REKLAMA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji PLAY COMMUNICATIONS SA

2020-09-21 08:34
publikacja
2020-09-21 08:34

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji PLAY COMMUNICATIONS SA - komunikat

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI PLAY COMMUNICATIONS S.A. OGŁOSZONE PRZEZ ILIAD S.A. (“WZYWAJĄCY”)Z ZAMIAREM OSIĄGNIĘCIA 100% GŁOSÓW Z AKCJI WYEMITOWANYCH PRZEZ PLAY COMMUNICATIONS S.A.

ZGODNIE Z ART. 90A UST. 2 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („USTAWA”),ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE WZORÓW WEZWAŃ DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ, SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU ICH OGŁASZANIA ORAZ WARUNKÓW NABYWANIA AKCJI W WYNIKU TYCH WEZWAŃ („ROZPORZĄDZENIE”) ORAZ LUKSEMBURSKIEJ USTAWY Z DNIA 19 MAJA 2006 R. W SPRAWIE OFERT PRZEJĘĆ (ZE ZMIANAMI)

1. Oznaczenie akcji objętych Wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem niniejszego wezwania (dalej, „Wezwanie”) jest 254.625.876 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Play Communications S.A., publiczną spółkę akcyjną (société anonyme) utworzoną i działającą pod prawem luksemburskim, z siedzibą pod adresem 4/6, rue du Fort Bourbon, L 1249 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz zarejestrowanej w luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B183803 („Spółka”), o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda (każda akcja zwana dalej „Akcja” lub „Akcje” w przypadku większej liczby akcji).

Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień ogłoszenia Wezwania 254.225.491 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) Akcji jest dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., („GPW”) i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KPDW”) pod kodem ISIN: LU1642887738. Pozostałe 400.385 (słownie: czterysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) Akcji jest przedmiotem wniosku o zarejestrowanie przez KDPW oraz dopuszczenie do obrotu na GPW. Wzywający oczekuje, że akcje te zostaną dopuszczone do obrotu na GPW przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów.

Akcje objęte Wezwaniem stanowią wszystkie akcje Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), siedziba oraz adres Wzywającego

Firma: ILIAD S.A.

Siedziba: Paryż, Francja

Adres: 16, rue de la Ville-L’Eveque, 75008 Paryż

Forma prawna publiczna spółka akcyjna (société anonyme)

Numer w rejestrze 342 376 332, Rejestr Spółek w Paryżu

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), siedziba oraz adres Podmiotu Nabywającego akcje

Firma: ILIAD PURPLE S.A.S. („Podmiot Nabywający”)

Siedziba: Paryż, Francja

Adres: 16, rue de la Ville-L’Eveque, 75008 Paryż

Forma prawna uproszczona spółka akcyjna (société par actions simplifiée)

Numer w rejestrze 537 915 050, Rejestr Spółek w Paryżu

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Société Générale S.A. Oddział w Polsce („Podmiot Pośredniczący 1”)
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
Telefon: +48 22 528 40 00
E-mail: pl-wezwania@sgcib.com

oraz

Firma: Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie („Podmiot Pośredniczący 2”)
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Telefon: + 48 61 856 44 44
E-mail: bm.sekretariat@santander.pl

Podmiot Pośredniczący 1 i Podmiot Pośredniczący 2 będą dalej łącznie nazywani „Podmiotami Pośredniczącymi”, a każdy z nich indywidualnie „Podmiotem Pośredniczącym”.

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych Wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Podmiot Nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

Podmiot Nabywający akcje zamierza nabyć w Wezwaniu 254.625.876 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 100% ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę oraz ogólnej liczby głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę.

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza uzyskać 254.625.876 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela odpowiadających 254.625.876 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosom z akcji wyemitowanych przez Spółkę, stanowiących 100% ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę oraz ogólnej liczby głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę.

Na dzień ogłoszenia Wezwania 254.225.491 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) Akcji jest zdematerializowane i zarejestrowane przez KDPW pod kodem ISIN: LU1642887738. Pozostałe 400.385 (słownie: czterysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) Akcji jest przedmiotem wniosku o zarejestrowanie przez KDPW oraz dopuszczenie do obrotu na GPW. Wzywający oczekuje, że Akcje te zostaną zarejestrowane w KDPW oraz dopuszczone do obrotu na GPW przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu Podmiot Nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona

Nie dotyczy. Warunek minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu Podmiot Nabywający akcje zobowiązuję się nabyć Akcje nie został ustalony.

7. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Podmiot Nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania

W wyniku Wezwania Podmiot Nabywający akcje zamierza uzyskać 254.625.876 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela odpowiadających 254.625.876 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosom z akcji wyemitowanych przez Spółkę, stanowiących 100% ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę oraz ogólnej liczby głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie Wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Podmiot Nabywający akcje będzie jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

9. Cena, po której będą nabywane akcje objęte Wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena, po której nabywane będą Akcje, jest równa 39,00 złotych (trzydzieści dziewięć złotych) za każdą Akcję („Cena Nabycia”).

Wszystkie Akcje uprawniają do takiej samej liczby głosów (tj. jeden głos na każdą Akcję) na walnym zgromadzeniu Spółki.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 Ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Nabycia nie jest niższa niż przewidziana przez prawo cena minimalna i jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 79 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na rynku podstawowym GPW z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 30,83 złotych (trzydzieści złotych i osiemdziesiąt trzy grosze).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na rynku podstawowym GPW z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 30,60 złotych (trzydzieści złotych i sześćdziesiąt groszy).

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o 27,4%.

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o 26,5%.

Cena Akcji jest o 38,8% wyższa od kursu zamknięcia notowań akcji Spółki na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie Wezwania.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający (ani Podmiot Nabywający), ani jego podmioty dominujące, ani podmioty zależne nie nabywały Akcji w zamian za świadczenie pieniężne ani niepieniężne.

Wzywający (ani Podmiot Nabywający) nie jest, ani nie był w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, stroną porozumienia dotyczącego nabywania Akcji, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Wszystkie Akcje uprawniają do takiej samej liczby głosów (tj. jeden głos na każdą Akcję) na walnym zgromadzeniu Spółki.

11. Czas trwania Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia Wezwania: 21 września 2020 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 19 października 2020 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów: 17 listopada 2020 r.
Planowana data transakcji nabycia Akcji na GPW: 20 listopada 2020 r.
Planowane rozliczenie transakcji nabycia Akcji: 25 listopada 2020 r.

Okres przyjmowania zapisów może być (raz lub kilkukrotnie) przedłużony na podstawie przepisów Rozporządzenia. W szczególności, okres przyjmowania zapisów może zostać wydłużony o czas niezbędny do spełnienia się warunków pisanych w pkt 29 oraz 30 poniżej, ale nie dłużej niż do 120 dni. Jeżeli Wzywający zdecyduje się przedłużyć okres przyjmowania zapisów, zawiadomi o tym w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 4 Rozporządzenia w terminach określonych w Rozporządzeniu.

Wzywający nie planuje skrócenia okresu przyjmowania zapisów, chyba, że zamierzony cel Wezwania zostanie osiągnięty przed upływem terminu przyjmowania zapisów, tj. jeżeli wszystkie 254.625.876 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) Akcji zostanie objętych zapisami. Jeżeli Wzywający podejmie decyzję o skróceniu terminu przyjmowania zapisów, zawiadomi o tym w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 4 Rozporządzenia nie później niż na 7 (siedem) dni przed upływem skróconego terminu przyjmowania zapisów.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Pan Xavier Niel, rezydent oraz obywatel Francji. Pan Niel posiada bezpośrednio i pośrednio ok. 71,02% akcji Wzywającego.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Podmiotu Nabywającego akcje

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Podmiotu Nabywającego akcje jest Wzywający, a podmiotem ostatecznie dominującym wobec Podmiotu Nabywającego akcje jest Pan Xavier Niel, rezydent oraz obywatel Francji. Pan Niel kontroluje pośrednio 100% akcji Podmiotu Nabywającego akcje.

14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy

Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający, podmiot dominujący wobec Wzywającego oraz jego podmioty zależne nie posiadają żadnych Akcji ani nie kontrolują żadnych praw głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający, podmiot dominujący wobec Wzywającego oraz jego podmioty zależne nie są stroną żadnego porozumienia, pisemnego ani ustnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć pośrednio (poprzez Podmiot Nabywający akcje) 254.625.876 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela odpowiadających 254.625.876 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosom z akcji wyemitowanych przez Spółkę, stanowiących 100% ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę oraz ogólnej liczby głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę.

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Podmiot Nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy

Na dzień ogłoszenia Wezwania, Podmiot Nabywający, podmiot dominujący wobec Podmiotu Nabywającego oraz jego podmioty zależne nie posiadają żadnych Akcji ani nie kontrolują żadnych praw głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot Nabywający, podmiot dominujący wobec Podmiotu Nabywającego oraz jego podmioty zależne nie są stroną żadnego porozumienia, pisemnego ani ustnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Podmiot Nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania Podmiot Nabywający akcje zamierza osiągnąć bezpośrednio 254.625.876 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela odpowiadających 254.625.876 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosom z akcji wyemitowanych przez Spółkę, stanowiących 100% ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę oraz ogólnej liczby głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy Wzywającym a Podmiotem Nabywającym akcje –

jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Podmiot Nabywający akcje jest podmiotem w 100% zależnym od Wzywającego.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Podmiotu Pośredniczącego 2 („Punkty Przyjmowania Zapisów”, „PPZ”), zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Lp. Miasto Adres
1. Białystok ul. Adama Mickiewicza 50
2. Bielsko-Biała ul. Partyzantów 22
3. Bolesławiec ul. Bankowa 12
4. Bydgoszcz ul. Modrzewiowa 15A
5. Bytom ul. Dworcowa 4
6. Częstochowa ul. Jasnogórska 33/35
7. Gdańsk ul. 3 Maja 3
8. Gdynia ul. 10 Lutego 11
9. Głogów ul. Obrońców Pokoju 12
10. Gniezno ul. Sienkiewicza 17
11. Gorzów Wielkopolski ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
12. Inowrocław ul. Grodzka 5/7
13. Jelenia Góra pl. Niepodległości 4
14. Kalisz ul. Parczewskiego 9a
15. Katowice ul. Katowicka 61
16. Katowice ul. Wita Stwosza 2
17. Katowice ul. Warszawska 33
18. Kępno ul. Kościuszki 6
19. Kielce ul. Sienkiewicza 78
20. Konin ul. Energetyka 6a
21. Kraków ul. Karmelicka 9
22. Legnica ul. Gwarna 4a
23. Leszno ul. Słowiańska 33
24. Lubin ul. Odrodzenia 5
25. Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 37
26. Łódź al. Piłsudskiego 3
27. Nowy Tomyśl ul. Poznańska 13
28. Olsztyn Al. Wojska Polskiego 62
29. Opole ul. Ozimska 6
30. Ostrów Wielkopolski Plac Bankowy 1
31. Piła ul. Sikorskiego 81
32. Płock ul. Kolegialna 22
33. Poznań Plac Andersa 5
34. Poznań Plac Wolności 15
35. Rawicz Rynek 18
36. Rzeszów al. Józefa Piłsudskiego 32
37. Szczecin Al. Niepodległości 26
38. Tarnów ul. I. Mościckiego 25
39. Tarnów ul. Bitwy o Wał Pomorski 6
40. Toruń ul. Krasińskiego 2
41. Wałbrzych ul. Chrobrego 7
42. Warszawa ul. Kasprowicza 119a
43. Warszawa al. Jana Pawła II 17
44. Warszawa ul. Mysia 5
45. Warszawa ul. Złota 44
46. Wrocław Rynek 9/11
47. Wrocław Plac Kościuszki 7/8
48. Zgorzelec ul. Wolności 11
49. Zielona Góra ul. Bankowa 5
50. Pracownicy Departamentu Bankowości Prywatnej Santander Bank Polska S.A. (obsługa klientów portfelowych)
51. Doradcy Select w całym kraju (obsługa klientów portfelowych)

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w Punktach Przyjmowania Zapisów w czasie godzin ich pracy, które są na bieżąco aktualizowane i umieszczone pod adresem: https://www.santander.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych#aktualne.

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu inwestorów, będą mogli złożyć zapis wyłącznie w Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie również w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (10 p.), 00-854 Warszawa, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji drogą pocztową, listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu, osoby składające zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinny wysłać wypełniony i właściwie podpisany formularz zapisu łącznie z wymaganymi dokumentami, wskazanymi w pkt 37 niniejszego Wezwania - na adres Podmiotu Pośredniczącego 2 wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (9 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Play Communications S.A.".

Wyżej wspomniane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu złożone drogą korespondencyjną ważne będą wyłącznie, jeżeli zostaną złożone na formularzach udostępnionych przez Podmioty Pośredniczące, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 37 niniejszego Wezwania oraz zostaną dostarczone do Podmiotu Pośredniczącego 2 nie później niż o godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

W przypadku akcjonariuszy, którzy, opatrzą wypełniony formularz zapisu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, będą oni mogli złożyć ww. zapis wyłącznie w Podmiocie Pośredniczącym 2 przesyłając na odpowiedni adres e-mail wskazany poniżej.

W przypadku inwestorów, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotów upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowanych do działania w imieniu tych inwestorów: OPS@santander.pl oraz magdalena.abramowska@santander.pl;

W przypadku pozostałych inwestorów: wezwanie_santander@santander.pl,

przy czym zapisy złożone tą drogą muszą wpłynąć do Podmiotu Pośredniczącego 2 najpóźniej do godziny 17.00 ostatniego dnia przyjmowania zapisów na akcje w ramach Wezwania.

W takim przypadku świadectwo depozytowe, wystawione na Akcje, mające być sprzedane na rzecz Podmiotu Nabywającego w Wezwaniu może zostać przedłożone w Podmiocie Pośredniczącym 2 także opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo w oryginale złożonym na piśmie. Szczegółowa procedura składania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego opisana została w pkt 37 Wezwania.

Wzywający zaznacza, że w trakcie trwania Wezwania może zostać rozszerzona liczba Punktów Przyjmowania Zapisów, w których mogą być przyjmowane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Informacja o ewentualnym rozszerzeniu liczby Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu w oddziale Podmiotu Pośredniczącego 2 będą przyjmowane w godzinach ich pracy, które na bieżąco są aktualizowane i zamieszczane na stronie internetowej: https://www.santander.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych#aktualne.

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania Wezwania, Podmiot Nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie

Nie dotyczy. Podmiot Nabywający akcje nie będzie nabywał Akcji w czasie trwania Wezwania.

21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy, gdyż wszystkie Akcje są zdematerializowane.

22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

26. Oświadczenie Wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

27. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający nie jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec Spółki.

28. Wskazanie, czy Podmiot Nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Podmiot Nabywający akcje nie jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec Spółki.

29. Oświadczenie Podmiotu Nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w Wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy Wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania

Wezwanie podlega warunkowi wydania przez Komisję Europejską decyzji o niewyrażaniu sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym.

W przypadku gdy którykolwiek z podmiotów zależnych Spółki zostanie wskazany na liście podmiotów podlegających ochronie na podstawie art. 4 ustawy o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U.z 2020, poz. 117, z późn. zm.), Wezwanie podlega warunkowi uzyskania zgody właściwego organu Rzeczpospolitej Polskiej.

Udzielenie wszystkich powyższych zgód przez odpowiednie organy opisane powyżej oczekiwane jest najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, tj. nie później niż w dniu 17 listopada 2020 r., który to termin może zostać przedłużony aż do dnia 17 marca 2020 r., o ile powyższe zgody nie zostaną udzielone we wskazanym terminie (por. pkt 11 Wezwania).

Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku (oraz o tym, czy zgoda właściwego polskiego organu jest niezbędna) oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabyciu Akcji objętych zapisami pomimo nieziszczenia się powyższych warunków zostanie przekazana agencji informacyjnej niezwłocznie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym warunek ten się ziścił.

30. Wskazanie warunków, pod jakimi Wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy Wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w Wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania

Nie dotyczy. Wezwanie nie jest ogłaszane pod żadnym innym warunkiem niż wskazany w pkt. 29 powyżej.

31. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania

Wzywający nie wyklucza wycofania Akcji z obrotu na GPW po Wezwaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli Wzywający nabędzie co najmniej 95%, ale mniej niż 100% Akcji, Wzywający nie wyklucza przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie luksemburską ustawą z 21 lipca 2012 r. o przymusowym wykupie i sprzedaży papierów wartościowych (Luxembourg law of 21 July 2012 on mandatory squeeze-out and sell-out of securities).

Wzywający jest francuską spółka publiczną (société anonyme) ostatecznie kontrolowaną przez Pana Xviera Niel. Wzywający jest spółką matką spółek z grupy Iliad („Iliad”). Spółki zależne Iliad świadczą usługi telekomunikacyjne we Francji oraz we Włoszech.

Wzywający jest znaczącym dostawą usług telekomunikacyjnych z bogatym doświadczeniem rynkowym. Przejęcie Spółki (i jej podmiotów zależnych) byłoby skutecznym sposobem na budowanie silniejszej globalnej platformy do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Poniżej przedstawiono krótki opis potencjalnych synergii pomiędzy Wzywającym oraz Spółką, które mogą zostać osiągnięte:

- Wzywający planuje wspierać rozwój oraz dobrobyt Spółki;

- Wzywający oraz Spółka mogą skorzystać poprzez dzielenie się innowacyjnymi umiejętnościami;

- Wzywający może wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie ofert triple play i konwergentnych, aby pomóc Spółce w rozwoju na rynku telekomunikacji stacjonarnej;

- stabilne zasoby finansowe Wzywającego wesprą strukturę kapitałową i finansową Spółki;

- Wzywający dba o rozwój pracowników oraz dostrzega liczne możliwości rozwoju dla kadry zarządzającej oraz pracowników Spółki i Wzywającego poprzez wymianę sprawdzonych rozwiązań.

32. Szczegółowe zamiary Podmiotu Nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania

Z uwagi na fakt, że Podmiot Nabywający akcje jest spółką bezpośrednio zależną Wzywającego, jego zamiary są takie same jak Wzywającego. Stosowne informacje są zawarte w punkcie 31 powyżej.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania

Stosownie do Art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od Wezwania, jedynie, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie pozostałe Akcje, po cenie równej lub wyższej niż Cena Nabycia oferowana w niniejszym Wezwaniu.

34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie, z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy

Nie dotyczy.

35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy

Nie dotyczy.

36. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zgodnie z wymogiem art. 77 ust. 1 Ustawy rozliczenie Wezwania zostało zabezpieczone gwarancją bankową wydaną przez Societe Generale z siedzibą pod adresem 29, Boulevard Hausmann, 75009 Paryż, Francja i płatną w złotych. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie niższej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie Ceny Nabycia wskazanej w punkcie 9 powyżej. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

37. Inne informacje, które Wzywający uznaje za istotne dla Inwestorów

Umowa z Głównymi Akcjonariuszami

Dwóch głównych akcjonariuszy Spółki: Kenbourne Invest II S.a r.l. oraz Tollerton Investments Limited, każdy posiadający 51.160.632 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące ok. 20,1% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczby głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę, tj. łącznie posiadający 102.321.264 (słownie: sto dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące ok. 40,2% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczby głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę („Akcje Głównych Akcjonariuszy”) podpisało z Wzywającym wiążącą umowę sprzedaży akcji („Umowa Sprzedaży Akcji”) przewidującą nieodwołalną sprzedaż i przeniesienie Akcji Głównych Akcjonariuszy w ramach Wezwania niezależnie od ewentualnego pojawienia się jakiejkolwiek konkurencyjnej oferty ich nabycia. Umowa Sprzedaży Akcji przewiduje również, że zamiast nabycia Akcji Głównych Akcjonariuszy w ramach niniejszego Wezwania, Wzywający ma, niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zapisów, ale nie później niż w dniu rozliczenia niniejszego Wezwania, prawo nabycia po takiej samej cenie (płatnej w euro) akcji w Kenbourne Invest II S.a r.l. oraz Tollerton Investments Limited (lub jakiegokolwiek podmiotu zależnego Tollerton Investments Limited do którego Akcje Głównych Akcjonariuszy posiadane przez Tollerton Investments Limited zostaną wniesione lub przeniesione) od ich odpowiednich spółek matek oraz zatrzyma odpowiednio prawa korporacyjne przyznane Głównym Akcjonariuszom w Statucie Spółki.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów szczegółowa procedura dotycząca składania zapisów wraz z kopią dokumentu Wezwania oraz formularzami dokumentów niezbędnych do złożenia zapisu w odpowiedzi na Wezwanie, zostaną udostępnione przez Podmioty Pośredniczące wszystkim domom maklerskim oraz bankom powierniczym oraz będą udostępnione w biurach Podmiotów Pośredniczących.

Składanie zapisów na sprzedaż Akcji w PPZ

Akcjonariusze, mający zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji w PPZ, o których mowa w punkcie 19 powyżej, powinni podjąć następujące działania:

(1) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są ich Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego akcje z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie);

(2) uzyskać również świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, mające być sprzedane na rzecz Podmiotu Nabywającego, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz

(3) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzach udostępnionych przez Podmioty Pośredniczące w PPZ wymienionych w punkcie 19 powyżej, w godzinach pracy PPZ, jednakże nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) i dołączyć do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w podpunkcie (2) powyżej.

Składanie zapisów na sprzedaż Akcji drogą pocztową

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera powinna podjąć następujące działania:

(1) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są ich Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego akcje z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie);

(2) uzyskać również świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, mające być sprzedane na rzecz Podmiotu Nabywającego, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz

(3) wysłać listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby Podmiot Pośredniczący 2 otrzymał je najpóźniej do godziny 16:00 (CET) w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) (włącznie):

- oryginał świadectwa depozytowego; oraz

- wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (9 piętro)

Warszawa 00-854

koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Play Communications S.A.”

Zapisy na sprzedaż Akcji, które zostaną doręczone do Podmiotu Pośredniczącego 2 po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą przyjmowane. Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów otrzymanych po zamknięciu okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z niniejszym Wezwaniem.

Składanie zapisów na sprzedaż Akcji z podpisem elektronicznym

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu powinna podjąć następujące działania:

(1) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są ich Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego akcje z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie),

(2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, mające być sprzedane na rzecz Podmiotu Nabywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), przy czym świadectwo to może zostać wystawione przez podmiot prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

(3) wysłać e-mailem na odpowiedni adres e-mail wskazy w pkt 19 Wezwania dokumenty wskazane w pkt 3 powyżej, przy czym dokumenty te powinny wpłynąć do Podmiotu Pośredniczącego 2 najpóźniej do godziny 17.00 (CET) w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów sprzedaży Akcji (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego, w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów).

Zapisy na sprzedaż Akcji, które zostaną doręczone do Podmiotu Pośredniczącego 2 po upływie terminów, o których mowa powyżej, nie będą przyjmowane. Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów otrzymanych po zamknięciu okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z niniejszym Wezwaniem.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania powinny ustalić czas niezbędny dla realizacji wszystkich wyżej opisanych działań. Zapisy na sprzedaż Akcji, które dotrą do Podmiotu Pośredniczącego 2 po upływie wyżej określonego terminu nie zostaną przyjęte. Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzyjęcie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu i wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie niezbędnym dla wykonania wszystkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż akcji w ramach Wezwania zawiera stosowne oświadczenie).

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów formularze dokumentów, o których mowa powyżej, będą udostępnione domom maklerskim i bankom powierniczym, które to instytucje prowadzą rachunki papierów wartościowych i są uczestnikami KDPW. Formularze dokumentów będą udostępnione w trakcie trwania okresu przyjmowania zapisów w PPZ, o których mowa w punkcie 19 powyżej.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmioty Pośredniczące.

Klienci Podmiotu Pośredniczącego 2, posiadający Akcje zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w Podmiocie Pośredniczącym 2, nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje klientów Podmiotu Pośredniczącego zostaną zablokowane na ich rachunkach papierów wartościowych na podstawie dyspozycji blokady Akcji, złożonych przez klientów Podmiotu Pośredniczącego, zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Zapis na sprzedaż Akcji może być złożony również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym 2, o ile jest to zgodne z regulaminem Podmiotu Pośredniczącego 2 i posiada on odpowiednie umocowanie do złożenia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej dyspozycji klienta w formie elektronicznej lub telefonicznie. Dyspozycja zablokowania Akcji oraz zapisy w formie elektronicznej lub telefoniczne mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie Podmiotu Pośredniczącego 2, dodatkowo w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, zapisy takie będą przyjmowane do godz. 17.00 czasu warszawskiego.

Przyjęcie zapisu przez Podmiot Pośredniczący 2 następuje po sprawdzeniu, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje będące przedmiotem zapisu i czy zostały one zablokowane. W przypadku braku potwierdzenia, że Akcje zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych lub innym podobnym rachunku lub że świadectwo depozytowe zostało wystawione, Akcje objęte zapisami i wpisane do rejestru zapisów nie będą przedmiotem Wezwania.

Transakcje będą ważne jedynie w odniesieniu do Akcji na których sprzedaż zostały złożone zapisy w sposób spełniający warunki opisane w dokumencie Wezwania.

Formularze powyższych dokumentów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem ich bezskuteczności.

Złożenie zlecenia sprzedaż Akcji poprzez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pisemnego pełnomocnictwa podpisanego przez mocodawcę, przy czym autentyczność podpisu powinien potwierdzić pracownik Punktu Przyjmowania Zapisów lub podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub na podstawie upoważnienia sporządzonego w formie aktu notarialnego lub noszącego podpis poświadczony notarialnie.

Pełnomocnictwo powinno upoważniać jego posiadacza do:

i. zablokowania Akcji na okres do daty zawarcia transakcji włącznie oraz złożenia zapisu na sprzedaż Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu;

ii. odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący Akcje w depozycie;

iii. złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w miejscu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji;

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w PPZ osobom przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, składający zapisy w imieniu Klientów posiadających rachunki papierów wartościowych powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia zapisu oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia).

Zawarcie transakcji nabycia Akcji, których dotyczy niniejsze Wezwanie, nastąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu upływu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, a rozliczenie tej transakcji nastąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu jej zawarcia.

Formularze zleceń zapisów na sprzedaż Akcji będących przedmiotem niniejszego Wezwania będą dostępne w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 niniejszego Wezwania w trakcie trwania Wezwania i będą również udostępnione domom maklerskim i bankom powierniczym prowadzącym rachunki papierów wartościowych.

Tekst niniejszego Wezwania zostanie również udostępniony na stronach internetowych Podmiotu Pośredniczącego 2: https://www.santander.pl/inwestor.

Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zleceń w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 Wezwania oraz telefonicznie od Podmiotu Pośredniczącego 2, pod następującymi numerami telefonów: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 57 71.

Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem określającym warunki Wezwania. Wezwanie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Akcje, które będą przedmiotem zapisu, nie mogą być obciążone zastawem, blokadą, zajęciem w postępowaniu zabezpieczającym lub egzekucyjnym ani być przedmiotem innego podobnego zabezpieczeniem lub obciążenia.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu tj. w przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i gdy prawa z akcji objętych złożonymi zapisami nie zostały już przeniesione na rzecz Podmiotu Nabywającego.

W imieniu Wzywającego:

_______________________

Andrzej Motyka

pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Nabywającego:

______________________

Andrzej Motyka

pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego 1:

_______________________

Andrzej Olszewski pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego 2:

_______________________

Małgorzata Jachymek

pełnomocnik

_______________________

Anna Kucharska

pełnomocnik

kom amp/

Źródło:PAP

Do pobrania

37190018_Play_wezwanie_POL 21 09 2020_do publikacji.docdoc
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki