REKLAMA

WOJAS S.A.: wyniki finansowe

2020-11-19 22:31
publikacja
2020-11-19 22:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wojas_Raport_3Q_2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 169 867 205 013 38 241 47 582
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (11 313) 2 355 (2 547) 547
III. Zysk (strata) brutto (13 983) 21 (3 148) 5
IV. Zysk (strata) netto (13 647) (84) (3 072) (19)
V. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (13 150) (161) (2 960) (37)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 595 13 419 1 260 3 114
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 906) (4 222) (429) (980)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 208) (10 380) (1 623) (2 409)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (3 519) (1 183) (792) (275)
X. Aktywa, razem 268 482 254 158 59 310 59 683
XI. Zobowiązania i rezerwy 200 228 173 510 44 232 40 744
XII. Kapitał własny 68 254 80 648 15 078 18 939
XIII. Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 800 2 977
XIV. Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (1,08) (0,01) (0,24) 0,00
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,38 6,36 1,19 1,49
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148 666 184 765 33 468 42 883
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (11 739) 1 699 (2 643) 394
XIX. Zysk (strata) brutto (15 230) (876) (3 429) (203)
XX. Zysk (strata) netto (14 734) (860) (3 317) (200)
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 564 17 234 1 253 4 000
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 901) (13 197) (653) (3 062)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 871) (5 782) (1 322) (1 342)
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem (3 208) (1 745) (722) (405)
XXV. Aktywa, razem 235 820 224 314 52 094 52 674
XXVI. Zobowiązania i rezerwy 164 652 139 669 36 373 32 797
XXVII. Kapitał własny 71 168 84 645 15 721 19 877
XXVIII. Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 800 2 977
XXIX. Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
XXX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (1,16) (0,07) (0,26) (0,02)
XXXI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,61 6,68 1,24 1,57


dane do pozycji bilansowych wykazano na dzień 30.09.2020 r. oraz
31.12.2019r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wojas Raport 3Q_2020 final.pdfWojas Raport 3Q_2020 final.pdf Raport GK WOJAS SA za 3 kwartał 2020 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki