WITTCHEN S.A.: Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i objęcie Akcji serii D Spółki w związku z realizacją II Programu Motywacyjnego.

2020-04-30 19:58
publikacja
2020-04-30 19:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-30
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i objęcie Akcji serii D Spółki w związku z realizacją II Programu Motywacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w ramach realizacji II Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2019-2021 („Program”), doszło do objęcia 44.229 akcji na okaziciela serii D Emitenta („Akcje”) przez 25 osób uprawnionych uczestniczących w Programie („Osoby Uprawnione”), zgodnie z regulaminem Programu, którego treść stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 22/2019 r. z dnia 28 maja 2019 r. Objęcie Akcji nastąpiło po cenie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na akcję, tj. za łączną cenę 8.845,80 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy), poprzez realizację przez Osoby Uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii B (transza 2019), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce II Programu Motywacyjnego. Prawa z objętych Akcji powstaną z dniem ich zapisania na rachunkach maklerskich wskazanych przez Osoby Uprawnione. Jednocześnie Zarząd informuje, że Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki