Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
SA-PS__2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzial._G_K__za_polrocze_2017r._(MSSF).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WISTIL_S.A._raport_przeglad_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_na_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-09-28
WISTIL SA
(pełna nazwa emitenta)
WISTIL Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-800 Kalisz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Majkowska 13
(ulica) (numer)
(62) 7686100 (62) 7576573
(telefon) (fax)
bos@wistil.pl www.wistil.pl
(e-mail) (www)
6180041735 250024679
(NIP) (REGON)
DORADCA AUDITORS Sp. z o.o.Gdańsk ul.Grunwaldzka 212 podmiot wpisany na listę uprawnionych do badania spraw. pod nr 913
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów , towarów i usług 138429 136697 32591 31206
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 41808 41071 9843 9376
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9075 8988 2137 2052
IV. Zysk (strata) netto 7178 7256 1690 1656
V. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 11379 15571 2679 3555
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8484 -3089 -1997 -705
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4830 -9572 -1137 -2185
VIII. Przepływy pieniężne netto , razem -1935 2910 -456 664
IX. POZYCJE BILANSOWE NA DZIEŃ : 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
X. Aktywa razem 223169 218843 52802 49467
XI. Zobowiązania długoterminowe 45411 46411 10744 10491
XII. Zobowiazania krótkoterminowe 47202 48956 11168 11066
XIII. Kapitał własny 130556 123476 30890 27910
XIV. Kapitał zakładowy 5000 5000 1183 1130
XV. Liczba akcji 1000000 1000000 1000000 1000000
XVI. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EURO 7,18 7,26 1,69 1,66
XVII. Wartość ksiegowa na jedną akcje zwykłą ( w zł/EURO ) na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego. 130,56 123,48 30,89 27,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO )


Zasady przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO:1/poszczególne
pozycje bilansowe przeliczono według ustalonego na dzień 30 czerwca 2017
r. średniego kursu wymiany walut tj.4,2265 zł/EURO oraz dane
porównywalne na dzień 30 czerwca 2016r. tj. 4,4255 zł/EURO i na
31.12.2016 roku : 4,4240 zł/EURO ;2/poszczgólne pozycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez
NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem tj. za
I półrocze 2017r. 4,2474 zł/EURO i za I półrocze 2016r. dane
porównywalne 4,3805 zł/EURO.OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO.Zarząd "Wistil" S.A. z siedzibą w Kaliszu ,
oświadcza że skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za
I półrocze 2017r. i dane porównywalne za I półrocze 2016r. zostało
sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami ( MSSF) oraz
odzwierciedlają w sposób prawdziwy , rzetelny i jasny sytuację finansową
grupy kapitałowej oraz wynik finansowy grupy , oraz że sprawozdanie z
działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju
i osiagnięć grupy emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń.OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH.Zarząd "Wistil" S.A. z siedzibą w Kaliszu ,
oświadcza , że podmiot uprawniony do śródrocznego przeglądu
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017r. został
wybrany zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa , oraz ze podmiot ten
jak i biegły rewident dokonujący przeglądu tego sprawozdania spełnili
warunki do sporządzenia raportu z przeglądu zgodnie z właściwymi
przepisami prawa.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SA-PS 2017.pdfSA-PS 2017.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Sprawozdanie zarzadu z dział. G K za półrocze 2017r. (MSSF).pdfSprawozdanie zarzadu z dział. G K za półrocze 2017r. (MSSF).pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" Spółka Akcyjna za I półrocze 2017 r.
WISTIL S.A._raport_przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 30.06.2017.pdfWISTIL S.A._raport_przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 30.06.2017.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-28 Mieczysław Kędzierski Artur Poborski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl