternaście) akcji Spółki, stanowiących około 47,29% ogólnej liczby akcji Spółki, którym to akcjom odpowiada 2.042.214 (słownie: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące dwieście czternaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 47,29% ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot dominujący, jak również podmioty zależne od Wzywającego nie posiadają akcji Spółki. Wzywający nie jest stroną porozumienia w myśl art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.

W wyniku Wezwania Wzywający, bezpośrednio po przeprowadzeniu Wezwania, zamierza posiadać 4.318.701 (słownie: cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy siedemset jeden) akcji Spółki, stanowiących 100% ogółu akcji Spółki i uprawniających łącznie do 4.318.701 (słownie: cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy siedemset jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ani podmiot dominujący wobec Wzywającego, ani podmioty od niego zależne nie zamierzają nabywać żadnych akcji Spółki w ramach Wezwania.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

W związku z tym, że Podmiot Nabywający jest jednocześnie Wzywającym, stosowne informacje zostały przedstawione w punkcie 14 Wezwania.

17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.

W związku z tym, że Podmiot Nabywający jest jednocześnie Wzywającym, stosowne informacje zostały przedstawione w punkcie 15 Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje.

Nie dotyczy – Wzywający jest jednocześnie Podmiotem Nabywającym.

19. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. poz. 2114), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu.

Zapis na sprzedaż akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, przyjmowany będzie w podmiocie prowadzącym ww. rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej jako: „Ustawa o Obrocie”), a inwestor składający zapis na sprzedaż akcji w odpowiedzi na Wezwanie zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług (dalej jako: „Umowa Maklerska”).

W przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje, nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, lub gdy osoba składająca zapis na sprzedaż posiada akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy, zapis na sprzedaż akcji składany jest w podmiocie, z którym inwestor zamierzający złożyć zapis na sprzedaż akcji w Wezwaniu ma zawartą umowę o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie.

Wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż akcji w Wezwaniu inwestor zobowiązany jest do złożenia:

- dyspozycji blokady akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia akcji przez Wzywającego albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem, przez osobę składającą zapis, oraz

- zlecenia sprzedaży akcji na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach wezwania włącznie.

Podmioty przyjmujące zapisy na sprzedaż akcji, będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada akcje oraz czy akcje zostały zablokowane w związku z Wezwaniem.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie. Dopuszcza się również inną formę poświadczenia podpisu akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu, zgodną z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie przyjmującym zapis na sprzedaż akcji w Wezwaniu. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż akcji w Wezwaniu podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Podmiotu Pośredniczącego, w postaci elektronicznej (plik excel zabezpieczony hasłem) na adres Podmiotu Pośredniczącego: [email protected], informacji o przyjętych zapisach, zawierających:

a) indywidualny numer zapisu,

b) liczbę akcji objętych zapisem,

c) datę i miejsce przyjęcia zapisu.

Informacje, o których mowa powyżej, podmiot przyjmujący zapis powinien przekazać do Podmiotu Pośredniczącego niezwłocznie po jego przyjęciu, jednak nie później niż do godziny 11:00 czasu polskiego w dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.

Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na sprzedaż akcji w Wezwaniu powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te zapisy, w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym możliwości złożenia zapisu na sprzedaż akcji w Wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej lub dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zachowaniem terminów wskazanych w punkcie 11 powyżej.

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu inwestorów, którzy zdecydują się na złożenie zapisu w odpowiedzi na Wezwanie w Podmiocie Pośredniczącym (pod warunkiem zawarcia z Podmiotem Pośredniczącym Umowy Maklerskiej), będą mogli złożyć zapis w godzinach pracy punktów obsługi klienta w okresie przyjmowania zapisów w Wezwaniu (w ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie później jednak niż do godz. 17:00 czasu polskiego), przy czym postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się odpowiednio.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 11 powyżej, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom powierniczym, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w odpowiedzi na Wezwanie. Zapisy na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie z wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.

W przypadku gdy inwestor składający zapis na sprzedaż akcji posiada akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż akcji jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do akcji będących przedmiotem zapisu zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

Zwraca się uwagę, iż w przypadku osób, których akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych albo na rachunku zbiorczym, prowadzonym przez podmiot nieświadczący usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie, zapis na sprzedaż akcji powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej, z którą inwestor zawarł Umowę Maklerską, w terminie umożliwiającym wykonanie przez podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje objęte zapisem, blokady akcji objętych zapisem i przekazanie potwierdzenia wykonania tej blokady do podmiotu, który przyjął zapis, nie później niż do godziny 17:00 czasu polskiego ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

W terminie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji, treść Wezwania zostanie udostępniona przez Podmiot Pośredniczący, firmy inwestycje oraz banki powiernicze w miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem.

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.

W trakcie trwania Wezwania, do czasu zakończenia przyjmowania zapisów, Wzywający nie będzie nabywał akcji Spółki objętych Wezwaniem od akcjonariuszy Spółki, którzy odpowiedzieli na Wezwanie. Nabycie akcji Spółki w ramach Wezwania nastąpi stosownie do harmonogramu Wezwania określonego w punkcie 11 Wezwania.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji Spółki na GPW, na które złożono zapisy to 16 grudnia 2021 roku. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki przez KDPW to 21 grudnia 2021 roku.

21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.

Nie dotyczy - wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane.

22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy - Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy - Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy - Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy - Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

26. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy - Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

27. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki będącej emitentem akcji objętych Wezwaniem.

28. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

W związku z tym, że Podmiot Nabywający jest jednocześnie Wzywającym, stosowne informacje zostały przedstawione w punkcie 27 Wezwania.

29. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Podmiot Nabywający akcje Spółki w ramach wezwania oświadcza, że nie istnieją jakiejkolwiek warunki prawne nabycia akcji Spółki w ramach Wezwania oraz nie jest wymagane otrzymanie jakichkolwiek zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji Spółki w ramach Wezwania, ani nie jest wymagane otrzymanie jakichkolwiek decyzji właściwych organów o udzieleniu zgody na nabycie akcji będących przedmiotem Wezwania.

30. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Poza warunkiem dotyczącym złożenia w okresie przyjmowania zapisów, na sprzedaż minimalnej liczby akcji w ramach Wezwania, o której mowa w punkcie 6 Wezwania, Wezwanie nie jest ogłoszone pod żadnymi warunkami. Wzywający może podjąć decyzję o nabyciu akcji Spółki w ramach Wezwania objętych zapisami pomimo nieosiągnięcia minimalnej liczby akcji Spółki objętej zapisami, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku w terminach określonych w Wezwaniu oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabyciu akcji objętych Wezwaniem pomimo nieziszczenia się warunku, o którym mowa powyżej, zostaną przekazane w celu ogłoszenia agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy niezwłocznie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym warunek miał się ziścić, oraz zostaną opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym warunek się ziścił lub miał się ziścić.

31. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.

Wzywający nie ma na celu zmieniać profilu działalności Spółki, w której chce zostać podmiotem dominującym. W odbiorze Wzywającego nabycie akcji Spółki ma być rodzajem długoterminowej inwestycji niezagrażającej interesom Spółki, jej istnieniu i rozwojowi. W ocenie Wzywającego, uzyskanie pozycji dominującej wobec Spółki wpłynie pozytywnie na jej rozwój i może pozytywnie przyczynić się do budowy wartości Spółki. Dodatkowo, Wzywający, jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, daje gwarancję i bezpieczeństwo dla przyszłego rozwoju Spółki i umacnianiu jej pozycji na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Działalność Spółki opierająca się na obróbce mechanicznej na maszynach wielkogabarytowych (toczenie, frezowanie, wytaczanie) oraz remontach kapitalnych, modernizacjach i relokacjach obrabiarek ma w zamiarze Wzywającego pozostać niezmieniona i będzie kontynuowana oraz rozwijana. Wzywający nie zamierza wycofać akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym ani podejmować żadnych działań do tego celu zmierzających.

32. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.

W związku z tym, że Podmiot Nabywający jest jednocześnie Wzywającym, stosowne informacje zostały przedstawione w punkcie 31 Wezwania.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania tylko wtedy, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Spółki objęte niniejszym Wezwaniem po cenie nie niższej niż Cena Akcji w Wezwaniu, wskazana w punkcie 9 niniejszego Wezwania.

34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

Nie dotyczy - Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy.

35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

Nie dotyczy - Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy.

36. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.

Zabezpieczenie rozliczenia Wezwania zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Wzywającego, prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości stanowiącej równowartość nie mniej niż 100% wartości akcji Spółki będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie ceny nabycia wskazanej w punkcie 9 powyżej.

Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zaświadczeniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust 1 Ustawy.

37. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.

(a) Informacje ogólne

Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania. Niniejsze Wezwanie został sporządzone w języku polskim. Wezwanie oraz odpowiedź na Wezwanie są przedmiotem regulacji wyłącznie prawa polskiego. Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż akcji Spółki wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

Wezwanie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Żadne z postanowień Wezwania nie stanowi również jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza złożyć zapis na sprzedaż akcji Spółki będących przedmiotem Wezwania. Akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Wezwania lub jakiejkolwiek informacji zawartej w Wezwaniu. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

Wzywający i Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które zostaną złożone po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy, które są nieczytelne lub o do których Podmiotowi Pośredniczącemu nie zostały przekazane informacje.

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, w odniesieniu do których informacje o przyjętym zapisie zostały przekazane do Podmiotu Pośredniczącego po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 19 powyżej, tj. po godzinie 11:00 czasu polskiego w dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu.

Akcje Spółki objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z rozliczeniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż akcji Spółki w Wezwaniu ani nie będą zobowiązani do zwrotu żadnych kosztów lub do zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

(b) Umowa w sprawie zbycia akcji w ramach wezwania na sprzedaż akcji Spółki

W dniu 11 października 2021 r. Wzywający wraz z: (i) Panem Krzysztofem Jędrzejewskim, (ii) spółką pod firmą Iskra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz (iii) spółką pod firmą Promack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej jako: „Akcjonariusze”) zawarł umowę w sprawie zbycia akcji w ramach wezwania na sprzedaż akcji Spółki (dalej jako: „SPA”), w związku z zawartym term sheetem w przedmiocie ustalenia podstawowych warunków nabycia akcji Spółki, odnośnie do którego istotne informacje zostały przedstawione w raporcie bieżącym Spółki nr 25/2021 z dnia 11 października 2021 r. Zgodnie z SPA, Akcjonariusze (posiadający łącznie 1.425.135 akcji Spółki, stanowiących około 32,9992% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do łącznie 1.425.135 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących około 32,9992% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki) zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy akcji Spółki w ramach niniejszego Wezwania oraz sprzedaż te akcje Spółki Wzywającemu na zasadach i warunkach opisanych w SPA oraz Wezwaniu, za cenę wskazaną w punkcie 9 Wezwania, tj. w odniesieniu do spółki pod firmą Promack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach – za Cenę Akcji Sprzedającego za jedną akcję Spółki, natomiast w odniesieniu do Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego oraz spółki pod firmą Iskra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – za Cenę Akcji w Wezwaniu za jedną akcję Spółki. Pozostałe istotne informacje na temat SPA zostały przedstawione w raporcie bieżącym Spółki nr 25/2021 z dnia 11 października 2021 r.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO I PODMIOTU NABYWAJĄCEGO

Podpis:

Imię i nazwisko: Mateusz Berger

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis:

Imię i nazwisko: Jakub Lechowicz

Funkcja: Prokurent

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Podpis:

Imię i nazwisko: Grzegorz Zawada

Funkcja: Dyrektor

Podpis:

Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki

Funkcja: Zastępca Dyrektora

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki