REKLAMA

WOJAS S.A.: wyniki finansowe

2020-09-25 21:58
publikacja
2020-09-25 21:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_IP_2020_GK_WOJAS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wojas_Raport_1P_2020_WOJAS_GRUPA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lexadvisor-Audyt_Raport_Srodroczny_grupa_Wojas_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wojas_Raport_1P_2020_WOJAS_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lexadvisor-Audyt_Raport_Srodroczny_Wojas_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 102 821 122 934 23 151 28 669
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7 738) 3 574 (1 742) 833
III. Zysk (strata) brutto (8 975) 1 988 (2 021) 464
IV. Zysk (strata) netto (8 837) 1 944 (1 990) 453
V. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (8 367) 1 994 (1 884) 465
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 111 5 481 2 952 1 278
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 860) (3 135) (419) (731)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 095) (3 777) (3 399) (881)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (3 844) (1 431) (866) (334)
X. Aktywa, razem 252 728 254 158 56 589 59 683
XI. Zobowiązania i rezerwy 179 700 173 510 40 237 40 744
XII. Kapiał własny 73 028 80 648 16 352 18 939
XIII. Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 839 2 977
XIV. Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
XV. Zysk (stata) na jedną akcję zwkłą (w zł/EUR) (0,70) 0,15 (0,16) 0,04
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,76 6,36 1,29 1,49
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 368 113 872 19 897 26 556
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9 633) 2 054 (2 169) 479
XIX. Zysk (strata) brutto (12 159) 255 (2 738) 59
XX. Zysk (strata) netto (11 791) 317 (2 655) 74
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 827 8 977 2 438 2 094
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 822) (9 746) (410) (2 273)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 478) (588) (2 810) (137)
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem (3 473) (1 357) (782) (316)
XXV. Aktywa, razem 222 971 224 314 49 926 52 674
XXVI. Zobowiązania i rezerwy 148 860 139 669 33 332 32 797
XXVII. Kapiał własny 74 111 84 645 16 594 19 877
XXVIII. Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 839 2 977
XXIX. Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
XXX. Zysk (stata) na jedną akcję zwkłą (w zł/EUR) (0,93) 0,03 (0,21) 0,01
XXXI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,85 6,68 1,31 1,57


Dane do pozycji bilansowych wykazano na dzień 30.06.2020 r. oraz
31.12.2019 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:


korekta dotyczy wyłacznie załączenia raportów podpisanych. W pierwotnym
raporcie raporty nie zawierały podpisu Prezesa Zarządu.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z dzialalnosci IP_2020 GK WOJAS.pdfSprawozdanie z dzialalnosci IP_2020 GK WOJAS.pdf Sprawozdanie z działalności GK WOJAS SA za IP 2020
Wojas Raport 1P_2020 WOJAS GRUPA.pdfWojas Raport 1P_2020 WOJAS GRUPA.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK WOJAS sa za IP 2020
Lexadvisor-Audyt Raport Śródroczny grupa Wojas S.A. 2020.pdfLexadvisor-Audyt Raport Śródroczny grupa Wojas S.A. 2020.pdf Raport Audytora z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego IP 2020
Wojas Raport 1P_2020 WOJAS SA.pdfWojas Raport 1P_2020 WOJAS SA.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe WOJAS S.A. za IP 2020
Lexadvisor-Audyt Raport Śródroczny Wojas S.A. 2020.pdfLexadvisor-Audyt Raport Śródroczny Wojas S.A. 2020.pdf Raport Audytora z przeglądu jednstkowego sprawozdania finansowego IP 2020
Oświadczenia Zarządu.pdfOświadczenia Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu WOJAS S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-25 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki