REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.

2021-05-28 12:25
publikacja
2021-05-28 12:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A._2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20210528.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_21052021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wittchen_raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2021 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za lata 2019-2020.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje m.in. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniem.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za lata 2019-2020.
4. Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A._2021.pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A._2021.pdf Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A._2021
Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20210528.pdfProjekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20210528.pdf Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20210528
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej_21052021.pdfSprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej_21052021.pdf Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej_21052021
Wittchen_raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdfWittchen_raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf Wittchen_raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki