REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Wittchen S.A.

2022-05-13 20:58
publikacja
2022-05-13 20:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Wittchen S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. informuje, że powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały Nr 450/2022 z dnia 13 maja 2022 roku, w której Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu GPW do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela serii D Spółki w liczbie 36.480 (trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLWTCHN00063” („Akcje”).

Jednocześnie, w ww. uchwale Zarząd GPW postanowił, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu GPW, wprowadzić z dniem 20 maja 2022 roku ww. Akcje Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 maja 2022 roku asymilacji tych Akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLWTCHN00030”.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-13 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki