WITTCHEN S.A.: Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

2019-10-15 17:00
publikacja
2019-10-15 17:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-15
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do wcześniej publikowanych raportów bieżących nr 8/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r., nr 27/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. oraz nr 47/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. informuje, że otrzymał od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie decyzję z dnia 1 października 2019 r. („Decyzja”), z której wynika, że po ponownym rozpatrzeniu odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 27 października 2016 r. określającej Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 rok w kwocie ok. 2,1 mln zł + odsetki, po uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2018 r. poprzedniej decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 16 marca 2017 r., na podstawie której ww. kwota wymagalnego zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami została przez Emitenta w kwietniu 2017 roku wpłacona, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie postanowił uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i umorzyć postępowanie w sprawie.
Korzystna dla Spółki Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie jest ostateczna w przedmiotowej sprawie i na jej podstawie Emitent oczekuje obecnie na zwrot wpłaconej w kwietniu 2017 roku kwoty wraz z odsetkami, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty wydania Decyzji.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-15 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki