REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2020-06-17 12:12
publikacja
2020-06-17 12:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-17
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., 12/2020 z dnia 29 maja 2020 r., 13/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz 14/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do zapisania na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych 44.229 (słownie czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć), akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje”), o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda. Zapisanie Akcji na rachunkach papierów wartościowych zgodnie art. 451 § 2 k.s.h. uważa się za równoznaczne z wydaniem dokumentów Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje zostały wyemitowane przez Spółkę w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, w ramach II Programu Motywacyjnego (za 2019 rok), przyjętego uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce II Programu Motywacyjnego. Emisja Akcji nastąpiła na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym po wydaniu Akcji, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 3.644.600,20 zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 18.223.001 (słownie: osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące i jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym: (i) 16.500.000 akcji serii A, (ii) 1.600.000 akcji serii B, (iii) 78.772 akcje serii C oraz (iv) 44.229 akcji serii D. Na każdą z ww. akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Emitenta wynosi 18.223.001 (słownie: osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące i jeden). Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki po dokonanym wydaniu Akcji wynosi 33.154,20 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy).

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-17 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki