REKLAMA

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Powołanie Członków Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. na nową kadencję oraz ustalenie liczby Członków Zarządu

2021-08-23 16:29
publikacja
2021-08-23 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-23
Skrócona nazwa emitenta
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
Temat
Powołanie Członków Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. na nową kadencję oraz ustalenie liczby Członków Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę ws. ustalenia liczby Członków Zarządu. Zarząd liczy 4 (czterech) członków, tj. Prezesa Zarządu i trzech Członków Zarządu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuję, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu Spółki:
 Pana Michała Brańskiego i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu,
Panią Elżbietę Bujniewicz-Belkę i powierzyła jej pełnienie funkcji Członka zarządu ds. finansowych Spółki,
 Pana Krzysztofa Sierotę i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

Uchwały wchodzą w życie z chwilą podjęcia.

Pan Michał Brański, Pani Elżbieta Bujniewicz-Belka oraz Pan Krzysztof Sierota pełnili dotychczas funkcje Członków Zarządu Spółki. Powołanie niniejsze jest związane z upływem okresu kadencji członków Zarządu Spółki zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu Spółki. W myśl § 12 ust. 2 Statutu, Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostali członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu.

Informacje w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu Spółka publikuje na swojej stronie internetowej. Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej względem Spółki i nie widnieją w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-23 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski
2021-08-23 Elżbieta Bujniewicz - Belka Członek Zarządu ds. finansowych Spółki Elżbieta Bujniewicz - Belka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki