REKLAMA

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.

2020-11-13 15:25
publikacja
2020-11-13 15:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-13
Skrócona nazwa emitenta
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
Temat
Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że zgodnie z komunikatem z dnia 10 listopada 2020 r. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") w dniu 13 listopada 2020 r., na podstawie oświadczenia KDPW nr 1122/2020 z dnia 3 listopada 2020 roku (raport bieżący Spółki nr 33/2020 z dnia 3 listopada 2020 r.) oraz uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) nr 866/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku (raport bieżący Spółki nr 36/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.), nastąpiła rejestracja w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu przez GPW:

a) 9.259 (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany statutu Spółki;

b) 6.255 (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii C, zmiany statutu Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu jak również dematerializacji akcji serii F.

W związku z powyższym na podstawie art. 451 § 2 w zw. z art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych nastąpiło nabycie praw z łącznie 15.514 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym 9.259 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł i 6.255 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 775,70 zł, tj. z kwoty 1.455.749,20 zł do kwoty 1.456.524,90 zł.

Przedmiotowe akcje serii D i F zostały objęte w wykonaniu praw z nabytych w drodze oferty prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B i C Spółki przez uprawnionych pracowników i współpracowników Spółki w ramach Programu Opcji Menadżerskich, o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Po rejestracji, dopuszczeniu do obrotu i wydaniu ww. akcji kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.456.524,90 zł i dzieli się na 29.130.498 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.420.207 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:
• 1.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;
• 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
• 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
• 706.574 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
• 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
• 171.142 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji Spółki wynosi: 40.420.207.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §5 pkt 8 i §17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-13 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski
2020-11-13 Elżbeta Bujniewicz - Belka Członek Zarządu ds. finansowych Spółki Elżbieta Bujniewicz - Belka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki