REKLAMA

WOJAS S.A.: wyniki finansowe

2021-05-28 23:44
publikacja
2021-05-28 23:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wojas_Raport_1Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 642 52 664 11 732 11 979
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 074) (8 632) (1 110) (1 963)
III. Zysk (strata) brutto (4 630) (8 071) (1 013) (1 836)
IV. Zysk (strata) netto (3 884) (8 499) (850) (1 933)
V. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (3 829) (8 084) (837) (1 839)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (14 322) 3 555 (3 132) 809
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 (938) 7 (213)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 788 (4 915) 2 797 (1 118)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (1 504) (2 298) (329) (523)
X. Aktywa, razem 293 801 256 311 63 043 55 541
XI. Zobowiązania i rezerwy 238 908 197 416 51 265 42 779
XII. Kapitał własny 54 893 58 895 11 778 12 762
XIII. Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 720 2 747
XIV. Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,31) (0,67) (0,07) (0,15)
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,33 4,65 0,93 1,01
XVII. Całkowite dochody ogółem (4 002) (10 466) (875) (2 381)
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 481 48 203 11 697 10 964
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 545) (6 195) (775) (1 409)
XX. Zysk (strata) brutto (3 401) (6 990) (744) (1 590)
XXI. Zysk (strata) netto (2 722) (7 411) (595) (1 686)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 237) 2 512 (2 895) 571
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 92 (941) 20 (214)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 223 (3 376) 2 892 (768)
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 78 (1 805) 17 (411)
XXVI. Aktywa, razem 256 284 222 208 54 993 48 151
XXVII. Zobowiązania i rezerwy 199 187 162 389 42 741 35 189
XXVIII. Kapitał własny 57 097 59 819 12 252 12 962
XXIX. Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 720 2 747
XXX. Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,21) (0,58) (0,05) (0,13)
XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,50 4,72 0,97 1,02
XXXIII. Całkowite dochody ogółem (2 722) (9 301) (595) (2 116)


dane do pozycji bilansowych wykazano na dzień 31.03.2021 r. oraz
31.12.2020r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wojas Raport 1Q_2021.pdfWojas Raport 1Q_2021.pdf Raport GK WOJAS SA za 1 kwartał 2021 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki