REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Zawarcie znaczącej umowy z mBank S.A. – aneks do umowy o linię wieloproduktową

2021-04-23 11:50
publikacja
2021-04-23 11:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy z mBank S.A. – aneks do umowy o linię wieloproduktową
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 z 1 października 2019 r. oraz nr 24/2019 z dnia 30 maja 2019 r., niniejszym informuje, że Spółka zawarła z mBank Spółka Akcyjna aneks nr 9 do umowy o linię wieloproduktową nr 38/098/14/Z/VX z dnia 13 października 2014 r. wraz z późn. zm. („Umowa”). Zgodnie z zawartym aneksem do Umowy, Spółce przysługuje obecnie globalny limit w kwocie 60 mln złotych („Limit”). W ramach Limitu udostępniono Spółce następujące sublimity: (i) na kredyt w rachunku bieżącym – w kwocie 50 mln złotych, (ii) na kredyt obrotowy – w kwocie 10 mln złotych, (iii) linia na gwarancje - w kwocie 10 mln złotych, (iv) na akredytywy - w kwocie 50 mln złotych. Jednocześnie z zawartego aneksu wynika nowy termin ważności linii i nowy termin ważności innych produktów wynikających z Umowy, w tym w zakresie terminu spłaty kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym - do dnia 30 września 2022 roku. Z zawartego aneksu nr 9 do Umowy, wynika także możliwość, aby termin ważności gwarancji i akredytywy wykraczał poza termin ważności linii i nie przekroczył dnia 30 września 2024 roku dla gwarancji oraz 29 września 2023 roku dla akredytyw.

Zabezpieczeniem Umowy jest: (i) hipoteka łączna na nieruchomościach Emitenta w Palmirach do kwoty 120 mln złotych, (ii) zastaw rejestrowy na zapasach towarów dostępnych w poszczególnych lokalizacjach magazynowych Spółki i stanowiących jej własność - o wartości ewidencyjnej minimum 22 mln złotych, oraz (iii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Z zawartego aneksu nr 9 do Umowy wynika również możliwość zawarcia przez Spółkę z mBank Spółka Akcyjna w terminie do dnia 29 października 2021 roku umowy ustanawiającej hipotekę na dodatkowych nieruchomościach Emitenta zlokalizowanych w Palmirach, w zamian za uzyskanie korzystniejszych warunków Umowy.

Zawarty aneks do Umowy nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki