REKLAMA

WODKAN: Powołanie Członka Zarządu WODKAN S.A.

2021-06-22 14:33
publikacja
2021-06-22 14:33
Zarząd WODKAN S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 14.06.2021 r. przekazuje informacje dotyczące powołanego w dniu 14.06.2021 r. Prezesa WODKAN S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Marek Karolczak – Prezes Zarządu

a)termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023.
b)opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Wykształcenia:
•1975- 1980 Technikum Ceramiczne w Krotoszynie – specjalność technik ceramik
•1980-1985 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki, specjalizacji- materiały budowlane ;
mgr inż. chemik

Doświadczenie zawodowe:
•1985-2012 Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej CERABUD SA
•1985- 1986
Stanowisko: Inspektor ds. technologiczno- produkcyjnych
Zakres obowiązków: nadzór nad procesami produkcyjnymi zakładów będących w organizacji przedsiębiorstwa tj. zakłady produkcji cegieł, pustaków, dachówek, klinkieru i kafli. Wprowadzanie technologii nowych asortymentów, regulacja procesów technologicznych. Przygotowywanie planów produkcyjnych.
•1886- 1989
Stanowisko: Kierownik Działu Postępu Technicznego i Nowych Wdrożeń.
Zakres obowiązków: wdrażanie w procesie produkcyjnym nowych asortymentów, urządzeń, linii technologicznych, wniosków racjonalizatorskich i patentów.
Współpraca z Instytutami i Uczelniami na odcinku wdrażania w przemyśle nowych innowacji i postępu technicznego.
•1990- 1991
Stanowisko: Główny Technolog
Zakres obowiązków: nadzór nad technologią produkcji materiałów budowlanych zakładów spółki, wprowadzenie zmian mających na celu podnoszenie jakości produktu i zmniejszania kosztów produkcji.
•1991- 1996
Stanowisko: Kierownik działu Kontroli Jakości i Laboratorium – Pełnomocnik Prezesa ds. Systemów Zapewnienia Jakości.
Zakres obowiązków: nadzór nad kontrolą procesu produkcyjnego- kontrola dostaw, międzyoperacyjna, wyrobów gotowych, serwis posprzedażowy. Budowa, wdrażanie i nadzór Systemu Zapewnienia Jakości w laboratorium CERABUD zgodnie z PN-EN45001 i przedsiębiorstwa CERABUD wg PN-EN 9002. Kierowanie pracą laboratorium.
•1996-2011
Stanowisko: Dyrektor ds. Technicznych i produkcji- Prokurent ( 1999-2009 )
Zakres obowiązków: nadzór nad majątkiem spółki tj. gruntami, budynkami, budowlami , ciągami technologicznymi i transportem technologicznym.
Kierowanie pracami służb:
- utrzymania ruchu
- geologiczno-górniczych
- technologiczno- produkcyjnymi
- zaopatrzenia i logistyki
- ochrony środowiska
- bezpieczeństwa i higieny pracy
Kierowanie pracami przygotowania i realizacji inwestycji w Spółce.
Współpraca z lokalnym urzędami, Urzędem Górniczym, Nadzorem Budowlanym, Inspekcją Pracy. Kierowanie zespołem ds. BHP.
Kierowanie prac związanych systemem handlu emisjami CO2. Prowadzenie negocjacji z dostawcami energii i środkami do produkcji.

•2012- styczeń 2015: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie.
Zakres obowiązków: zarządzanie spółką komunalną - organizowanie, nadzór i kontrola nad pracą spółki w tym nad systemem organizacji i pracownikami oraz strukturą kosztów , przygotowywanie i realizacja wieloletnich planów inwestycyjnych, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (krajowych i unijnych) na realizację inwestycji, restrukturyzacja spółki, inicjowanie działań zmniejszających koszty działalności spółki, kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki, dbanie o jej dobre imię.

•2015- nadal : Prezes Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Zebrane doświadczenie poza Spółką:
•1987- 1995 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Krotoszynie, Stanowisko: nauczyciel
Zakres obowiązków: nauczanie przedmiotów zawodowych w Technikum Ceramicznym
•1994 -2014 Polski Komitet Normalizacji
Członek Komitetu Technicznego nr 233 ds. Konstrukcji murowych.
Zakres obowiązków: przygotowywanie, opiniowanie i ustanawianie PN-EN norm dotyczących konstrukcji murowych.
•1998 - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych - Rzeczoznawca SITMB o specjalności Produkcja technologia i jakość surowców i materiałów z zakresu ceramiki budowlanej.
Przez okres ponad 10 lat organizowałem Konferencje dla Służb Technicznych przemysłu ceramicznego w Skorzęcinie.
Członek kolegium redakcyjnego Czasopisma Ceramika Budowlana i Silikaty.
•1999 - 2005 V-ce Prezes Spółki „ CERAMBUD” sp. z o.o. w Warszawie- spółka prowadziła działalność handlowo- usługową.
•2003 - TUV SUD Polska
Uzyskane uprawnienia rzeczoznawcy i eksperta z zakresu Systemów Zapewnienia Jakości wg ISO 9001 i ISO 14001 w zakresie branży – szkło, ceramika i obróbka kamienia.
•2017 Członek Rady Izby Gospodarczej WODOCIĄGI POLSKIE.
•2019 – TUV SUD Polska Sp z o.o.
Uzyskanie certyfikatu eksperta GHG z zakresu raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych.

c)wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.

d)wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem - brak
e)informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie została skazana.
f)szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - nie dotyczy. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

g)informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.

h)informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
Podstawa prawna :
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki