REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 26 maja 2022 r.

2022-05-26 19:29
publikacja
2022-05-26 19:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_projektu_uchwaly_oraz_tresc_uchwal_podjetych_na_Walnym_Zgromadzeniu_Wittchen_SA_26052022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 26 maja 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. („Spółka”, lub „Emitent”) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”), przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej: (i) treść zgłoszonego projektu uchwały, (ii) treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2022 r. („ZWZ”) oraz (ii) treść dokumentów będących przedmiotem obrad.

W odniesieniu do treści dokumentów będących przedmiotem głosowania Emitent informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz grupy kapitałowej Wittchen S.A. za rok obrotowy 2021 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 5-7 przyjętego porządku obrad ZWZ wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 13 kwietnia 2022 r. a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.wittchen.com/relacje-inwestorskie (w zakładce raporty okresowe). Dodatkowo Emitent w odniesieniu do treści dokumentów będących przedmiotem głosowania w ramach punktu 9, 12, 15, 17, 18 porządku obraz ZWZ wskazuje, iż treść: (i) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 (dotyczące punktu 9 porządku obrad), (ii) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2021 (dotyczące punktu 12 porządku obrad), (iii) Polityka różnorodności Wittchen S.A. (dotycząca punktu 15 porządku obrad), (iv) Opinie Zarządu Emitenta z dnia 29 kwietnia 2022 r. (dotyczące punktu 17 i 18 porządku obrad), zostały opublikowane przez Emitenta w ramach raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.wittchen.com/relacje-inwestorskie (w zakładce walne zgromadzenie). Jednocześnie Emitent wskazuje, że zakres stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dotyczący punktu 14 porządku obrad) został podany do publicznej wiadomości w ramach raportu bieżącego EBI nr 1/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. natomiast założenia III Programu Motywacyjnego (dotyczące punktu 17 i 18 porządku obrad) zostały podane do publicznej wiadomości w ramach raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia, Emitent informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Załączniki
Plik Opis
Treść_projektu_uchwały_oraz_treść_uchwał_podjętych_na_Walnym_Zgromadzeniu_Wittchen_SA_26052022.pdfTreść_projektu_uchwały_oraz_treść_uchwał_podjętych_na_Walnym_Zgromadzeniu_Wittchen_SA_26052022.pdf Treść_projektu_uchwały_oraz_treść_uchwał_podjętych_na_Walnym_Zgromadzeniu_Wittchen_SA_26052022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki