REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Zawiadomienie o rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Wittchen S.A.

2022-07-08 16:42
publikacja
2022-07-08 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_zmienionych_lub_nowych_postanowien_Statutu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-08
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Zawiadomienie o rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Wittchen S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 26 maja 2022 r. oraz nr 22/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 8 lipca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał nr 19, 20, 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 maja 2022 r. („ZWZ”), na którym ZWZ dokonało zmiany §6, §6a oraz §25 ust. 1 Statutu Spółki. Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu Spółki, o których mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Spółka informuje, że w związku z zarejestrowaniem przez Sąd zmiany §6a Statutu Emitenta, dokonanym na podstawie uchwały nr 21 ZWZ, zostało zarejestrowane również warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Wittchen S.A. o kwotę nie większą niż 54.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C praw do objęcia akcji na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru, w ramach realizacji III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. na lata 2022-2024 („Program Motywacyjny”), zgodnie z uchwałami nr 21 i 22 ZWZ oraz regulaminem Programu Motywacyjnego, który został opublikowany w ramach raportu bieżącego nr 23/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Treść_zmienionych_lub_nowych_postanowień_Statutu_Spółki.pdfTreść_zmienionych_lub_nowych_postanowień_Statutu_Spółki.pdf Treść_zmienionych_lub_nowych_postanowień_Statutu_Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-08 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki