REKLAMA

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Errata błędu edytorskiego w Raporcie finansowym Grupy Kapitałowej WP za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2020 r.

2020-11-17 16:45
publikacja
2020-11-17 16:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-17
Skrócona nazwa emitenta
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
Temat
Errata błędu edytorskiego w Raporcie finansowym Grupy Kapitałowej WP za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje o zidentyfikowaniu błędu edytorskiego w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 17 listopada 2020 r. Raporcie finansowym Grupy Kapitałowej WP za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 roku („Raport”)

Błąd edytorski polegał na przypadkowym pominięciu wiersza „Aktualizacja wyceny zobowiązania do wykupu udziałów niedających kontroli oraz innych zobowiązań inwestycyjnych” w tabeli zamieszczonej na stronie 75 Raportu.


Wszystkie kwoty wykazane w ww. sprawozdaniu są prawidłowe i pozostają bez zmian.

Tabela zaprezentowana na stronie 75 Raportu przed erratą błędu edytorskiego:

(w tys. zł) Dziewięć Dzięwięć
miesięcy miesięcy
zakończonych zakończonych
30 września 30 września
2020 roku 2019 roku

Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem (38 898) 23 151

Korekty: 39 298 1 610
Amortyzacja 6 10
Przychody i koszty finansowe 33 874 1 136
Koszt programu opcji pracowniczych 477 477
Pozostałe korekty - (13)


Tabela po erracie błędu edytorskiego:

(w tys. zł) Dziewięć Dzięwięć
miesięcy miesięcy
zakończonych zakończonych
30 września 30 września
2020 roku 2019 roku

Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem (38 898) 23 151

Korekty: 39 298 1 610
Amortyzacja 6 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizacja wyceny zobowiązania
warunkowego
- dopłata do ceny nabycia udziałów
spółki Superauto24.com sp. z o.o. 4 941 -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przychody i koszty finansowe 33 874 1 136
Koszt programu opcji pracowniczych 477 477
Pozostałe korekty - (13)
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-17 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski
2020-11-17 Elżbieta Bujniewicz - Belka Członek Zarządu ds. finansowych Spółki Elżbieta Bujniewicz - Belka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki