Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9. BILANS

10. POZYCJE POZABILANSOWE

11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
WISTIL_S.A._raport_przeglad_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_na_30.06.2017.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Sprawozdanie_zarzadu_za_I_polrocze_2017r.__plus_schem._GK.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dod__30_06_2017r.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2017
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
data przekazania: 2017-09-28
WISTIL SA
(pełna nazwa emitenta)
WISTIL Dobra konsumpcyjne- odzież i kosmetyki
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-800 Kalisz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Majkowska 13
(ulica) (numer)
(62) 7686100 (62) 7576573
(telefon) (fax)
sekretariat@wistil.pl www.wistil.pl
(e-mail) (www)
6180041735 250024679
(NIP) (REGON)
DORADCA AUDITORS Sp. z o.o. Gdańsk,ul.Grunwaldzka 212 podmiot wpisany na listę uprawnionych do badania spraw.pod nr 913.
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej
Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej
Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 633 2 418 620 552
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 126 1 885 501 430
III. Zysk (strata) brutto 9 998 6 532 2 354 1 491
IV. Zysk (strata) netto 9 580 6 153 2 255 1 405
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 554 2 350 601 536
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -537 -2 325 -126 -531
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 250 0 -765 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 233 25 -290 6
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 100 469 91 746 23 771 20 731
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 582 5 937 611 1 342
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 349 5 663 556 1 280
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 221 254 52 57
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 97 887 85 808 23 160 19 389
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 5 000 1 183 1 130
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 9,58 6,15 2,26 1,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 97,89 85,81 23,16 19,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Zasady przeliczania danych na EURO:1/
poszczególne pozycje bilansu przeliczono według ustalonego przez NBP na
dzień 30 czerwca 2017r średniego kursu wymiany walut tj. 4,2265 zł/EURO
oraz dane porównywalne na dzień 30 czerwca 2016r tj. 4,4255 zł/EURO oraz
na dzień 31.12.2016r tj. 4,4240 zł/EURO;2/ poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursu stanowiącego średnią artytmetyczną kursów
ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym
raportem tj. za I półrocze 2017r 4,2474 zł/EURO i dane porównywalne za I
półrocze 2016r 4,3805 zł/EURO;


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
WISTIL S.A._raport_przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego na 30.06.2017.pdfWISTIL S.A._raport_przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego na 30.06.2017.pdf Raport z przeglądu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Zarząd "WISTIL" S.A z siedzibą w Kaliszu ,
oświadcza że śródroczne sprawozdanie finansowe za 2017r i dane
porównywalne za I półrocze 2016r, sporządzone zostały zgodnie z zasadami
rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawidłowy, rzetelny i jasny
sytuację finansową emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że
sprawozdanie z działalności zawiera prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć
oraz sytuację emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń.


Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ


Zarząd "WISTIL" z siedzibą w Kaliszu ,
oświadcza że podmiot uprawniony do przeglądu śródrocznego sprawozdania
finansowego za 2017r - firma "DORADCA AUDITORS" Sp.z.o.o z Gdańska
wpisana na listę uprawnionych do badania pod nr 913 - wybrany został
zgodnie z przepisami prawa (uchwała RN nr 5 /2017 z dnia 16.05.2017r)
oraz, że podmiot ten jak i biegły rewident dokonujący przeglądu spełnili
warunki do wyrażenia bezstronnej opinii o przeglądzie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.


Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-28 Mieczysław Kędzierski Artur Poborski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie zarządu za I półrocze 2017r. plus schem. GK.pdfSprawozdanie zarządu za I półrocze 2017r. plus schem. GK.pdf Sprawozdanie Zarządu

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 79 124 78 962 78 863
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 9 0
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 128 3 606 4 189
3. Należności długoterminowe 535 503 0
3.1. Od jednostek powiązanych 535 503 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 73 314 73 314 73 314
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 73 314 73 314 73 314
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 73 314 73 314 73 314
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 141 1 530 1 360
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 139 1 528 1 357
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 2 3
II. Aktywa obrotowe 21 345 15 389 12 883
1. Zapasy 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 8 706 1 510 5 311
2.1. Od jednostek powiązanych 8 681 1 478 5 281
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 25 32 30
3. Inwestycje krótkoterminowe 12 608 13 840 7 550
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 608 13 840 7 550
a) w jednostkach powiązanych 670 670 670
b) - udzielone pożyczki 670 670 670
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 938 13 170 6 880
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 39 22
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 100 469 94 351 91 746
PASYWA
I. Kapitał własny 97 887 88 307 85 808
1. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 5 000
2. Kapitał zapasowy 83 199 74 548 74 547
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 108 108 108
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 9 580 8 651 6 153
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 582 6 044 5 937
1. Rezerwy na zobowiązania 12 13 20
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 1 1
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 12 12 19
a) długoterminowa 2 2 6
b) krótkoterminowa 10 10 13
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 2 349 5 583 5 663
2.1. Wobec jednostek powiązanych 711 3 946 3 916
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 1 638 1 637 1 747
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 221 448 254
3.1. Wobec jednostek powiązanych 9 54 9
3.2. Wobec pozostałych jednostek 212 394 245
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
P a s y w a r a z e m 100 469 94 351 91 746
Wartość księgowa 97 887 88 307 85 808
Liczba akcji (w szt.) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 97,89 88,31 85,81
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 5 895 5 895 5 895
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 3 250 3 250 3 250
2.2. - hipoteka 3 250 3 250 3 250
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 645 2 645 2 645
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- - hipoteka 2 645 2 645 2 645
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 5 895 5 895 5 895

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2017 półrocze / 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 633 2 418
- od jednostek powiązanych 2 633 2 418
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 633 2 418
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 633 2 418
IV. Koszty sprzedaży 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 622 618
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 011 1 800
VII. Pozostałe przychody operacyjne 131 110
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 33 0
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 7
4. Inne przychody operacyjne 96 103
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 16 25
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 2
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 16 23
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 126 1 885
X. Przychody finansowe 7 888 4 674
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 7 809 4 625
- od jednostek powiązanych, w tym: 7 809 4 625
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 79 49
- od jednostek powiązanych 17 11
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 16 27
1. Odsetki w tym: 16 27
- dla jednostek powiązanych 16 27
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 0 0
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 9 998 6 532
XIV. Podatek dochodowy 418 379
a) część bieżąca 29 0
b) część odroczona 389 379
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 9 580 6 153
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 9 580 6 153
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 000 000 1 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 9,58 6,15
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 88 307 79 656 79 656
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 88 307 79 656 79 656
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 000 5 000 5 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 000 5 000 5 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 74 548 67 190 67 190
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 8 651 7 358 7 357
a) zwiększenia (z tytułu) 8 651 7 358 7 357
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 8 651 7 275 7 275
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
- - likwidacja srodków trwałych 83 82
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 83 199 74 548 74 547
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 108 191 191
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -83 -83
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -83 -83
- zbycia środków trwałych 0 -83 -83
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 108 108 108
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 651 7 275 7 275
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 651 7 275 7 275
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 651 7 275 7 275
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) -8 651 -7 275 7 275
- - podział zysku z lat ubiegłych -8 651 -7 275 -7 275
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
6. Wynik netto 9 580 8 651 6 153
a) zysk netto 9 580 8 651 6 153
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 97 887 88 307 85 808
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 97 887 88 307 85 808

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2017 półrocze / 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 9 580 6 153
II. Korekty razem -7 026 -3 803
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 98 118
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -17 -11
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -65 0
6. Zmiana stanu rezerw -1 0
7. Zmiana stanu zapasów 0 0
8. Zmiana stanu należności -7 227 -4 279
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -227 -25
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 397 367
11. Inne korekty 16 27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 554 2 350
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 82 11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 17 11
a) w jednostkach powiązanych 17 11
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 17 11
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki -619 -2 336
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -619 -347
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 -1 989
a) w jednostkach powiązanych 0 -1 989
- nabycie aktywów finansowych 0 -1 389
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 -600
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -537 -2 325
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki -3 250 0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek -3 250 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 250 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 233 25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 232 25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 13 170 6 855
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 11 938 6 880
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja dod 30 06 2017r.pdfInformacja dod 30 06 2017r.pdf Informacja dodatkowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl