REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Zawarcie znaczących umów z mBank S.A.

2022-09-09 16:56
publikacja
2022-09-09 16:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-09
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Zawarcie znaczących umów z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. oraz nr 19/2021 z dnia 3 listopada 2021 r., niniejszym informuje, że Spółka zawarła z mBank Spółka Akcyjna: (i) aneks nr 13 do umowy ramowej dla linii wieloproduktowej nr 38/098/14/Z/VX z dnia 13 października 2014 r. wraz z późn. zm. („Umowa”) oraz (ii) aneks nr 8 do umowy ustanawiającej hipotekę nr 38/018/14 z dnia 13 października 2014 r. (łącznie zwane jako: „Aneksy”). Zgodnie z zawartymi Aneksami, Spółce przysługuje obecnie łączny limit w kwocie 80 mln złotych („Limit”). W ramach Limitu udostępniono Spółce następujące sublimity: (i) na kredyt w rachunku bieżącym – w kwocie 70 mln złotych, (ii) na kredyt obrotowy – w kwocie 10 mln złotych, (iii) linia na gwarancje - w kwocie 10 mln złotych, (iv) na akredytywy - w kwocie 50 mln złotych. Jednocześnie z zawartego aneksu do Umowy wynika nowy termin ważności linii i nowy termin ważności innych produktów wynikających z Umowy, w tym w zakresie terminu spłaty kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym - do dnia 29 września 2023 r. Z zawartego aneksu do Umowy, wynika także możliwość, aby termin ważności gwarancji i akredytywy wykraczał poza termin ważności linii i nie przekroczył dnia 30 września 2025 r. dla gwarancji oraz 30 września 2024 r. dla akredytywy.

Emitent w ramach zawartych Aneksów dokonał również zmiany wierzytelności zabezpieczonej hipoteką poprzez (i) podwyższenie kwoty produktów bankowych (tj. w postaci kredytu na rachunku bieżącym, kredytu obrotowego, gwarancji, akredytywy) wskazanych w Umowie do kwoty 80 mln złotych oraz (ii) zmianę terminu spłaty zabezpieczonych wierzytelności na dzień określony zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie. W związku z zawartymi Aneksami zabezpieczeniem Umowy jest: (i) hipoteka łączna na nieruchomościach Emitenta położonych w Palmirach do kwoty 120 mln złotych, oraz (ii) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zawarte Aneksy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-09 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki