REKLAMA

WODKAN: Zmiana porządku obrad ZWZ WODKAN S.A. zwołanego na dzień 14.06.2021 roku, w związku z żądaniem akcjonariusza umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad

2021-05-26 13:55
publikacja
2021-05-26 13:55
Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, informuje, iż w dniu 24.05.2021r. wpłynęło do Spółki pismo z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej jedna dwudziestą kapitału zakładowego WODKAN S.A., który na podstawie art.401 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, które odbędzie się 14. czerwca 2021 roku, punktu dotyczącego zmiany uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. zwołanego na 14. czerwca 2021 roku uwzględniający żądania Akcjonariusza – Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2020 rok.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
c)podziału zysku za 2020 rok,
d)udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,
e)przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
f)udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.
g)zmian w składzie Rady Nadzorczej.
h)zmiany uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
9.Wolne głosy i wnioski.
10.Zamknięcie obrad ZWZ.

Spółka przekazuje w załączeniu projekt uchwały dotyczący dodanego punktu w porządku obrad ZWZ WODKAN S.A., o którym mowa powyżej.

PODSTAWA PRAWNA: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20210526_135521_0000133790_0000130287.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki