REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i objęcie Akcji serii D Spółki w związku z realizacją II Programu Motywacyjnego.

2021-04-30 19:01
publikacja
2021-04-30 19:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i objęcie Akcji serii D Spółki w związku z realizacją II Programu Motywacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w ramach realizacji II Programu Motywacyjnego Emitenta na lata 2019-2021 („Program”), doszło do objęcia 30.989 akcji na okaziciela serii D Emitenta („Akcje”) przez 19 osób uprawnionych uczestniczących w Programie („Osoby Uprawnione”), zgodnie z regulaminem Programu, którego treść stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 22/2019 r. z dnia 28 maja 2019 r. Objęcie Akcji nastąpiło po cenie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na akcję, tj. za łączną cenę 6.197,80 zł (słownie: sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy), poprzez realizację przez Osoby Uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii B (transza 2020), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce II Programu Motywacyjnego. Łączna liczba akcji serii D mogąca zostać objęta w ramach Programu wynosi 210.000 akcji, z czego w 2020 roku zostało objętych 44.229 akcji serii D (zgodnie z raportem bieżącym nr 8/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku). Objęcie dalszych akcji serii D może nastąpić w ramach realizacji praw z kolejnej transzy warrantów subskrypcyjnych serii B.

Prawa z objętych Akcji powstaną z dniem ich zapisania na rachunkach maklerskich wskazanych przez Osoby Uprawnione. Jednocześnie Zarząd informuje, że Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki