REKLAMA

WSIP: Wyrok Sądu Najwyższego dot. nieruchomości położonej w Warszawie, przy pl. Dąbrowskiego 8 / ul. Kredytowej 9

2008-04-18 19:40
publikacja
2008-04-18 19:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2008
Data sporządzenia: 2008-04-18
Skrócona nazwa emitenta
WSIP
Temat
Wyrok Sądu Najwyższego dot. nieruchomości położonej w Warszawie, przy pl. Dąbrowskiego 8 / ul. Kredytowej 9
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2008 roku otrzymał wyrok Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa Józefa Huberta Gierowskiego przeciwko WSiP S.A. o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości położonej w Warszawie, przy pl. Dąbrowskiego 8 / ul. Kredytowej 9.

W wyroku tym, Sąd Najwyższy
1. Uchyla zaskarżony wyrok w części zasądzonej od strony pozwanej na rzecz powoda Józefa Huberta Gierowskiego kwotę 7.777.928,03 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 3/100) złotych – pkt III podpunkt 2 – i orzekającej o rozłożeniu tej kwoty na raty oraz o odsetkach – pkt III podpunkt 3 – a także w części oddalającej apelację pozwanego – pkt IV;
2. Uchyla wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2006 roku sygn. akt I C 464/98 w punkcie IV w części zasądzającej kwotę 7.777.928,03 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 3/100) złotych z odsetkami oraz w zakresie orzeczonego w punkcie V rozłożenia na raty tej należności;
3. W zakresie wskazanym w punktach 1 i 2 przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Powyższy wyrok nie wpływa na bieżącą działalność operacyjną Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, jest jednak w oczach Zarządu Spółki zdarzeniem jednoznacznie pozytywnym, wysoce uprawdopodobniającym ostateczne, pozytywne dla WSiP S.A. zakończenie toczącego się postępowania. WSiP S.A. wcześniej utworzył stosowne rezerwy celowe i w najbliższych dniach, po uzyskaniu stosownych opinii, Zarząd Spółki rozważy możliwość, terminowość i sposób ich rozwiązania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-04-18 Stanisław Wedler Prezes Zarządu
2008-04-18 Karol Żbikowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki