REKLAMA

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.

2019-08-30 16:43
publikacja
2019-08-30 16:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-30
Skrócona nazwa emitenta
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
Temat
Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że zgodnie z komunikatem z dnia 28 sierpnia 2019 r. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") w dniu 30 sierpnia 2019 r., na podstawie oświadczenia KDPW nr 572/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. (raport bieżący Spółki nr 17/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r.) oraz uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) nr 844/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. (raport bieżący Spółki nr 18/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.), nastąpiła rejestracja w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu przez GPW:
a) 10.287 (dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany statutu Spółki;
b) 6.125 (sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii C, zmiany statutu Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu jak również dematerializacji akcji serii F.

W związku z powyższym na podstawie art. 451 § 2 w zw. z art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych nastąpiło nabycie praw z łącznie 16.412 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym 10.287 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł i 6.125 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 820,60 zł, tj. z kwoty 1.449.770,70 zł do kwoty 1.450.591,30 zł.
Przedmiotowe akcje serii D i F zostały objęte w wykonaniu praw z nabytych w drodze oferty prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B i C Spółki przez uprawnionych pracowników i współpracowników Spółki w ramach Programu Opcji Menadżerskich, o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Po rejestracji, dopuszczeniu do obrotu i wydaniu ww. akcji kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.450.591,30 zł i dzieli się na 29.011.826 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.301.535 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:
• 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;
• 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
• 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
• 642.220 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
• 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
• 116.824 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji Spółki wynosi: 40.301.535.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-30 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski
2019-08-30 Elżbieta Bujniewicz-Belka Członek Zarządu ds. finansowych Spółki Elżbieta Bujniewicz-Belka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki